Aarhus University
DU ER HER: Udgivelser » Øvrige udgivelser » Før 2005

Øvrige udgivelser før 2005 / Other publications before 2005

Klimaet udfordrer - tilpasning til fremtiden. Rydahl, K. Danmarks Miljøundersøgelser, 2004, 16 s. Informationshæfte om klimaændringerne i Grønland. Hele hæftet i pdf-format

Silarput unammillerpoq - siunissamut naleqqussarneq. Rydahl, K. Danmarks Miljøundersøgelser, 2004, 16 s. Informationshæftet på grønlandsk. Hele hæftet i pdf-format

Delivery of suspended sediment and associated phosphorus and heavy metals to small rural Danish streams. PhD thesis. Laubel, Anker R., 2004. 38 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf-format (1,956 kB). 

Organohalogen concentrations and a gross and histologic assessment of multiple organ systems in East Greenland polar bears (Ursus maritimus). PhD thesis. Sonne, C. 2004. 200 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf-format (1,563 kB).

Conjugative plasmids and the transfer of mobile genetic elements among bacteria in plant rhizosphere environments. PhD thesis. Mølbak, L. 2003. 142 pp. Summary | Full report in pdf-format (4,562 kB).

Community assembly in restored wetlands. PhD thesis. Nygaard, B. 2004. 40 pp. Summary | Full report in pdf-format (1,240 kB).

The effects of nutrients and disturbance on dry grass-dominated vegetation. PhD thesis. Aude, E. 2004. 62 pp. Summary | Full report in pdf-format (1,470 kB).

Spatially explicit models in landscape and species management. PhD thesis. Jepsen, J.U. 2004. 40 pp. Summary | Full report in pdf-format (1,380 kB).

Population ecology of free-ranging American mink Mustela vison in Denmark. PhD thesis. Hammershøj, M. 2004. 30 pp. Summary | Full report in pdf-format (333 kB).

Body composition, field metabolic rate and feeding ecology of walrus (Odobenus rosmarus ) in northeast Greenland. PhD thesis. Acquarone, M. 2004. 142 pp. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in pdf-format (3,320 kB).

Vandmiljøplan II– slutevaluering. Grant, R. 2003. Hele rapporten i pdf-format.


Bilag:

Arealanvendelse husdyrproduktion og økologisk areal

Genberegning af modellen NLES

Mark og staldbalancer

Modelberegning af kvælstofudvaskning på landsplan

Slutevaluering af de enkelte virkemidler

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt


Se også

Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980´erne. og

Vandmiljøplan II - baggrund og udvikling (2002)

Hydrology, nutrient processes and vegetation in floodplain wetlands. PhD thesis. Andersen, H.E. 2003. 36 pp. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf-format (422 kB).

Production, regulation and ecophysiology of periphyton in shallow freshwater lakes. PhD thesis. Liboriussen, L. 2003. 48 pp. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf-format (939 kB).

Development and application of zooplankton-based paleoecological methods with special focus on Danish brackish lakes. PhD thesis. Amsinck, S.L. 2003. 28 pp. Full report in pdf-format (949 kB).

Strategies for Cold and Drought Tolerance in Permeable Soil Invertebrates. Holmstrup, M. 2002. Doctor's dissertation.42 pp. Full report in pdf-format (949 kB).

HELCOM 2003. The 2002 Oxygen Depletion Event in the Kattegat, Belt Sea andWestern Baltic. Baltic Sea Environment Proceedings No. 90 - Thematic report.Ærtebjerg, G., Carstensen, J., Axe, P., Druon, J. & Stips, A., 2003. HelsinkiCommision, Baltic Marine Environment Protection Commision 64 pp. Full report in pdf-format (2,910 kB).

Spatio-temporal population dynamics of agrobiont linyphiid spiders. PhD thesis. Thorbek, P. 2003. 128 pp. Full report in pdf-format (1,317 kB).

Distributions of zooplankton in relation to biological-physical factors. PhD thesis. Maar, M. 2003. 142 pp. Full report in pdf-format (1,633 kB).

Physical habitat structure in lowland streams and effects of disturbance. PhD thesis. Pedersen, M.L. 2003. 108 pp. Full report in pdf-format (1,993 kB).

Nutrients and Eutrophication in Danish Marine Waters. A Challenge for Science and Management. Edited by Ærtebjerg, G., J.H. Andersen & O.S. Hansen 2003. 126 pp. DKK 250.00. Full book in pdf-format.

The Greenland White-fronted Goose Anser albifrons flavirostris. The annual cycle of a migratory herbivore on the European continental fringe. Doctor´s dissertation (DSc). Fox, A.D. 2003. 440 pp. DKK 200.00. Full report in pdf-format.

The process of plant invasion with focus on the effects of plant disease. PhD thesis. Erneberg, M., 2002. 133 pp. DKK 100.00. Full report in pdf-format (2,071 kB).

Model frameworks for the calculation of annual runnoff and nitrogen emissions from Danish catchments. PhD thesis. Müller-Wohlfeil, D.-I. 2002. 115 pp. DKK 100.00. Summary | Full report in pdf-format: (p. 1-46), (p. 47-74), (p. 75-94), (p. 95-115).

Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980´erne. Notat udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF).

Notat i pdf format

Baggrundsnotat, LOOP opskalering i pdf format

Baggrundsnotat, kornudbytte i pdf format

Baggrundsnotat, genberegning i pdf format

Baggrundsnotater fra DJF i pdf format

Vandmiljøplan II - baggrund og udvikling. Jordbrug & Miljø 2. Grant, R. & Paulsen, I. Danmarks Miljøundersøgelser, Jørgensen, V. & Kyllingsbæk, A. Danmarks JordbrugsForskning 2002. 56 s. Kr. 50,00. Sammendrag. (Rapporten er delt op i 2 pdf-filer. Første pdf fil indeholder links til alle kapitler i rapporten. Hvis du ønsker at arbejde med rapporten off-line, skal du downloade begge filer for at få alle kapitler med)

1. del af rapporten i pdf-format

2. del af rapporten i pdf-format

Faunapassager i forbindelse med mindre vejanlæg - en vejledning (2002). Udgivet af Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. Folder i pdf-format (1.221 kB).

QSARs in Environmental Risk Assessment. Interpretation and validation of SAR/QSAR based on multivariate data analysis. PhD thesis. Thomsen, M. 2002. 252 pp. Full report in pdf-format (2,825 kB).

Predicting Impacts of Oil Spills - Can Ecological Science Cope? A Case study concerning birds in Environmental Impact Assessments. Mosbech, A. 2000. 126 pp. DKK 100.00. Full report in pdf-format (3,791 kB).

Annnual Atmospheric Emissions Inventory - 1999. Oversigtspublikation om luftemissioner. Publikationen viser de nyeste emissionsopgørelser. Rekvireres hos Frontlinien . Hele rapporten i pdf-format.

Analysing Airborne Optical Remote Sensing Data from a Hyperspectral Scanner and Implications for Environmental Mapping and Monitoring - results from a study of casi data and Danish semi-natural, dry grasslands. PhD thesis. Jacobsen, A. 2000. 148 pp. Full report in pdf-format (3,599 kB). The six appendixes below:

Implikationer for policy-analysen af antropocentriske versus økocentriske tilgange til miljøøkonomien - om betydningen af nogle forskelle mellem neoklassisk og økologisk økonomi. Andersen, M.S., 2001. Rapport udarbejdet i forbindelse med Michael Skou Andersens udnævnelse som forskningsprofessor. Forelæsningen fandt sted den 25. januar 2001 på Niels Bohr Auditoriet, Forskningscentret Risø. Hele rapporten i pdf-format (148 kB).

Satellitbaseret vegetationskortlænging i Vestgrønland. PhD-afhandling. Tamstorf, M.P. 2001. 237 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (9.271 kB).

Brugervenlig udgave af gadeluftkvalitetsmodellen OSPM. Fase 1. Status notat. Jensen, S.S. & R. Berkowicz 2001. 22 s. Hele rapporten i pdf-format (942 kB).

Traineeship report. Series of background studies to provide input into the development of an air quality management strategy for the Province of Gauteng, South Africa.Jensen, S.S. 2001. 48 pp. Full report in pdf-format (987 kB).

A Geographic Approach to Modelling Human Exposure to Traffic Air Pollution using GIS. PhD thesis. Jensen, S.S. 1999. 165 pp. Full report in pdf-format (4,091 kB).

Vandmiljøplan II - midtvejsevaluering. Grant, R. m.fl. DMU og DJF. 65 s. Hele rapporten i pdf-format (708 kB).

Kvælstofbalancer i danks landbrug. Mark- og staldbalancer. Kyllingsbæk, A. m.fl. DMU og DJF. 74 s. Hele rapporten i pdf-format (461 kB).

AIS - Areal Informations Systemet.Danmarks Miljøundersøgelser har i samarbejde med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Forskningscentret for Skov og Landskab, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Landsplanafdelingen udarbejdet publikationen Areal Informations Systemet - AIS. Publikationen beskriver Areal Informations Systemet, som består af en række databaser med geografiske natur- og mijlødata. Rekvireres hos Frontlinien. Rapporten i pdf-format; (s. 1-48) (1.571 kB), (s. 49-79) (2.275 kB), (s. 80-111) (2.016 kB).

Annnual Atmospheric Emissions Inventory - 1998.  En oversigtspublikation om luftemissioner. Publikationen viser de nyeste emissionsopgørelser, og den vil næste gang blive opdateret i februar 2001. Rekvireres hos Frontlinien . Hele rapporten i pdf-format.

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem DMU, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. 464 s. Rekvireres hos Frontlinien. Kr. 250,00. Hele rapporten i pdf-format (3.450 kB).

Den 26. februar 2004 er der tilføjet et bilag til rapporten. Bilag til "Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter" i pdf-format (295 kB).

Ammoniakfordampning fra Landbruget. Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser har i samarbejde med Forskningscentret for Skov og Landskab netop udarbejdet 4 faglige redegørelser vedrørende ammoniakfordampning fra landbruget. Redegørelserne er nu tilgængelig på Danmarks Jordbrugsforsknings hjemmeside www.agrsci.dk.

Vitaminer til miljødebatten og -undervisningen. Et katalog over lettilgængelige oplysninger om miljø og energi. Gratis. Hele rapporten i pdf-format.

Ammoniak i landbrug og natur.Jordbrug og Miljø nr. 1. Tyrbirk, K. & V. Jørgensen. Kr. 50,00.Hele rapporten i pdf-format.

River Restoration - Danish experience and examples. Edited by Hansen, H.O. 99 pp. DKK 150.00. The report in pdf-format;(pp. 1-20), (pp 21-45), (pp. 46-72), (pp. 73-99).

Restauración de Rios y Arroyos - Experiencias y ejemplos de Dinamarca. Edited by Hansen, H.O. 99 pp. DKK 150.00. The report in pdf-format; (pp. 1-20), (pp. 21-45), (pp. 46-72), (pp. 73-99).

River Restoration ´96 - Session Lectures Proceedings.International Conference arranged by the European Centre for River Restoration. Eds. Hansen, H.O. & B.L. Madsen, 1998. 294 pp. Full report in pdf-format.

Skjern Å.Sammenfatning af den eksisterende viden om de fysiske, kemiske og biologiske forhold i den nedre del af Skjern Å-systemet. Svendsen, L.M. & H.O. Hansen (red.) 1998. 198 s. Hele rapporten i pdf-format.

River Restoration ´96 - Plenary lectures.International Conference arranged by the European Centre for River Restoration. Eds. Hansen, H.O. & B.L. Madsen 1997. 151 pp. Full report in pdf-format.

Intern standard

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk