Aarhus University
DU ER HER: Om DMU » Afdelinger og organisation » Miljøkemi og Mikrobiologi » Vurdering af miljøtilstand

Kemisk og mikrobiologisk vurdering af miljøtilstand

Biler og landskab

Industri, trafik, landbrug og mange andre menneskeskabte aktiviteter har en direkte indflydelse på miljøet. Derfor arbejder afdelingen på at udvikle metoder, som kan anvendes til at identificere og kvantificere denne indflydelse, og som samtidigt kan anvendes som indikatorer for nye problemer og belyse deres udvikling med tiden.

Projektområdet omfatter mikrobiologisk og miljøkemisk forskning med henblik på at udvikle værktøjer og indikatorer til integreret vurdering af miljøtilstanden. Endvidere varetages kontrol- og referencefunktionsopgaver i forbindelse med overvågningsprogrammer og bekæmpelse af olieforurening.

Indsatsen er rettet mod de nationale myndigheder (MiljøstyrelsenNaturstyrelsen, Forsvarsministeriet) samt det internationale arbejde (EU, AMAP, ICES) for at overvåge og vurdere miljøtilstand. Fokus er rettet mod Vandrammedirektivet, ICES/Helcom konventionerne samt det arktiske miljø. Der foretages løbende analyse af prøver fra olieforureninger i danske farvande som led i opklaringen af forureningskilder. Endvidere afholdes præstationsprøvnings programmet NEXT, som udbyder præstationsprøvninger inden for organiske kemiske stoffer i vand i forbindelse med det marine overvågningsprogram, NOVANA.  MIMI er endvidere medlem af DANAK's sektorudvalg for miljøprøvning, sm rådgiver DANAK i sager af principel betydning for akkreditering eller i specifikke forhold inden for et akkrediteringsområde.

Afdelingens indsats er specielt knyttet til følgende emner:

Forekomst, transport, skæbne og kilder for persistente organiske forureninger i miljøet. Forureninger inkluderer f.eks. PAH’er, bromerede flammehæmmere, phtalater, phosphortriestre, alkylphenoler, PCB’er og chlorerede pesticider. Kontaktpersoner: Pia LassenKatrin Vorkamp og Philipp Mayer

Tidsserier af persistente organiske forbindelser med overvågning af langtidsudviklingen i miljøet samt effekter af reguleringer. Der arbejdes med tidsserier i det marine miljø i Danmark (NOVANA) og Grønland (AMAP). Kontaktpersoner Kontaktpersoner: Pia Lassen og Katrin Vorkamp

Sæl

Screening for nye potentielle problemstoffer, udpeget af de nationale og internationale myndigheder. Kontaktpersoner: Katrin Vorkamp og Pia Lassen

Undersøgelser og identifikation af olieforureninger. Som et led i det nationale olieberedskab analyserer afdelingen ved hjælp af GC-MS fingerprinting olieprøver fra oliespild på havet for at kunne identificere kilden og dermed forureneren. Endvidere deltager afdelingen i en CEN arbejdsgruppe med henblik på at harmonisere de europæiske standarder for prøvetagning og identifikation af oliespild. Vi samarbejder også med Helcom på at udvide Eurocrudes oliedatabase for at forbedre mulighederne for identification af oliespild, primært i det baltiske område. Kontaktperson: Pia Lassen

Olieforurening
Oprydning af olie efter oliespildet ved Grønsund i 2001.

Nationalt referencelaboratorium for miljøfremmede stoffer og rådgiver  for Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen med hensyn til analysekvalitet og implementering af bla. vandrammedirektivet. Referencelaboratoriet udvikler, validerer og kvalitetssikrer ligeledes data i forbindelse med det national overvågningsprogram (NOVANA). Der gennemføres også sammenlignende prøvninger mellem laboratorier (præstationsprøvninger) Kontaktperson: Pia Lassen

Betydning af mikrobiel diversitet for jordens kvalitet. Mikroorganismer indtager en central rolle i jordens stofomsætning og jordstrukturdannelse. Da de responderer meget hurtigt på miljøændringer, undersøges det om deres diversitet, aktivitet og funktion kan anvendes som indikatorer for jordkvaliteten. Anvendeligheden af at anvende mikroorganismer til at belyse jordkvalitet bliver undersøgt bl.a. til at undersøge effekter af ændret arealanvendelse. Specielt fokus er på bioenergiproduktion og deraf afledte effekter på dyrkningspraksis, herunder tilbageførsel af organisk stof til jorden. Kontaktperson: Anne Winding og Anders Johansen.

Du kan læse mere om igangværende projekter og arbejdsprogrammet for 2010 her.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.01.2011

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk