Aarhus University
DU ER HER: Vand » Vandmiljøplaner

Vandmiljøplaner

De danske vandmiljøplaner er vedtaget af Folketinget. Den seneste (fra 2004) er Vandmiljøplan III.

I relation til vandmiljøplanerne har DMU flere opgaver:

Hvert år udarbejder DMU og DJF i fællesskab et statusnotat for VMP III:

Statusnotat for 2004

Statusnotat for 2005

Statusnotat for 2006

I 2008 har DMU og DJF i fællesskab udarbejdet en midtvejsevaluering af VMP III
 Midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III, 2008 (2007 data)
 med nedenstående baggrundsnotater
  1. Notat vedrørende opgørelse af landbrugsarealet i Danmark fra 2003 og fremover til brug for VMP III
 2. Landbrugsregisterdata anvendt i regionale og landsdækkende beregninger af N og P tab
  3. Reestimation and further development in the model N-LES, N-LES3 to N-LES4
  4. Landsdækkende modelberegning af kvælstofudvaskning fra landbruget for årene 2003-2007
  5. Modellering af kvælstofudvaskning i fem overvågningsoplande med rodzonemodellen Daisy
  6. Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1987-2007. Kvælstof, fosfor, kalium
  7. Revurdering af ammoniakemissionen 2003-2007
  8. Reevaluering af effekten af efterafgrøder
  9. Notat om arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal frem mod 2015 til brug for VMP III
 10. Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug
 11. Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastlæggelse af substitutionskrav
 12. Udviklingen i landbrugets fosforoverskud og forbruget af foderfosfat
 13. Konsekvenser af klimaændringer for vandmiljøet
 14. Opdateret notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Læs mere om forberedelsen af VMP III på Fødevareministeriets og Skov- og Naturstyrelsens fælles VMP III hjemmeside.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk