Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

DMU vil udsætte de første gensplejsede bakterier i Danmark

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har indsendt en ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til at afprøve to gensplejsede bakterier på et forurenet areal ved Hasselager nær Århus. Det sker som led i et EU-projekt der har til formål at udvikle gensplejsede bakterier til at rense jord forurenet med tungtnedbrydelige giftstoffer. I første omgang vil DMU udsætte to prototyper af bakterien Pseudomonas fluorescens for at afprøve hvordan de klarer sig i jord der er forurenet med giftige PCB-forbindelser (PCB=polychlorerede biphenyler). Desuden skal forsøget danne grundlag for en yderligere vurdering af sikkerheden ved at anvende gensplejsede bakterier.

Forud for ansøgningen er gået et omfattende arbejde i laboratoriet hvor forskerne har undersøgt sikkerheden af de gensplejsede bakterier. Nu ønsker de at afprøve bakterierne på et 100 kvadratmeter stort areal ved Hasselager, sydvest for Århus. Her vil forskerne starte med en bakterie uden gener for PCB-nedbrydning sammen med en bakterie der delvist kan nedbryde PCB. Den førstnævnte bakteriestamme har allerede været udsat i to andre EU-lande (Italien og Spanien).

Undersøgelserne ved Hasselager vil blive udført i samarbejde med genvindingsindustrien Uniscrap A/S. DMU håber at få tilladelse til at gå i gang med projektet i slutningen af maj. Forsøgene skal primært belyse overlevelsen og spredningen af Pseudomonas fluorescens, selv om forskerne også venter at se en vis nedbrydning af PCB.

De gensplejsede bakterier vil blive podet på rødderne af piletræer og lucerne som plantes i den forurenede jord. Efterhånden som planterne slår rødder, følger bakterierne med så de når ud i alle kroge af den forurenede jord.

Bakterierne stammer oprindelig fra planterødder, og DMU’s undersøgelser i laboratoriet har vist at bakterierne ikke kan trives, når planterne efter endt oprydning fjernes fra jorden.

Udsætningen sker som led i et EU-forsknings-projekt der sigter på at udvikle teknologien med at bruge bakterier til jordrensning. Forsøgene ved Hasselager skal give svar på følgende specifikke spørgsmål:

  • Er podning af bakterier på planterødder en effektiv måde at tilføre bakterier til forurenet jord?
  • Virker de tilførte nedbrydningsgener så de giver bakterien en overlevelsesfordel i den forurenede jord?
  • Virker den gensplejsede bakterie bedre - målt som bakteriens overlevelse og dens nedbrydning af PCB-forbindelser - end eksisterende ikke-gensplejsede bakterier i den forurenede jord?
  • Forsvinder bakterierne efter planterne er fjernet fra forsøgsområdet?
  • Kan bakterierne sprede sig væk fra forsøgsplanternes rødder?

Afhængig af resultaterne planlægger forskerne bag projektet at gennemføre yderligere forsøg med bakteriestammer hvor nedbrydningen af PCB er optimeret ved en særlig aktivering af disse gener. Med en sådan forøget nedbrydningsaktivitet håber forskerne at kunne rense jorden med den nye teknik som DMU har patentanmeldt.

For at få lov at sætte de gensplejsede bakterier ud i naturen skal man i Danmark søge myndighederne om en tilladelse. Ansøgningen er sendt til Skov- og Naturstyrelsen som bl.a. sender et resumé af ansøgningen i høring til miljømyndighederne i de øvrige EU-lande. Den endelige afgørelse ligger hos Miljø- og Energiminister Svend Auken. Det vil i givet fald være første gang der bliver udsat gensplejsede bakterier i Danmark.

Inden for EU er der til dato anmeldt 47 forsøgsudsætninger med gensplejsede bakterier, heraf 15 med Pseudomonas fluorescens. Til sammenligning er der anmeldt over 1.500 forsøgsudsætninger med gensplejsede planter, heraf 34 i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Ulrich Karlson eller
Fung. leder Niels Kroer
Afdeling for Mikrobiel Økologi og Bioteknologi
Danmarks Miljøundersøgelser
Frederiksborgvej 399, Postboks 358
Roskilde
Tlf. 4630 1200

Med venlig hilsen
Jens C. Pedersen
Informationsmedarbejder

Læs ansøgningen og baggrundsmateriale.

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000