Forord

 

I 1996 blev der vedtaget en national forskningsstrategi for miljø- og energiforskningen. Endvidere indgik DMU en resultatkontrakt med Miljø- og Energiministeriet som blev underskrevet januar 1997. Med disse dokumenter har DMU på en mere markant måde end tidligere fået klarlagt hvad samfundet og aftagerne af vores viden ønsker. Det bliver en stor udfordring for os at leve op til disse forventninger i de kommende år.

Som led i opfølgningen på den nationale forskningsstrategi har DMU arbejdet på at etablere aftaler om strategisk samarbejde bl.a. på det arktiske område, inden for landskabsforskningen og på luftforureningsområdet. I 1997 vil DMU tage en række yderligere initiativer til koordinering og samarbejde.

I en situation hvor man fra politisk hold ønsker at opprioritere forskeruddannelsen, er det trist at måtte konstatere at vilkårene for sektorforskningens deltagelse i uddannelsen af Ph.D.-studerende ikke er tilfredsstillende. For DMU har det betydet at antallet af Ph.D.-studerende desværre er for nedadgående. Det er så meget mere trist fordi vi faktisk har brug for unge forskere på en række områder hvor universiteterne ikke er leveringsdygtige. Det gælder typisk forskere som er i stand til at arbejde på tværs af hidtidige disciplingrænser. Der er derfor et stort behov for at få ændret på vilkårene for sektorforskningens medvirken på dette felt.

1996 var også året hvor DMU fik gennemført en deling af de to største afdelinger, så vi nu har 10 forskningsafdelinger. I 1997 påbegyndes en til-bygning således at Afdeling for Arktisk Miljø vil kunne flytte sammen med de øvrige afdelinger i Roskilde i løbet af 1998, og dermed fuldende integrationen af det tidligere Grønlands Miljøundersøgelser i DMU.

I denne beretning er der først og fremmest lagt vægt på at give en overordnet præsentation af vores aktiviteter med en gennemgang af resul-tater og udvalgte initiativer for det kommende år. En mere udførlig beskrivelse af de planlagte forsknings- og overvågningsaktiviteter findes i DMU's projektkatalog "R&D Projects 1997", der sammen med nærværende beretning kan findes på DMU's homepage på Internettet.

Hans E. Zeuthen
Bestyrelsesformand

Henrik Sandbech
Direktør