Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Nyheder

Savgylte på stenrev i Kattegat. Foto: Karsten Dahl

Fremtidens hav – værd at beskytte

27.03.2012 | Nyheder

En ny kortfilm ”Fremtidens hav - værd at beskytte” giver på 14 minutter en grundig indsigt i de mange vidt forskellige interesser, der i dag får adgang til at udnytte havet og dets ressourcer - ofte efter først-til-mølle-princippet.

Hver 14. fredede odder har hagl i kroppen – grævling går fri

23.02.2012 | Nyheder

Over syv procent af de dødfundne oddere, der i perioden 2007-2011 blev indleveret til myndigheder og naturhistoriske museer, havde hagl i kroppen. Det viser røntgenundersøgelser af 66 oddere, som er foretaget ved Aarhus Universitet.

Danmark ligger 7. lavest på EU-landeliste over partikelforurening

02.02.2012 | Nyheder

Mens samarbejdsorganisationen OECD i sin økonomiske årsrapport 2012 for Danmark lister København til at være hårdere belastet af partikelforurening end f.eks. Rom og Barcelona, så tegner Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i en ny, teknisk rapport et noget andet billede af luftforureningen med fine partikler (PM2.5) i Danmark.

Maskiner sandsynlig årsag til midlertidigt øget luftforurening midt i København

31.01.2012 | Nyheder

Omfattende brug af entreprenørmaskiner ved byggerier ved Rådhuspladsen i København er en sandsynlig årsag til lokalt forhøjet luftforurening med kvælstofdioxid (NO2) både i 2010 og 2011.

Luftkvalitetsberegninger for vejstrækningen Viborg-Aarhus og mulige alternativer

30.01.2012 | Nyheder

I forbindelsen med Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af forskellige linjeføringsforslag for udbygning af rute 26 mellem Viborg og Aarhus har Aarhus Universitet ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udført luftkvalitetsberegninger for strækningerne Viborg V-Rødkærsbro og Søbyvad-Aarhus.

Trængselsafgift skærer mindst ti procent af luftforureningen i København i 2016

16.01.2012 | Nyheder

I tre ud af fire udgaver af en afgiftsbelagt trængselsring omkring København reduceres luftforureningen fra vejtrafikken i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune med mindst ti procent i 2016.

Stor gruppe landmænd mindre påvirkelige af højere pesticidafgifter

06.01.2012 | Nyheder

Selv om landmænd har ry for at tænke på bundlinjen, reagerer langt fra alle landmænd på pesticidafgifter i det omfang, som økonomiske modeller forudsiger; en stor gruppe af landmændene tænker nemlig mere på at optimere deres afgrødeudbytte end deres økonomiske udbytte, når de træffer beslutninger om at anvende pesticider.

Natur, rekreation og motion ved Damhussøen og Damhusengen. Foto: Lars Kjerulf Petersen/AU

Livsstil og natur i byens grønne områder

19.12.2011 | Nyheder

Rapporten ”Livsstil og naturkvalitet i byrummet. En synteserapport” præsenterer en syntese af et tværfagligt forskningsprojekt om livsstil og naturkvalitet i byrummet.

Blågrå Tobak (Nicotiana glauca) er nu også blevet genmodificeret. Foto: Gösta Kjellsson, AU

94 nye forsøgsudsætninger med GM-planter i EU i 2010

12.12.2011 | Nyheder

I 2010 blev der i EU foretaget i alt 94 nye forsøgsudsætninger med 12 forskellige genmodificerede plantearter. De fleste forsøg var som i tidligere år med majs, kartoffel, sukkerroe, bomuld og ært.

Skovsneppe. Foto: Thomas Eske Holm ©. Kilde: www.fugleognatur.dk

Jagtudbyttet af skovsnepper mere end halveret

07.12.2011 | Nyheder

Jægernes udbytte af jagten på skovsnepper dykkede brat i jagtsæsonen 2010/11til under halvdelen af udbyttet i de to foregående sæsoner. Jægerne skød 29.600 skovsnepper, mens antallet i de foregående sæsoner lå på omkring 65.000.

Søstjerne. Foto: Karsten Dahl, AU.

Bunddyr vinder frem i de åbne farvande

06.12.2011 | Nyheder

Flere års tilbagegang for bundlevende dyr i de åbne farvande stoppede tilsyneladende i 2010.

Rævebestand på vej op mulig trussel mod ynglefugle i Vejlerne

29.11.2011 | Nyheder

Efter flere gode sæsoner i starten af det seneste tiår for ynglefuglene i naturreservatet Vejlerne øst for Thisted i Thy synes ynglesuccesen for en række arter at være på retur.

Mere ilt i de danske farvande i 2011 end normalt

25.11.2011 | Nyheder

Iltsvindssituationen i de danske farvande i 2011 har overordnet set været bedre end normalt. Arealudbredelsen for iltsvind har været mindre og perioderne med iltsvind har været kortere.

Undersøgelse af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Kastrup

18.11.2011 | Nyheder

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har i perioden 2009 til 2011 undersøgt luftkvaliteten på forpladsen i Københavns Lufthavn Kastrup i relation til arbejdsmiljø.

Måleapparat opstillet i Jyllinge.

Måleprogrammer for luftforurening afdækker forskellige overvågningsbehov

28.10.2011 | Nyheder

To tidsbegrænsede målekampagner for henholdsvis benzen og PAH’er (polyaromatiske kulbrinter) har vist, at niveauet af PAH’er i luften i et villakvarter med mange brændeovne er omkring en faktor tre højere end på den stærkt trafikerede H.C. Andersens Boulevard i København.

Afdæmpet iltsvind på retur i de danske farvande

28.10.2011 | Nyheder

Iltsvindet i de danske farvande har i 2011 været relativt afdæmpet i forhold til tidligere år. Det fremgår af iltsvindsrapporten for oktober fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Rapporten er udarbejdet for Naturstyrelsen.

Miljøkonference på AU

14.10.2011 | Nyheder

Aarhus Universitet var i dagene 5. og 6. oktober 2011 vært for den internationale miljøkonference Science for the Environment – Environment for Society.

Marsvin.

Model: Havvindmøller ingen trussel mod marsvin

06.10.2011 | Nyheder

Bestandene af marsvin i de indre danske farvande og i den vestligste del af Østersøen påvirkes næppe i større omfang af støjen fra de eksisterende havvindmølleparker. Det viser en computermodel med virtuelle marsvin, som er udarbejdet ved Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Seniorforsker Christian Sonne.

Doktorafhandling om miljøgifte i isbjørne

06.10.2011 | Nyheder

En cocktail af industrikemikalier skader isbjørnene på knogler og organer, immunsystem og evne til at formere sig. Men omfanget af skaderne er ikke kendt. Det konkluderer seniorforsker Christian Sonne i sin doktorafhandling.

Iltsvind i september markant lavere for årstiden

30.09.2011 | Nyheder

Omfanget af iltsvind var i september på niveau med iltsvindet i september 2010 og dermed markant lavere for denne årstid end i tidligere år.

Skarv med gedde. Foto: Christine Raaschou Nielsen

Fortsat tilbagegang i antal ynglende skarver

28.09.2011 | Nyheder

I 2011 var der 25.189 skarvreder i Danmark. Det svarer til et fald på ti procent i forhold til året før, oplyser Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Kortnæbbede gæs. Foto: Per Ivar Nicolaisen

Nye tal for anskudte gæs, edderfugle og ræve

18.09.2011 | Nyheder

Antallet af anskudte kortnæbbede gæs ser ud til at stige igen efter ellers gode resultater af Miljøministeriets ”Handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt”, der løb til og med 2005.

Fremskrivning: Danmarks drivhusgasser falder 15 pct. frem til 2030

06.09.2011 | Nyheder

Omregnet til såkaldte CO2-ækvivalenter forventes mængden i paletten af drivhusgasser, som Danmark udleder, at falde til godt 51 mio. ton i 2030. Det svarer til et fald på ca. 15 procent i perioden 2010-2030.

Luftmålestation.

Fortsat nedgang i partikel-forureningen i København

06.09.2011 | Nyheder

Antallet af ultrafine og potentielt sundhedsskadelige partikler på Københavns stærkt befærdede strøg, H.C. Andersens Boulevard, er reduceret med omkring 50 procent i de seneste ni år. Faldet tilskrives forbedret teknologi i køretøjer, nye renere biler og indførelse af miljøzone.

Mindre iltsvind end normalt for årstiden

26.08.2011 | Nyheder

På grund af vejrforholdene er omfanget af iltsvind mindre end normalt for denne årstid. Det fremgår af årets første iltsvindsrapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet. Rapporten er udarbejdet for Naturstyrelsen.

Ny generation af flammehæmmere spredes også i miljøet

19.08.2011 | Nyheder

En nordisk screening-undersøgelse af 17 kemiske stoffer, der anvendes som flammehæmmere i forbrugerprodukter, viser, at også disse stoffer lig de tidligere anvendte flammehæmmere kan ende i miljøet.

Spækhugger-flokken blev opdaget nord for Natura 2000-området ”Gule Rev”, 55 km nordvest for Hanstholm. Foto: Rasmus Due Nielsen

Spækhugger-flok set i Vesterhavet ud for Hanstholm

03.08.2011 | Nyheder

En flok på ti spækhuggere med mindst to kalve og flere unge dyr blev tirsdag den 2. august 2011 observeret af biologer fra Aarhus Universitet. Biologerne observerede dyrene, der er sjældne gæster i danske farvande, 55 kilometer nordvest for Hanstholm.

Trækfugle i Vadehavet påvirkes af klimaet

19.07.2011 | Nyheder

Der er fremgang for en del fuglearter i det danske og hollandske Vadehav, men tilbagegang i den tyske del. Det er et af resultaterne fra en netop offentliggjort rapport om 34 trækfuglearter i Vadehavet gennem 21 år. Undersøgelsen er udarbejdet af en international forskergruppe knyttet til det Trilaterale Overvågningsprogram for Vadehavet, der koordineres af Vadehavssekretariatet i Wilhelmshaven.

Lys jordhumle i blåbærbusk. Privatfoto: Anne Lauridsen

Bestøverne leverer varen - når de kan

06.07.2011 | Nyheder

Bestøvende insekter går tilbage over det meste af verden. Insekternes tilbagegang har sat fokus på den økosystemydelse, som de leverer i form af bestøvning.

Faunapassager kan forbedres

05.07.2011 | Nyheder

Forskere fra DMU, Aarhus Universitet har vist at rådyr og ræve samt forskellige mindre pattedyr bruger de anlagte faunapassager over rute 18 Herning. Men forskerne giver også en række anvisninger på hvordan man kunne øge brugen af faunapassager.

Danmarks Miljøundersøgelser nedlagt. Nyt nationalt center på plads

01.07.2011 | Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, er nedlagt. Fra fredag den 1. juli 2011 varetages Aarhus Universitets forskningsbaserede myndighedsrådgivning inden for natur, miljø og energi af Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet.

PEER Nyhedsbrev (juni 2011)

30.06.2011 | Nyheder

PEER har udsendt nyt nyhedsbrev (juni 2011). Nyhedsbrevet kan ses her. Interesserede opfordres hermed til at abonnere på nyhedsbreve fra PEER.

Etablering af vådområder til fosforfjernelse

30.06.2011 | Nyheder

Mange af de danske søer lever ikke op til Vandrammedirektivets krav om mindst en ”god” økologisk tilstand inden 2015. Der er derfor brug for at reducere fosfortilførslen til en række søer, som det er beskrevet i vandplanerne.

Marsvin. Foto: Jonas Teilmann/DMU

Marsvin trives inde i nederlandsk havvindmøllepark

27.06.2011 | Nyheder

Marsvin i den sydlige del af Nordsøen ud for provinsen Nordholland i Nederlandene ser ud til at sætte stor pris på havvindmølleparken Egmond aan Zee. Overvågning med lytteudstyr har afsløret flere marsvin inde i den knap 27 kvadratkilometer store park end i nærliggende havområder udenfor parken.

Store udsving i omkostningerne for kvælstofreduktion gennem etablering af vådområder

24.06.2011 | Nyheder

Omkostningerne ved at hindre 1 kilogram kvælstof i at nå vandmiljøet gennem at etablere vådområder og områder med vedvarende græs spænder fra 1 til 45 kroner i 56 projekter, som de tidligere amter har gennemført.

Luftforurening 2010: Overskridelser for NO2, men ikke for partikler

22.06.2011 | Nyheder

I 2010 blev grænseværdien for NO2 overskredet på H.C. Andersens Boulevard i København, og modelberegnnger peger på en række yderligere overskridelser. For partikler var der ingen overskridelser af grænseværdierne i 2010.

Miljøzoner foregriber stigende EU-krav til køretøjer

22.06.2011 | Nyheder

Miljøzonerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg begrænser i et vist omfang lastbilers og bussers forurening af luften med sundhedsskadelige partikler og kvælstofilter. Miljøzonernes effekt vil imidlertid i 2020 stort set være udlignet af fortsat skærpede EU-krav til bilparken.

Moseareal med udbredt forekomst af den invasive art kæmpe-bjørneklo. Forvaltningsindikatoren ’invasive arter’ vil vise et udbredt forvaltningsbehov på dette areal. Foto fra rapporten

Værktøj til prioriteret indsats for beskyttet natur

09.06.2011 | Nyheder

Ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, beskriver et konkret værktøj til hjælp for kommunernes og statens planlægning af naturforvaltningsindsatsen i habitatområderne.

Galathea-data afslører Nordatlanten som kviksølvkilde

07.06.2011 | Nyheder

Nordatlanten rummer en historisk arv af kviksølv fra menneskelige aktiviteter. Dette kviksølv frigøres til atmosfæren - og genintroduceres dermed i det globale kviksølvkredsløb - når stærke vestenvinde forårsager opblanding af vandmasserne i vinterhalvåret.

Naturkvalitet i bynatur

26.05.2011 | Nyheder

En ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet fremlægger metoder til at beregne naturkvalitet i bynatur baseret på vegetation og struktur. Metoderne er brugt til at regne på naturkvaliteten i fire delområder i Københavns Kommune med ni grønne områder.

DMU-chefer i spidsen for to nye institutter på AU

25.05.2011 | Nyheder

DMU-forskningscheferne Bo Riemann og Niels Kroer skal lede de nye institutter for henholdsvis Bioscience og Miljøvidenskab på Aarhus Universitet

Danmarks udledning af drivhusgasser faldt i 2009

19.05.2011 | Nyheder

Danmarks udledning af drivhusgasser faldt i 2009 med 4,2 procent i forhold til 2008. DMU vurderer, at faldet i emissionerne de seneste par år har været påvirket af reduceret samfundsaktivitet på grund af finanskrisen.

Konstitueret direktør og prodekan for videnudveksling Kurt Nielsen. Foto: DMU

DMU bliver det Nationale Center for Miljø og Energi

19.05.2011 | Nyheder

Den 1. juli træder en ny og mere integreret organisering på Aarhus Universitet i kraft. DMU’s forskere vil virke ved to institutter under Faculty of Science and Technology, nemlig Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

Et bramgåse-par flyver over Gurreholm-området. Foto: Christian M. Glahder/DMU

Ramsar-erstatningsområde i Østgrønland med mange fugle

12.05.2011 | Nyheder

To ynglefugleundersøgelser viser, at et muligt Ramsar-erstatningsområde i Jameson Land i Østgrønland kan give beskyttelse under Ramsar-konventionen til et antal ynglepar svarende til det antal, der potentielt bliver fordrevet af planlagte mineaktiviteter.

Isbjørn. Foto:Rune Dietz/DMU

Mange DMU-bidrag til konference om Arktis

03.05.2011 | Nyheder

Klimaændringerne i Arktis og deres påvirkning af forurening, natur og miljø i det arktiske område er omdrejningspunkt for den videnskabelige konference “The Arctic as a Messenger for Global Processes – Climate Change and Pollution” i København.

Model for geografisk fordeling af emissioner til luft

28.04.2011 | Nyheder

DMU har udviklet en ny model, SPREAD, til fordeling af emissioner til luft med høj opløsning (1x1 km). Modellen er udviklet til at opfylde kravene til at rapportere geografisk fordelte emissioner og til at skabe bedre emissionsdata.

Forside på "The European Nitrogen Assessment - Sources, Effects and Policy Perspectives".

DMU-bidrag til europæisk værk om kvælstof

19.04.2011 | Nyheder

Fem år har et par hundrede europæiske forskere, herunder Ole Hertel, seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, og flere af hans DMU-kolleger, brugt på at forstå hele paletten med reaktivt kvælstof.

Foto: DMU/Ann-Katrine Holme Christoffersen (kystlandskab, Ærø)

Langtransporteret luftforurening 2009

15.04.2011 | Nyheder

Denne rapport er Danmarks årlige rapport om emissionsopgørelser sendt til UNECE-konventionen om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening (LRTAP). Rapporten indeholder oplysninger om Danmarks opgørelser for alle år fra basisårene for protokollerne til 2009.

”Det allervigtigste var at vi fik gjort DMU til en forskningsinstitution”

12.04.2011 | Nyheder

Direktør Henrik Sandbech har valgt at forlade DMU efter 22 år i direktørstolen. I den anledning har DMUNyt opsøgt Sandbech for at høre hvad han selv vurderer har været de væsentligste indsatser gennem de mange år.

Arion lusitanicus - eller populært blot "dræbersneglen". Foto: DMU/Britta Munter

Forskningens Døgn 2011

12.04.2011 | Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, tilbyder også i år offentligheden spændende indblik i sin forskning, der favner jord, vand og luft – også ud over vore egne breddegrader.

Viser resultater 1 til 50 ud af 626

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Find flere nyheder

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk