DMU’s organisation

Danmarks Miljøundersøgelser er en del af Miljø- og Energiministeriet. Det overordnede ansvar for DMU’s ledelse varetages af en bestyrelse, mens den daglige ledelse er direktørens ansvar. Det faglige arbejde er organiseret i ti forskningsafdelinger.

DMU’s direktion
Henrik Sandbech
Direktør, civ.ing.

Peter Koefoed Bjørnsen
Vicedirektør, lic.scient.

Torben Moth Iversen
Vicedirektør, cand.scient.

 

Personale- og Økonomisekretariat
Sekretariatschef: Signe Nielsen, cand.jur.
Arbejdsområde: Økonomi, budgetter, bidrag til Finansloven, juridisk bistand, personaleadministration, organisationsudvikling, ejendomsadministration, journal, omstilling samt interne servicefunktioner.

Afdeling for Systemanalyse
Forskningschef: Hanne Bach, civ.ing.
Arbejdsområde: Analyser af tværgående miljøproblemer, hvor miljøfaglige, teknologiske og økonomiske aspekter indgår, opbygning af modeller, metoder og værktøjer inden for stofkredsløb, miljøøkonomi og sektoranalyser. Indgår i "Center for Analyse af Miljø, Økonomi og Samfund".

Afdeling for Atmosfærisk Miljø
Forskningschef: Gerald L. Geernaert, Ph.D.
Arbejdsområde: Udvikling af meteorologiske spredningsmodeller, luftforureningens omdannelse og afsætning, trafikkens luftforurening, kortlægning af luftforureningsniveauet, fagdatacenter for emissions- og luftforureningsdata, forureningens virkning på planter, drivhuseffekt, luftforureningen i Arktis, eksponering af befolkningen.

Afdeling for Miljøkemi
Forskningschef: Lars Carlsen, dr.scient., professor
Arbejdsområde: Undersøgelser og analyser af miljøfremmede stoffers tilstedeværelse, transport og omsætning i miljøet, kontrolanalyser af stoffer og
produkter for Miljøstyrelsen, analyser i.f.m.
Miljøstyrelsens olieberedskab, referencelaboratorium for organiske miljøfremmede stoffer, udvikling af metoder til
prøvetagning og analyser.

Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi
Forskningschef: Bo Riemann, dr.scient., professor
Arbejdsområde: Miljøovervågning af havet, fagdatacenter for marine data, undersøgelser af næringsstoffers betydning for fysiske, kemiske og biologiske processer i hav og fjord. Endvidere arbejdes med mikroorganismers vækst, overlevelse og betydning i miljøet.

Afdeling for Terrestrisk Økologi
Forskningschef: Hans Løkke, civ.ing., lic.scient.
Arbejdsområde: Undersøgelse af risici ved udsætning af genetisk modificerede planter, agerlandsøkologi, terrestrisk økotoksikologi, fastlæggelse af tålegrænser og kortlægning af luftforureningens påvirkning af planter og følsommeøkosystemer.

Afdeling for Vandløbsøkologi
Forskningschef: Torben Moth Iversen, cand.scient.
Arbejdsområde: Undersøgelse af biologiske, fysiske og kemiske forhold i vandløb og vandløbsnære arealer, herunder naturgenopretning og- udvikling af modeller for hele vandløbssystemer. Koordinering af DMU’s aktiviteter i relation til Det europæiske Miljøagentur, fagdatacentre for ferskvandsdata, landovervågning og hydrometri samt europæisk videncenter for vandløbsrestaurering.

Afdeling for Sø- og Fjordøkologi
Forskningschef: Kurt Nielsen, cand.scient.
Arbejdsområde: Undersøgelser af sammenhænge mellem næringsstofomsætning og biologisk struktur i ferskvandssøer, brakvandssøer og fjorde, herunder udvikling af metoder til genopretning af miljøtilstanden. Deltagelse i fagdatacentre for ferskvandsdata og for marine data. Koordinering af DMU’s telemåling- og GIS-aktiviteter, herunder udvikling af areal informationssystem (AIS).

Afdeling for Landskabsøkologi
Forskningschef: Jesper Fredshavn, lic.agro.
Arbejdsområde: Undersøgelser af effekten af arealanvendelse og driftsmetoder på vilde dyr og planter i landskabet, udvikling af metoder inden for populations- og landsskabsøkologi, herunder anvendelse af telemåling og radiometri, klassificering af biotopkvalitet og udvikling af konsekvensmodeller til beskrivelse af naturkvalitet.

Afdeling for Kystzoneøkologi
Forskningschef: Henning Noer, lic.scient.
Arbejdsområde: Undersøgelser af vandfuglebestande i kystzonen i relation til menneskelige aktiviteter, drift af internationale databaser til overvågning af gæs og havdykænder, naturovervågning, udvikling af populationsøkologiske modeller og af strategier for udnyttelse af naturressourcer og bevaring af naturkvalitet i kystzonen.

Afdeling for Arktisk Miljø
Statsbiolog: Hanne Petersen, cand.scient.
Arbejdsområde: Miljøvurdering og -overvågning af råstofaktiviteter i Grønland, baggrundsundersøgelser og analyser af tungmetaller, kortlægning af områder af betydning for pattedyr og fugle, effekter af forstyrrelser på fauna og vegetation, ansvarlig for den biologiske del af klimaovervågningsprogrammet ved Zackenberg (Nordøstgrønland).