Grønt regnskab

Som miljøforskningsinstitution er det selvsagt vigtigt at vi holder styr på vores eget miljø. I årene 1993-95 deltog vi som modelinstitution i Energistyrelsens projekt "Styr på energien". Siden 1995 har DMU arbejdet efter en samlet grøn handlingsplan som indeholder mål for energi, vand, affald mv., så vi tænker grønt i alle aktiviteter der er væsentlige for vores omgivelser. Det kan således nævnes at den interne miljøpolitik indgik i grundlaget da DMU i 1996 holdt ny licitation for rengøringsområdet.

Udviklingen i DMU's forbrug af energi, vand og papir målt i forhold til antallet af medarbejdere fremstår af nedenstående figur. Trods øgede aktiviteter og en udvidelse af medarbejderstaben er det lykkedes at holde det samlede forbrug af energi i ro.

Udvikling i DMU's forbrug af varme,
el, vand og papir målt i forhold til
antallet af medarbejdere.

 

Forbruget af papir til kopiering, printere mv. er faldet mærkbart i perioden 1994-96, samtidig med at genbrugspapirets andel er øget fra 50% til 95%. Papirforbruget søges fortsat begrænset, bl.a. ved anvendelse af elektronisk post til interne meddelelser. Herudover har DMU et forbrug af papir til publikationer som fremstilles uden for huset. Også her vil der i 1997 ske et mærkbart fald i papirforbruget fordi DMU's projektkatalog fremover udelukkende udgives elektronisk.

Et mere detaljeret grønt regnskab indgår i DMU's virksomhedsregnskab.

I det kommende år vil vi revidere DMU's miljøhandlingsplan og inddrage en række nye indsatsområder. Der skal bl.a. ske en kortlægning af laboratoriedriften.

Det er af væsentlig betydning for
DMU's energiforbrug, at en stor
del af DMU's arbejdspladser er
indrettet i huse fra begyndelsen af
1990'erne.

DMU's organisation

 

DMU's Bestyrelse Kathrine Richardson Christensen
Institutleder, Ph.D.
Danmarks Fiskeri og Havundersøgelser
Henrik Toft Jensen
Rektor, cand.mag.
Roskilde Universitetscenter
Anne Lise Mortensen
Miljøchef, cand.scient.
Brdr. Hartmann A/S
Hans E. Zeuthen
Professor
Formand
Niels Elmegaard
Forsker, cand.scient.
Danmarks Miljøundersøgelser
Niels Juul Jensen
Underdirektør, Ph.D.
Miljøstyrelsen
Birgit Søborg
Laborant
Danmarks Miljøundersøgelser
Jens Bjerregaard Christensen
Vicedirektør, Ph.D.
Skov- og Naturstyrelsen
Jytte Heslop
Miljøchef, cand.scient.
Århus Amtskommune
Svend Krarup
Direktør, akademiing.
I. Krüger A/S
Vibeke Vinten
Kontorchef, cand.jur.
Kommunernes Landforening


Danmarks Miljøundersøgelser

Danmarks Miljøundersøgelser er en del af Miljø- og Energiministeriet. Det overordnede ansvar for DMU's ledelse varetages af en bestyrelse, mens den daglige ledelse er direktørens ansvar. Det faglige arbejde er organiseret i ti forskningsafdelinger.

DMU's direktion

Henrik Sandbech
Direktør, civ.ing.
Peter Koefoed Bjørnsen
Vicedirektør, lic.scient.

 

Personale- og Økonomisekretariat

Sekretariatschef: Cand.jur. Signe Nielsen

Arbejdsområde: Økonomi, bevillingslove, budgetter, juridisk bistand, personaleadministration, organisationsudvikling, ejendomsadministration, journal, omstilling samt interne servicefunktioner.

Afdeling for Vandløbsøkologi

Forskningschef: Cand.scient. Torben Moth Iversen

Arbejdsområder: Undersøgelse af biologiske, fysiske og kemiske forhold i vandløb og vandløbsnære arealer, herunder naturgenopretning og udvikling af modeller for hele vandløbssystemer. Koordinering af DMU's aktiviteter i relation til Det europæiske Miljøagentur, fagdatacentre for ferskvandsdata, landovervågning og hydrometri samt europæisk videncenter for vandløbsrestaurering.

Afdeling for Systemanalyse

Forskningschef: Lic.techn. John Holten-Andersen

Arbejdsområde: Analyser af tværgående miljøproblemer, hvor miljøfaglige, teknologiske og økonomiske aspekter indgår, opbygning af modeller, metoder og værktøjer inden for stofkredsløb, miljøøkonomi og sektoranalyser.

Afdeling for Sø- og Fjordøkologi

Forskningschef: Cand.scient. Kurt Nielsen

Arbejdsområder: Undersøgelser af sammenhænge mellem næringsstofomsætning og biologisk struktur i ferskvandssøer, brakvandssøer og fjorde, herunder udvikling af metoder til genopretning af miljøtilstanden. Deltagelse i fagdatacentre for ferskvandsdata og for marine data. Koordinering af DMU's telemåling- og GIS-aktiviteter.

Afdeling for Atmosfærisk Miljø

Forskningschef: Gerald L. Geernaert, Ph.D.

Arbejdsområde: Udvikling af meteorologiske spredningsmodeller, luftforureningens omdannelse og afsætning, trafikkens luftforurening, kortlægning af luftforureningsniveauet, fagdatacenter for emissions- og luftforureningsdata, forureningens virkning på planter, drivhuseffekt.

Afdeling for Landskabsøkologi

Forskningschef: Lic.agro. Jesper Fredshavn

Arbejdsområder: Undersøgelser af effekten af arealanvendelse og driftsmetoder på vilde dyr og planter i landskabet, udvikling af metoder inden for populations- og landsskabsøkologi, herunder anvendelse af telemåling og radiometri, klassificering af biotopkvalitet og udvikling af konsekvensmodeller til beskrivelse af naturkvalitet.

Afdeling for Miljøkemi

Forskningschef: Dr.scient. Lars Carlsen

Arbejdsområde: Undersøgelser og analyser af miljøfremmede stoffers tilstedeværelse, transport og omsætning i miljøet, kontrolanalyser af stoffer og produkter for Miljøstyrelsen, analyser i.f.m. Miljøstyrelsens olieberedskab, referencelaboratorium for organiske miljøfremmede stoffer, udvikling af metoder til prøvetagning og analyser.

Afdeling for Kystzoneøkologi

Forskningschef: Cand.scient. Karsten Laursen

Arbejdsområder: Undersøgelser af vandfugle-bestande i kystzonen i relation til menneskelige aktiviteter, drift af internationale databaser til overvågning af gæs og havdykænder, naturovervågning, udvikling af populations-økologiske konsekvensmodeller og af strategier for udnyttelse af naturressourcer og bevaring af naturkvalitet i kystzonen.

Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi

Forskningschef: Dr.scient. Bo Riemann

Arbejdsområde: Miljøovervågning af havet, fagdatacenter for marine data, undersøgelser af næringsstoffers betydning for fysiske, kemiske og biologiske processer i hav og fjord. Endvidere arbejdes med mikroorganismers vækst, overlevelse og betydning i miljø.

Afdeling for Arktisk Miljø

Statsbiolog: Cand.scient. Hanne Petersen

Arbejdsområde: Miljøvurdering og -overvågning af råstofaktiviteter i Grønland, baggrundsundersøgelser og analyser af tungmetaller, kortlægning af områder af betydning for pattedyr og fugle, effekter af forstyrrelser på fauna og vegetation.

Afdeling for Terrestrisk Økologi

Forskningschef: Civ.ing., lic.scient. Hans Løkke

Arbejdsområde: Undersøgelse af risici ved udsætning af genetisk modificerede planter, agerlandsøkologi, terrestrisk økotoksikologi, fastlæggelse af tålegrænser og kortlægning af luftforureningens påvirkning af planter og følsomme økosystemer.

 

 

Økonomi og personale

DMU 1989 - 1996

 

Indtægter

Udgifter

DMU's indtægter beløb sig i 1996 til ialt 204 mio. kr., heraf 126 mio. fra finanslovsbevillingen og 78 mio. fra program- og
kontraktforskning mv. DMU's driftbudgifter i 1996 udgjorde 202 mio. kr. excl. forrentning, afskrivning og refusionsberettiget
moms. Driftresultatet på 1,6 mio. kr. overføres til følgende år.
   
Figuren viser DMU's
forskningsindtægter
1996 på 77 mio. kr.
fordelt på kilder.
Oversigten der opgjort
i personer pr. 31
december 1996. Opgjort
i årsværk havde DMU i
1996
Følgende har opnået Ph.D.-graden i 1996:

Thomas Bregnballe, Nikolai Friberg, Brian Kronvang, Aksel Bo Madsen, Beate Strandberg, Fran Stuer-Lauridsen