Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Misdannelser i unger af ålekvabber

Del |

Foto: DMU/Jakob Strand

Rapporterne fra første del af et projekt om misdannelser i unger af ålekvabber er nu offentliggjort. De foreløbige undersøgelser tyder på en sammenhæng mellem forhøjede koncentrationer af miljøfarlige stoffer og misdannelser.

14.02.2011

Rapporterne fra første del af et projekt om misdannelser i unger af ålekvabber er nu offentliggjort. De foreløbige undersøgelser tyder på en sammenhæng mellem forhøjede koncentrationer af miljøfarlige stoffer og misdannelser.

DMU er sammen med Syddansk Universitet og DHI i gang med et større projekt vedrørende misdannelser i unger fra fisken ålekvabbe. Projektet er finansieret af Naturstyrelsen (tidligere By- og Landskabsstyrelsen).

Rapporterne fra første del af dette projekt er nu offentliggjort. De handler om sammenhæng mellem forekomst af miljøfarlige stoffer og forekomsten af misdannelser på tre lokaliteter i Danmark. Formålet med denne første del var at indkredse mulige årsager til en forhøjet forekomst af misdannelser i visse danske fjordområder. Dette foregik ved at kortlægge niveauerne af forskellige miljøfarlige stoffer i ålekvabber og miljø, samtidigt med at der blev undersøgt for misdannelser og målt for en række biomarkører, som kan afsløre påvirkninger fra miljøfarlige stoffer. Dette drejer sig blandt om vitaminer, hormoner og specifikke typer af enzymer.

Konklusionen er at der indikeres en sammenhæng mellem forhøjede koncentrationer af miljøfarlige stoffer og misdannelser, hvilket også giver sig udtryk i forskelle i biomarkørerne. Af de målte miljøfarlige stoffer fremstod kobber, organotin, polyaromatiske kulbrinter (PAH’er), dioxiner og furaner, dioxinlignende PCB’er og bromerede flammehæmmere som de stærkeste bud på en årsag på grund af en forhøjet belastning i de pågældende områder. Sammensætningen af miljøfarlige stoffer i ålekvabbeunger var også forskellig fra sammensætningen i æg. Det tyder på at der sker en kontinuerlig tilførsel under udviklingen fra æg til unge.

Projektet afsluttes i maj 2011. Den endelige rapport vil indeholde resultater fra et laboratorieforsøg med ålekvabber, som blev eksponeret med udvalgte miljøfarlige stoffer. Rapporten vil også rumme en mere omfattende analyse af resultaterne fra hele projektet samt inddrage andre danske og internationale undersøgelser af misdannelser i ålekvabber.

Kontakt:  Seniorforsker Ingela Dahllöf, tlf. 4630 1317, ind@dmu.dk

Miljøfarlige stoffer og ålekvabber - et feltstudie. Sammenfatning. Dahllöf, I. & Strand, J. (rapport udgivet af Miljøstyrelsen; pdf)

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk