English
        
  Luftudsigten

Stofferne og deres grænseværdier


Her forklares de grænseværdier, der bruges ved meldingerne i Luftudsigten. En generel oversigt over grænseværdier findes på siden Grænseværdier.

Det er kun stofferne NO2 (kvælstofdioxid eller nitrogendioxid), CO (kulilte eller carbon-monooxid) og ozon (O3 ) der bliver brugt til meldingerne i luftudsigten. Alle kurver der viser tidsudviklingen i de følgende tre dage og den geografiske fordeling af luftforureningen over København og Danmark kan dog ses i detaljer i de underliggende sider.

Luftudsigten er lavet sådan, at der er fem mulige meldinger:

  • Varsling
  • Høj
  • Over middel
  • Middel
  • Under middel

Luftudsigten bliver lavet for tre forskellige kategorier: "trafikeret gade", "byområder" og "landområder". Et eksempel på en trafikeret gade er Jagtvej i København. Meldingen er baseret på beregninger af luftforureningen på begge sider af vejen i det område af Jagtvej der ligger imellem Tagensvej og Mimersgade. Byområder repræsenterer steder lidt uden for de trafikerede gader, som f.eks. i baggårde, i tagniveau eller i boligområder med kun lidt trafik. Landområder er de områder der ikke er byer.

Brug af "høj" og "varsling" i trafikerede gader og byområder

For trafikerede gader og byområder er den øverste melding "varsling" bestemt ud fra EU's tærskel for forureningsvarsel for stoffet NO2. For NO2 er der fastlagt en tærskelværdi på 400 mg/m3 (ca. 210 ppb). Hvis tærskelen overskrides i 3 på hinanden følgende timer skal befolkningen informeres. For CO er der ingen grænseværdi for varsling. Meldingen "høj" gives hvis NO2-koncentrationen overstiger 100 ppb i 3 på hinanden følgende timer eller CO-koncentrationen overskrider 8 ppm som 8-timers middelværdi.

Koncentrationer måles f.eks. i "ppb", som er en forkortelse af "parts pr. billion" - dvs. antal molekyler af det pågældende stof pr. en milliard luftmolekyler. Enheden "ppm" er en forkortelse af "parts pr. million - dvs. antal molekyler af det pågældende stof pr. en million luftmolekyler (1 ppm = 1.000 ppb).

Brug af "høj" og "varsling" i landområder

For landområder er meldingerne "høj" og "varsling" bestemt ud fra tærskelværdierne for stoffet ozon. Ozon har både en gavnlig og skadelig virkning afhængigt af hvor det findes. I stratosfæren der befinder sig ca. 10-20 km over jordoverfladen er ozon gavnligt, fordi det absorberer solens skadelige UV-stråler. Ved jordoverfladen har høje koncentrationer af ozon en skadelig virkning på mennesker (luftvejsproblemer) og planter. Ud fra skadevirkningerne på mennesker er der fastsat tærskelværdier. EU har fastsat en tærskelværdi for information til offentligheden hvis koncentrationen overstiger 180 mg/m3 (90 ppb) som 1-times middelværdi, og en tærskelværdi for varsling, hvis koncentrationen forventes at overskride 240 mg/m3 (120 ppb) i 3 på hinanden følgende timer.

Brug af "over middel", "middel", "under middel"

Luftforureningen i Danmark overstiger sjældent EU's grænseværdier og meldingerne "høj" og "varsling" vil derfor forekomme meget sjældent eller aldrig.

De tre nederste meldinger "under middel", "middel" og "over middel" er fastsat ud fra andre kriterier. Grænserne er bestemt ud fra historiske data af middelværdier af de højeste daglige koncentrationer, både i en trafikeret gade (Jagtvej i København) og i byområderne (København). Grænserne er derefter valgt sådan at der i 50% af tiden vil meldes "middel", i 25% af tiden vil der meldes "under middel" og i 25% af tiden vil der meldes "over middel" i hver af de to områder.
For landområder er grænserne valgt ud fra EU's grænseværdier.

Oversigt

I tabel 1-3 vises en oversigt over grænseværdier og de værdier der adskiller de forskellige meldinger i luftudsigten.

Tabel 1: Grænser imellem de forskellige meldinger for en trafikeret gade.  Forklarende tekst: Top

Grænser

NO2 [ppb]

CO [ppm]

over 210

100-210

45-100

30-45

under 30

-

over 8

3-8

2-3

under 2

Tabel 2: Grænser imellem de forskellige meldinger for byområder.  Forklarende tekst: Top

Grænser

NO2 [ppb]

CO [ppm]

over 210

100-210

30-100

20-30

under 20

-

over 8

0,7-8

0,4-0,7

under 0,4

Tabel 3: Grænser imellem de forskellige meldinger for landområder  Forklarende tekst: Top

Grænser

Ozon [ppb]

over 120

90-120

60-90

30-60

under 30

Andre stoffer

Luftudsigten indeholder flere stoffer end de tre, der er nævnt herover. For den trafikerede gade Jagtvej og for byområder i København vises også forureningsniveauer for NOx (kvælstofoxider), ozon og benzen. NOx en betegnelse for summen af stofferne NO og NO2. NO er ikke skadeligt og derfor findes der ikke en grænseværdi for NOx. Ozon er primært et problem uden for byområderne. For benzen er grænseværdien 1,7 ppb som gennemsnit pr. år. Da der ikke findes grænseværdier for gennemsnit pr. time for benzen, er den ikke medtaget som grundlag i meldingen.

For landområder vises der udover ozon også kurver og geografisk fordeling af stofferne NO, NO2, SO2 og SO4. Koncentrationer af stoffet NO2 er som regel små i forhold til koncentrationerne inde i byerne. For SO2 er grænseværdien ca. 120 ppb som gennemsnit pr. time. Koncentrationerne må ikke overskride denne grænseværdi mere end 24 gange på et kalenderår. I Danmark vil denne grænseværdi i praksis ikke blive overskredet.

Se også
0

Henvendelse om denne sides indhold: Helge Rørdam Olesen
Revideret 19-6-2012

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i samarbejde med faglige institutter ved Aarhus Universitet - specielt Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience.