Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Etablering af vådområder til fosforfjernelse

Del |

Mange af de danske søer lever ikke op til Vandrammedirektivets krav om mindst en ”god” økologisk tilstand inden 2015. Der er derfor brug for at reducere fosfortilførslen til en række søer, som det er beskrevet i vandplanerne.

30.06.2011

Mange af de danske søer lever ikke op til Vandrammedirektivets krav om mindst en ”god” økologisk tilstand inden 2015. Der er derfor brug for at reducere fosfortilførslen til en række søer, som det er beskrevet i vandplanerne. En ny rapport, ”Etablering af P-ådale”, fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, vejleder om lokalisering og etablering af oversvømmelsesområder langs vandløb, hvor partikelbundet fosfor kan bundfældes og dermed fjernes fra vandløbet, og nedstrømsbeliggende søer skånes for fosforen.

Årtiers kraftige ”gødskning” af søerne med fosfor har forøget mængden af alger i vandet betydeligt og ført til markante påvirkninger af søernes økosystem. I dag er det først og fremmest fosfor fra dyrkede marker, der ender i søerne.

På grundlag af de foreløbige vandplaner vurderes kun omkring en fjerdedel af de danske søer, der er i dag er omfattet af Vandrammedirektivet, at have mindst en såkaldt ”god” økologisk tilstand. I forbindelse med direktivets implementering er undersøgt en række muligheder for at kunne mindske fosforbelastningen til de søer, hvor det er nødvendigt.

Et af virkemidlerne til at mindske fosfortilførslen til søer er netop at etablere arealer langs vandløb opstrøms disse søer, som oversvømmes en gang i mellem (de såkaldte fosfor-vådområder eller P-ådale). I forbindelse med oversvømmelse vil der nemlig deponeres en stor del af den partikelbundne fosfor (P), som transporteres i vandløbet og som derved kan fjernes fra vandløbet.

I Grøn Vækst-aftalen er etableringen af op til 3.000 ha fosfor-vådområder angivet til at skulle bidrage med 30 tons fosfor ud af de i alt 210 ton, som fosforafstrømningen jf. vandplanerne skal reduceres med.

Kontakt: Professor Brian Kronvang, tlf. 8920 1421, bkr@dmu.dk

Etablering af P-ådale. Kronvang, B., Søndergaard, M., Hoffmann, C.C., Thodsen, H., Ovesen, N.B., Stjernholm, M., Nielsen, C.B., Kjærgaard, C., Schønfeldt, B. & Levesen, B. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 67 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 840.

Sammenfatning Hele rapporten i PDF-format (3 MB) 

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk