Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Iltsvind

Debat om iltsvind
Baggrundslitteratur
Nu er iltforholdene i de indre danske farvande igen ved at være normale. Fredag den 22. november offentliggør DMU et interaktivt kort over forløbet af efterårets iltsvind, og fredag den 29. november udsender DMU så årets sidste rapport over den aktuelle iltsituation.

Siden slutningen af august har det usædvanligt tidlige og kraftige iltsvind naturligt nok været et af de gennemgående temaer i aviser, TV og radio. Amterne og DMU har øget overvågningen af havmiljøet for at følge udviklingen nærmere, og der er løbende kommet nye meldinger om iltsvindets udvikling i de berørte områder.

Samtidig har der været en mere faglig debat om årsagerne til den ekstreme situation her i efteråret. Danmarks Miljøundersøgelser er bl.a. blevet beskyldt for at fuske med tallene og nedtone de reelle årsager til iltsvindet på bekostning af dansk landbrug. DMU har svaret på kritikken gennem indlæg i nyhedsmedierne. Derudover har DMU deltaget i et debatmøde med titlen "Iltsvind i det marine miljø - hvad er ret og hvad er vrang?" som blev afholdt i Odense den 29. oktober af Danmarks Ingeniørforening. Formålet med mødet var bl.a. at diskutere de faglige uenigheder om hvad årsagen til iltsvindet er og hvor stor en andel af kvælstoffet i de indre danske farvande der stammer fra "egne" kilder.

Der var godt 100 deltagere til mødet, og konklusionerne kan sammenfattes således:

  • Årsagen til det rekordstore iltsvind i år skyldes et overskud af kvælstof og fosfor i det marine miljø, kombineret med usædvanlige klimatiske forhold.
  • Danmark er den største bidragyder til biotilgængeligt kvælstof i de danske farvande (30 procent).
  • Landbrugets andel heraf er 75 procent.
  • Vandmiljøplanen virker. Det hjælper fortsat at implementere planerne.

Yderligere oplysninger:
Forskningschef Bo Riemann, DMU, tlf. 4630 1360.

Debat om iltsvind

Debatmøde: Iltsvind i det marine miljø - hvad er ret og hvad er vrang?

29. oktober - Ingeniørforeningen (IDAMiljø) arrangerer debatmøde i Odense kl. 10-17 hvor en række DMU-medarbejdere optræder. Se program på IDA's hjemmeside. Kontakt: Direktør Henrik Sandbech, tlf. 4630 1200

Iltsvind: Både let og svært

25-10-02
Bo Riemanns svar på læserbrev i Weekendavisen.

Myter om kvælstof og Danmarks Miljøundersøgelser

06-10-02
Debatindlæg fra Direktør Henrik Sandbech bragt i Berlingske Tidende.

Iltsvind og landbruget

01-10-02
Striden om kvælstof i havet frikender ikke landbruget, pointerer begge parter. Fra rådet til tinget, Teknologirådet, nr. 178, september 2002.

Nationalt stormøde om iltsvind

27-09-02 - Artikel fra Ingeniøren.

Berigtigelse

23-9-02
I en uddybende meddelelse, som er blevet lagt på hjemmesiden har der desværre indsneget sig en meningsforstyrrende fejl. Det drejer sig om meddelelsen med overskriften "Iltsvind og kvælstof i de danske havområder" dateret den 14. september.

Kvælstof er både et dansk og et internationalt problem

19-09-02
Pressemeddelelse udsendt i anledning af at Landsbladet skriver at "Kvælstof er et internationalt problem".

Skurke i havet?

17-09-02
Læserbrev af Bo Riemann afsendt til Jyllandsposten d. 17.9.02

Dokumentation

17-09-02
Dokumentation af DMUs offentliggørelser af udledningen af næringsstoffer fra Danmark til de indre danske farvande.

Svar til Ingeniøren

17-09-02
Hermed debatindlæg fra forskningschef Bo Riemann som svar på sidste fredags stort opsatte artikel.

Intet nyt i DMU´s vurderinger af hvem der forurener havet

14-09-02
Pressemeddelelse fra DMU som imødegår Ingeniørens påstande.

Iltsvind og kvælstof i de danske havområder 

14-09-02
Uddybning af pressemeddelelsen.  

Landbrugets del af iltsvind er overdrevet

14-09-02
Artikel fra Ingeniøren.

Vandmiljøplanen virker

11-09-02
Svar til Niels Højerslev i Jyllandsposten.

Udbredt Iltsvind

30-08-02
Årets første iltsvindsrapport fra DMU.

Baggrundslitteratur

Pressemeddelelse til årets tredje iltsvindsrapport

24. oktober 2002 - Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) offentliggør årets tredje iltsvindsrapport. Her kan man læse om de aktuelle iltforhold i de danske farvande samt langs den svenske vestkyst. Rapporten er baseret på data indsamlet af DMU, de danske amter og tilsvarende institutioner i Sverige. Rapporten kan læses på www.dmu.dk. Kontaktperson Gunni Ærtebjerg, tlf. 4630 1260.

Rapportering

Se den aktuelle iltsvindsrapport og og det interaktive iltsvindskort

Hvad er iltsvind?

Om iltsvind, bundvending og døde hummere (natur.dk)

Iltsvind forværret

27-9-02
I årets anden iltsvindsrapport fra DMU kan du læse om de aktuelle iltforhold i de danske farvande samt langs den svenske vestkyst. Rapporten er baseret på data indsamlet af DMU, de danske amter og tilsvarende institutioner i Sverige.

Stofomsætning i havbunden
Side 1-19 (pdf) (2245 KB)
Side 19-37 (pdf) (1868 KB)
Side 37-67 (pdf) (1967 KB)

Temarapport nr. 42 af Peter Bondo Christensen et al. 2002. Danmarks Miljøundersøgelser
(De tre PDF filer linker alle til hinanden. Hvis du ønsker at arbejde med rapporten off-line skal du downloade alle relevante kapitler, eller vil denne oversigt forsøge at etablere kontakt il internettet.)

Midtvejsevaluering af Vandmiljøplan II

December 2000.

Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003.

Faglig rapport fra DMU, nr. 375. Henriksen, P. et al. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. 110 s.

Link til gennemgang af vandmiljøplaner mv.

I Vandmiljø-99 s. 103-119 har Miljøstyrelsen redegjort for mål og virkemidler i vandmiljøet, herunder Vandmiljøplan I og II, internationale konventioner mv.

Ammoniak i landbrug og natur

Rapport fra DMU og Danmarks Jordbrugsforskning, december 2000Jordbrug og Miljø nr. 1. Af Knud Tybirk og Villy Jørgensen.

Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning

Temarapport nr. 13 fra DMU (1997).

Kvælstofbelastning af havmiljøet

Temarapport nr. 9 fra DMU (1996).

Data fra DMU´s og amternes overvågning af fjorde og hav
Udslip til atmosfæren
Emissionsdatabase

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000