Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Vurdering af scenarier til at opfylde EU’s NEC-direktiv

Del |

EU’s NEC-direktiv angiver nationale grænser for luftforurening, og står foran en opdatering for år 2020. Analyser fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet viser at det især er for kvælstofilter og svovldioxid, at Danmark vil skulle reducere udledningerne frem til 2020. Det vurderes umiddelbart ikke, at svovldioxid-reduktionerne vil volde problemer, mens det kan være sværere mht. kvælstofilter. Danmark vil også skulle begrænse udslippene af andre flygtige organiske forbindelser end metan og af partikler, idet et øget forbrug af biomasse i husholdningssektoren ellers vil føre til øgede emissioner her.

15.12.2009 | Helle Thomsen

I denne rapport formidles, analyseres og diskuteres de forslag til emissionslofter for 2020 som International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) via deres såkaldte GAINS-model har beregnet for Danmark, i forbindelse med de igangværende EU-forhandlinger om et revideret NEC-direktiv (NEC= National Emission Ceiling) gældende for 2020.

Udspillet er baseret på forskellige reduktionsscenarier som er dannet på baggrund af konsultationer med interessepartnere og kvantificeret via GAINS-optimerings-modellen.

Fælles for scenarierne er, at de skal opfylde EU’s Temastrategis grænseværdier for miljøpåvirkninger fra forsurende, eutrofierende og helbredstruende stoffer (SO2 (svovldioxid), NOX (kvælstofilter), NMVOC (andre flygtige organiske forbindelse end metan), NH3 (ammoniak) og partikler i luften (PM)).

Optimeringsmodulet i GAINS beregner de mest omkostningseffektive måder at reducere på for de enkelte lande, så de kan leve op til Temastrategiens målsætninger.

Denne rapport koncentrerer sig om at analysere to specifikke scenarier beregnet af GAINS-modellen. De er publiceret af IIASA parallelt i rapporterne NEC-4 og NEC-5, og var ved projektets igangsættelse de nyeste. Sidenhen har IIASA beregnet en ny gruppe scenarier publiceret i NEC-6-rapporten, som direkte ligger til grund for det af EU-Kommissionen fremsatte forslag til direktiv. Hovedresultaterne fra NEC-6-scenarie-runden er inkluderet i denne rapport og sammenlignes med resultaterne fra de to dybdeanalyserede scenarier.

Analysen viser at der er en rimelig god overensstemmelse imellem GAINS-modellens baseline-scenarie, baseret på dansk indberettede data, og DMU’s (v/ Aarhus Universitet) seneste samlede emissionsfremskrivninger

Sammenlignet med DMU’s basisfremskrivning viser scenarierne i NEC-4 og NEC-5, at det især er for NOX og SO2, at Danmark skal reducere udledningerne frem til 2020. Det vurderes umiddelbart ikke, at SO2-reduktionerne vil volde problemer, mens det kan være sværere mht. NOX. Analysen af NEC-6 viser at Danmark også vil skulle reducere NMVOC og PM, idet et øget forbrug af biomasse i husholdningssektoren vil føre til øgede emissioner her.

Kontakt: Miljøgeograf Erik Slentø, tlf. 4630 1871, ersl@dmu.dk

NEC-2020 emission reduction scenarios. Assessment of intermediary GAINS emission reduction scenarios for Denmark aiming at the upcoming 2020 National Emission Ceilings EU directive. Slentø, E., Nielsen, O.-K., Hoffmann, L., Winther, M., Fauser, P., Mikkelsen, M.H. & Gyldenkærne, S., 2009:  National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 216 pp. – NERI Technical Report no. 746. |SummarySammenfatning |Full report in PDF-format (8.4 MB).

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Helle Thomsen

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk