Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Fortsat fald i påvirkningen af vandmiljø og natur

Del |

Tilførslen af forurenende stoffer til de danske land- og vandområder fra luften falder fortsat. Det samme gælder udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealerne. Det fremgår af sammenfatningen af resultater fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen for 2005 som DMU har offentliggjort.

09.12.2009 | Anja Brun

Tilførslen af forurenende stoffer til de danske land- og vandområder fra luften falder fortsat, langsomt men støt. Det fremgår af sammenfatningen af resultater fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen for 2005 som DMU har offentliggjort. Det samlede nedfald af kvælstof til land- og vandområderne er faldet med ca. 22 % siden 1989.

Nedfaldet og koncentrationen af en række tungmetaller er stort set uændret de seneste år. Siden 1989 er koncentrationen af tungmetaller i miljøet faldet med en faktor to og tre for de ni undersøgte tungmetaller. Nedfaldet af pesticider er generelt lavt.

Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealerne falder også fortsat. Siden 1990 er det samlede forbrug af handelsgødning faldet med 49 %. I samme periode er overskuddet af kvælstof på markerne faldet med 41 %. Samstemmende viser modelberegninger, at udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealerne i fem små landovervågningsoplande siden 1990 er faldet med 32-55 %, bl.a. afhængig af jordtypeforholdene.

I 2005 var overvågningen af naturtyper på land er stadig i opstartsfasen. Arbejdet omfattede intensiv overvågning af forskellige naturtyper i Natura 2000-områderne og desuden en kortlægning af forekomsten af de forskellige naturtyper i og udenfor habitatområderne samt en vurdering af områdernes naturtilstand. Tilførsel af kvælstof fra luften er blandt de vigtigste påvirkninger af naturarealer, da næringskrævende arter vil blive favoriseret frem for den plantevækst, der er karakteristisk for næringsfattige naturtyper. Kortlægningen bruges til at udvælge det repræsentative ekstensive overvågningsnetværk for at vurdere udviklingen i naturtyperne på landsplan.

I år omfatter sammenfatningen kun de dele af overvågningen som vedrører luft, landovervågning og naturtyper. De indsamlede data fra 2005 for de øvrige dele af overvågningsprogrammet bliver afrapporteret i efteråret 2007 sammen med data fra 2006.

 Akademisk medarbejder Susanne Boutrup, DMU, tlf. 8920 1749, sub@dmu.dk


Faglig rapport nr. 597: Vandmiljø og Natur 2005. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Boutrup, S., Bijl, L. van der, Svendsen, L.M., Grant, R., Ellermann, T. & Bruus, M. 2006. 50 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.502 kB).

Rapporten er udarbejdet af DMU på baggrund af følgende rapporter fra de respektive fagdatacentre:

Faglig rapport nr. 596: Terrestriske Naturtyper 2005. NOVANA. Bruus, M., Damgaard, C., Ejrnæs, R., Fredshavn, J.R., Nielsen, K.E. & Strandberg, B. 2006. 100 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.951 kB).

 Seniorforsker Marianne Bruus, DMU, tlf. 8920 1582.

Faglig rapport nr. 595: Atmosfærisk deposition 2005. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Brandt, J., Christensen, J., Frohn, L.M., Geels, C., Kemp, K., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B., & Monies, C., 2006. 66 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.408 kB).

 Seniorforsker Thomas Ellermann, DMU, tlf. 4630 1166.

Faglig rapport nr. 594: Landovervågningsoplande 2005. NOVANA. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Madsen, I. & Rasmussen, P. 2006. 112 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.343 kB).

 Seniorrådgiver Ruth Grant, DMU, tlf. 8920 1464.

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Anja Brun

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk