Aarhus University
DU ER HER: Borgere » Samfund » Fosfor i miljøet

Fosfor i miljøet

Af Kurt Nielsen1 og Kirsten Rydahl1med bidrag fra Lærke Thorling Sørensen2 og Gunni Ærtebjerg1, april 2007

  1. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
  2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.


Fosfor er et grundstof der er nødvendigt for alle levende organismer. Fosfor indgår i mange af organismens stoffer, fx i knoglevæv, arvemateriale, samt i organismens energiforbindelser.

Fosfor findes naturligt i jorden, både bundet til mineraler og til organisk stof. Derudover findes fosfor fx i husspildevand, importeret kunstgødning, husdyrgødning, slam og i affald fra industrier, samt udledning fra dambrug.

Den nuværende vandkvalitet i de danske vandområder er forringet især som følge af, menneskelige påvirkninger. Forringelsen skyldes primært at vandområderne har fået tilført større mængder af næringsstoffer, bl.a. fosfor, end naturligt er. Tilførslen af næringsstoffer er vokset gennem det 20. århundrede i takt med industrialiseringen, stigningen i befolkningen, intensiveringen af landbruget, samt øget dambrugsdrift.

Tilførslen af fosfor fra land til de danske fjorde, kyster og havområder er imidlertid faldet siden 1980’erne. Tilførslen er mindsket fra næsten 10.000 t fosfor om året i 1980’erne til omkring 2.000 t fosfor årligt på nuværende tidspunkt, som følge af især forbedret spildevandsrensning og mindsket udledning fra dambrug.

I dag renses størsteparten af spildevandet fra husholdninger og industri. Udledningen af fosfor til vandmiljøet fra disse kilder er derfor begrænset. Her i starten af det 21. århundrede stammer næsten 2/3 af det fosfor som vandmiljøet får tilført fra det åbne land og landbruget bidrager med omkring halvdelen af udledningen fra det åbne land.

Randers Fjord. Foto: DMU/Jens Møller Andersen

Randers Fjord. Tilførslen af fosfor fra land til de salte vande er mindsket fra næsten 10.000 tons om året i 1980’erne til omkring 2.000 tons i 2004.

Indhold

Kilder til fosfor

Tab af fosfor fra markerne

Fosfors betydning for naturarealer

Fosfor i grundvand

Fosfor i vandløb

Fosfor i søer

Fosfor i fjorde og havområder

Indsats mod fosforforurening

Læs mere om fosfor i miljøet

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk