I dette afsnit gives en oversigt over artikler, rapporter, foredrag mv., som DMU’s medarbejdere har produceret i 1996. På listen er DMU’s medarbejdere fremhævet med fed skrift. Listen er organiseret efter DMU’s indsatsområder:

Systemanalyse
Mikrobiologi
Økotoksikologi
Miljøkemi
Atmosfæreforskning
Agerlandsøkologi
Skove og naturarealer
Vandløb og afstrømningsområder
Søøkologi
Fjordforskning
Havmiljøforskning
Populationsøkologi
Trafik og miljø
Arktisk miljø
Miljø- og naturdata

Systemanalyse

Internationale videnskabelige publikationer

Andersen, F.M. (1996): A Model for Energy Consumption and Energy-Related Emissions from the Danish Production Sector - INDUS/EMIS. In: Madsen, B., Jensen-Butler, C., Mortensen, J.B. & Christensen, A.M.B. (eds.): Modelling the Economy and the Environment. Springer. pp. 136-145.

Frandsen, S.E., Hansen, J.V. & Trier, P. (1996): A CGE-Model for Denmark Applied to CO2 Targets and GATT Liberalizations. In: Madsen, B., Jensen-Butler, C., Mortensen, J.B. & Christensen, A.M.B. (eds.): Modelling the Economy and the Environment. Springer. pp. 62-76.

Hansen, H.S. (1996): Interactive Analysis of Spatial Data Using a Desktop GIS. In: Kraak, M.J. & Molenaar, M. (eds.): Advances in GIS Research II. Proceedings. 7th International Symposium on Spatial Data Handling, August 12-16, 1996, Delft, The Netherlands. Delft University of Technology. Vol. II:13B.25-13B.35.

Mikkelsen, J., Nyholm, N., Jacobsen, B.N. & Chen Fredenslund, F. (1996): Evaluation and Modification of the Simpletreat Chemical Fate Model for Activated Sludge Sewage Treatment Plants. - Water Science and Technology 33(6):279-287.

Paaby, H., Jensen, J.J., Kristensen, P., Møller, F. & Skop, E. (1996): Reducing Nutrient Loadings of Marine Waters. A Cost Effectiveness Analysis. In: Madsen, B., Jensen-Butler, C., Mortensen, J.B. & Christensen, A.M.B. (eds.): Modelling the Economy and the Environment. Springer. pp. 285-307.

Salomonsen, J. & Jensen, J.J. (1996): Use of a Lake Model to Examine Exergy Response to Changes in Phytoplankton Growth Parameters and Species Composition. - Ecological Modelling 87:41-49.

DMU rapporter

Andersen, F.M. & Runge, E. (1996): Fremskrivningsmodeller for emissioner til atmosfæren. Samfund og miljø - miljøøkonomi. Afdeling for Systemanalyse og Afdeling for Atmosfærisk Miljø. 41 s.- Arbejdsrapport fra DMU 27.

Paaby, H., Møller, F., Skop, E., Jensen, J.J., Hasler, B., Bruun, H. & Asman, W.A.H. (1996): Omkostninger ved reduktion af næringsstofbelastningen af havområderne. - Metode, model, analyse. Afdeling for Systemanalyse og Afdeling for Atmosfærisk Miljø. 187 s.- Faglig rapport fra DMU 165.

Rasmussen, D., Emborg, L., Elmegaard, N., Mogensen, B.B. & Spliid, N.H. (1996): Overordnet IMIS koncept for pesticider. Samfund og miljø - Integrerede Miljøinformationssystemer (IMIS). Afdelingerne for Systemanalyse, Terrestrisk Økologi og Miljøkemi. 36 s.- Arbejdsrapport fra DMU 29.

Strandberg, M. (red.) (1996): Ammoniak og naturforvaltning. Rapport fra seminar i Silkeborg den 30. november 1995. Afdeling for Terrestrisk Økologi. 58 s.- Faglig rapport fra DMU 161.

Wier, M. (1996): BASIS. En konsekvensanalysemodel for forbrug af byggematerialer. Afdeling for Systemanalyse. 108 s.- Faglig rapport fra DMU 164.

Wier, M. (1996): Modellering af bygge- og anlægssektorens materialeforbrug. Afdeling for Systemanalyse. 122 s.- Faglig rapport fra DMU 163.

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Bastrup-Birk, A., Brandt, J. & Mortensen, L. (1996): Critical Levels of O3 for Biomass Production of European Beech (Fagus sylvatica L.). In: Skärby, L. & Pleijel, H. (eds.): Critical Levels for Ozone. Experiments with Crops, Wild Plants and Forest Tree Species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers. - TemaNord 1996:582:Appendix I:54-59.

Danmarks Miljøundersøgelser (bidragyder) (1996): Miljöövervakning inom jord- och skogsbruk i Norden. Nordisk Ministerråd. 115 s. - TemaNord 1996:521.

Emborg, L. & Nielsen, J. (1996): Project Proposal Mission on Strategic Environmental Management, Including the Preparation of a State of Environment Report in Connection with Support to the Directorate of Environment, Province of Gauteng, the Department of Environmental Affairs, Province of Mpumalanga, Republic of South Africa. Date of Mission: February 21 - March 5, 1996. Final Report. DANCED. Several sections.*

Fenger, J. (1996): Air Pollution and Ecology - From Local to Global Impacts. In: Ecotoxicological Assessments and the Setting of Limit Values for Chemicals in the Environment. Proceedings from the ATV Conference. The ATV Committee on the Setting of Limit Values for Chemicals, Sørup Herregård, Ringsted, Denmark, 23-24 January 1996. Danish Academy of Technical Sciences. pp. 137-152.

Hansen, H.S. (1996): Comparing the Accessibility Patterns for Public Versus Private Transport Networks. In: Rumor, M., McMillan, R. & Ottens, H.F.L. (eds.): Geographical Information. From Research to Application through Cooperation. Volume 1. Second Joint European Conference & Exhibition on Geographical Information, Barcelona, Spain, 1996. IOS Press. pp. 703-707.

Hansen, H.S. (1996): Statistical Analysis of Spatial Data. In: AM/FM-GIS Nordic Conference, November 13-15, 1996, Lahti, Finland. University of Helsinki. Lahti Research and Training Centre.

Lövblad, G., Grennfelt, P., Kärenlampi, L., Laurila, T., Mortensen, L., Ojanperä, K., Pleijel, H., Semb, A., Simpson, D., Skärby, L., Tuovinen, J.P. & Tørseth, K. (1996): Ozone Exposure Mapping in the Nordic Countries. Report from a Nordic Cooperation Project Financed by the Nordic Council of Ministers. Nordic Council of Ministers. 67 pp. - TemaNord 1996:528.

Mielby, S. (1996): Kortlægning af lavbundsarealer. I: Våde enge som nitratfilter - det tredje grundvandsmagasin. ATV-komiteen vedrørende grundvandsforurening, Hotel Marselis, Århus, 7. november 1996. Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). s. 43-50.

Mortensen, L. (1996): Ozone as an Ecotoxicological Problem. In: Ecotoxicological Assessments and the Setting of Limit Values for Chemicals in the Environment. Proceedings from the ATV Conference. The ATV Committee on the Setting of Limit Values for Chemicals, Sørup Herregård, Ringsted, Denmark, 23-24 January 1996. Danish Academy of Technical Sciences. pp. 153-173.

Mortensen, L. & Bastrup-Birk, A. (1996): Critical Levels for Ozone for Biomass Production in White Clover (Trifolium repens L.) Exposed in Open-Top Chambers. In: Skärby, L. & Pleijel, H. (eds.): Critical Levels for Ozone. Experiments with Crops, Wild Plants and Forest Tree Species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers. - TemaNord 1996:582:Appendix I:1-6.

Münier, B. & Christensen, N. (1996): Visualisation and Vegetation Modelling of Nature Restoration Scenarios. In: AM/FM-GIS Nordic Conference, November 13-15, 1996, Lahti, Finland. University of Helsinki. Lahti Research and Training Centre.

Møller, F. (1996): Værdisætning af miljøgoder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 503 s.

National Environmental Research Institute (Contributor) (1996): Guidelines for Data Collection for the Dobris+3 Report. European Environment Agency. 206 pp. - Technical Report 1996/1.

National Environmental Research Institute (ed.) (1996): QSAR 96. Book of Abstracts. 7th International Workshop on QSARs in Environmental Sciences. "Past, Present and Future", Elsinore (Helsingør), Denmark, 24-28 June 1996. 101 pp.

Olsen, M.D., Emborg, L., Henckel, J. & Kristensen, P. (1996): The Indicator Database. Documentation Report. Environmental and Societal Indicators for the EEA Report "Environment in the European Union 1995". National Environmental Research Institute and Danish Environmental Protection Agency. 33 pp.

Paaby, H. (1996): Foranstaltninger til reduceret næringssaltbelastning af vandmiljøet - danske erfaringer. I: Kväve och fosfor i mark och vatten - en ödesfråga inför 2000-talet. Seminarium den 22 - 23 mars 1995 på Marholmen, Norrtälje. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. - Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 135(3):223-232.

Pacyna, J.M., Brorström-Lunden, E., Paasivirta, J., Runge, E. & Wania, F. (1996): Emissions and Behaviour of Selected Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Northern Environment. Part I: Development of the Cycling Model and Emission and Environmental Data Bases. Norwegian Institute for Air Research (NILU). 59 pp. - NILU OR 17/96.

Pleijel, H., Ojanperä, K. & Mortensen, L. (1996): Effects of Tropospheric Ozone on Spring Wheat (Triticum aestivum L.) Yield in the Nordic Countries. In: Skärby, L. & Pleijel, H. (eds.): Critical Levels for Ozone. Experiments with Crops, Wild Plants and Forest Tree Species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers. - TemaNord 1996:582:Appendix I:13-20.

Runge, E., Hertel, O., Frohn, L.M., Sørensen, J.H. & Larsen, S. (1996): Estimering af kvælstofdepositionen til Løgstør Bredning. - Miljøforskning 23:15-17.

Schneider, T., Fenger, J. & Sørensen, E. (1996): Teknisk arbejdshygiejne i perspektiv. I: Schneider, T. (red.): Teknisk arbejdshygiejne. Bind I. Basisbog. Arbejdsmiljøinstituttet. s. 7-20.

Schou, J.S., Paaby, H., Jensen, J.D. & Vetter, H. (1996): Landbrugspolitik og miljøregulering. 2. delrapport. Miljøstyrelsen. 68 s. - Miljøprojekt 321.

Skop, E. (1996): Book Review of J.D. Kalma and M. Sivapalan (eds.): Scale Issues in Hydrological Modeling. John Wiley & Sons, 1995 - EOS. Transactions. American Geophysical Union 77(20):190.

Skop, E. & Schou, J.S. (1996): Distributing the Agricultural Farm Structure Spatially Using Farm Statistics and GIS. In: Walter-Jørgensen, A. & Pilegaard, S. (eds.): Integrated Environmental and Economic Analyses in Agriculture. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. - Rapport 89:121-142.

Strandberg, M. (1996): The Use of Natural Products for Consumption in Denmark. Department of Terrestrial Ecology. 25 pp.

Populærfaglig formidling

Fenger, J. (1996): Krig om klimaet. Kronikken. - Politiken. Onsdag 4. september 1996.

Fenger, J. (1996): Luftforurening - fra indendørs til globalt. - Aktuelt Miljø 3:3-7.

Frandsen, S.E., Hansen, J.V. & Trier, P. (1996): Modelberegninger af CO2-reduktion - en kommentar til Henning Mæng i Samfundsøkonomen 1996:3. - Samfundsøkonomen 1996(6):13-16.

Frandsen, S.E., Hansen, J.V. & Trier, P. (1996): Modelforståelse og CO2-beregninger - en duplik til Klaus Illum. - Samfundsøkonomen 1996(7):25-26.

Hansen, H.S. (1996): På vej mod åbne standarder. - DAiSI 2:8-11.

Holten-Andersen, J. (1996): Fra elfenbenstårn til babelstårn. Om forskningspolitik og info-samfundet. - SALT 4:35-37.

Holten-Andersen, J. (1996): Små klumper af indsigt. I: Miljø- og Energiministeriet 1971-96. Undfangelse, udvikling og udblik. Miljø- og Energiministeriet. s. 85-96.

Paaby, H. & Møhlenberg, F. (1996): Kvælstofbelastning af havmiljøet. Afdeling for Systemanalyse og Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi. 39 s.- TEMA-rapport fra DMU 1996/9.

Strandberg, M. & Mortensen, L. (1996): Naturens tålegrænser for luftforurening. 37 s.- TEMA-rapport fra DMU 1996/7.

Wichmann, H., Christensen, N., Olsen, M.D., Mortensen, L.F., Marcher, F., Fricke, T., Stockmarr, J. & Engedal, E. (red.) (1996): Miljøindikatorer 1996. Hvordan står det til med natur og miljø? Miljø- og Energiministeriet. 68 s.

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Bak, J.: Modelling of Effects (CALLUNA). Workshop on "Atmospheric Deposition and Surface-Exchange" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 April 1996.

Bastrup-Birk, A., Brandt, J. & Mortensen, L.: Critical Levels for O3 for Biomass of European Beech. Poster presented at the Critical Levels Workshop in Kuopio, Finland, 15-17 April 1996.

Bastrup-Birk, A., Brandt, J., Uria, I. & Zlatev, Z.: Studying Cumulative Ozone Exposures in Europe During a Seven-Years Period. First REMAPE Workshop, University of Copenhagen, 26-27 September 1996.

Bastrup-Birk, A. & Zlatev, Z.: Modelling the Impact of Long-Range Transported Air Pollutants on Vegetation. First REMAPE Workshop, University of Copenhagen, 26-27 September 1996.

Chen, F.: Mutual Interactions of Chemicals by Means of UNIFAC. Poster presented at the 7th International Workshop on QSARs in Environmental Sciences. QSAR 96 "Past, Present and Future", Elsinore (Helsingør), Denmark, 24-28 June 1996.

Geernaert, G.L. & Bastrup-Birk, A.: Developmental Research on the Impacts of Transboundary Pollution on Forest Resources. AIFM Conference on Transboundary Pollution and the Sustainability of Tropical Forests: Towards Wise Forest Fire Management, Kuala Lumpur, Malaysia, 2-4 December 1996.

Hansen, H.S.: Statistical Analysis of Spatial Data. AM/FM-GIS Nordic Conference, Lahti, Finland, 13-15 November 1996.

Holten-Andersen, J.: Nitrogen- og fosforavrensning samt erosjon fra landbruket. Inviteret indlæg til Sluttkonferanse. Ressursforvaltning og forurensninger i landbruket, Norges landbrukshøgskoles kursussenter Sem Gjestegård, Asker, Norge, 29-30 mai 1996.

Holten-Andersen, J.: Runoff of Nitrogen, Phosphorus and Erosion from Agriculture in Denmark. Invited speech at the Nordic Symposium on Nordic Agriculture - Regional Impacts on the Environment, NLH, Oslo, 25-26 November 1996.

Kristensen, P.: European Surface Water Quality Indicators - the Problem of Spatial Aggregation of Environmental State Information. Workshop on European Environmental State Indicators, EEA, Copenhagen, 4 November 1996.

Larsen, S.E., Kronvang, B., Svendsen, L.M., Jensen, J.P., Windolf, J., Dørge, J. & Rasmussen, E.K.: TRANS. A New Watershed Model Concept. Poster presented at the International Conference Multiple Land Use and Catchment Management, The Macaulay Land Use Research Institute, Aberdeen, Scotland, UK, 11-13 September 1996.

Mielby, S.: Kortlægning af lavbundsarealer. Våde enge som nitratfilter - det tredje grundvandsmagasin. ATV-komiteen vedrørende grundvandsforurening, Hotel Marselis, Århus, 7. november 1996.

Mortensen, L. & Bastrup-Birk, A.: Critical Levels for Ozone for Biomass Production in White Clover. Poster presented at the Critical Levels Workshop in Kuopio, Finland, 15-17 April 1996.

Mortensen, L. & Bastrup-Birk, A.: Critical Levels of Ozone for Protecting Tree Growth - How to Find the Right Measure? Poster presented at the Critical Levels Workshop in Kuopio, Finland, 15-17 April 1996.

Møller, F.: NNP og værdisætning af miljøgoder. Seminar om "Måling af velfærd og bæredygtighed i analyser af dansk økonomi", Roskilde Universitetscenter, Danmark, 21. maj 1996.

Rasmussen, D.: Environmental Fate of Agricultural Pesticides. Poster presented at the 7th International Workshop on QSARs in Environmental Sciences. QSAR 96 "Past, Present and Future", Elsinore (Helsingør), Denmark, 24-28 June 1996.

Rasmussen, D., Illerup, J.B., Runge, E. & Winther, M.: Air Emission of Cadmium in Denmark. Poster presented at meeting in the UNECE Task Force on Emission Inventories, Kebel College, Oxford, United Kingdom, 25-27 March 1996.

Runge, E.: Danish Inventory of PAH Emissions to Air. Workshop on the Assessment of EMEP Activities Concerning Heavy Metals and Persistent Organic Pollutants and Their Further Development, Moscow, Russia, 24-26 September 1996.

Runge, E., Illerup, J.B. & Winther, M.: Danish Air Emissions of PAH from Combustion. Poster presented at meeting in the UNECE Task Force on Emission Inventories, Kebel College, Oxford, United Kingdom, 25-27 March 1996.

Skop, E. & Schou, J.S.: Distributing the Agricultural Farm Structure Spatially Using Farm Statistics and GIS. International Seminar on Integrated Environmental and Economic Analyses in Agriculture, Kollekolle, Copenhagen, Denmark, 3-4 June 1996.

Winther, M., Illerup, J.B. & Runge, E.: Energy Use and NOx Emissions from the Danish Air Traffic. Poster presented at meeting in the UNECE Task Force on Emission Inventories, Kebel College, Oxford, United Kingdom, 25-27 March 1996.

Winther, M. & Møller, F.: Mere brændstofeffektive køretøjer. Seminar om "Vurdering af samfundsøkonomiske omkostninger ved reduktion af drivhusgasudslip", Eigtveds Pakhus, København, 26. november 1996.

Mikrobiologi

Internationale videnskabelige publikationer

Damgaard, P.H., Larsen, H.D., Hansen B.M., Bresciani, J. & Jørgensen, K. (1996): Enterotoxin-Producing Strains of Bacillus thuringiensis Isolated from Food. - Letters in Applied Microbiology 23:146-150.

Karlson, U., Rojo, F., Elsas, J.D. van & Moore, E. (1995): Genetic and Serological Evidence for the Recognition of Four Pentachlorophenol-Degrading Bacterial Strains as a Species of the Genus Sphingomonas. - Systematic and Applied Microbiology 18:539-548.

Middelboe, M., Jørgensen, N.O.G. & Kroer, N. (1996): Effects of Viruses on Nutrient Turnover and Growth Efficiency of Noninfected Marine Bacterioplankton. - Applied and Environmental Microbiology 62(6):1991-1997.

Miethling, R. & Karlson, U. (1996): Accelerated Mineralization of Pentachlorophenol in Soil upon Inoculation with Mycobacterium chlorophenolicum PCP1 and Sphingomonas chlorophenolica RA2. - Applied and Environmental Microbiology 62(12):4361-4366.

Sørensen, S.J., Kroer, N., Sørensen, E., Sengeløv, G. & Barkay, T. (1996): Conjugation in Aquatic Environments. In: Akkermans, A.D.L., Elsas, J.D. van & Bruijn, F. de (eds.): Molecular Microbial Ecology Manual. Kluwer Academic Publishers. Chapter 5.2.1:1-29.

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Hansen, B.M. (1996): Application and Environmental Aspects of Bacillus thuringiensis. In: Genetisk modificerede mikroorganismer. NORDRISKGEN. pp. 21-23.

Hansen, B.M., Damgaard, P.H., Eilenberg, J. & Pedersen, J.C. (1996): Bacillus thuringensis. Ecology and Environmental Effects of Its Use for Microbial Pest Control. Danish Environmental Protection Agency. 126 pp. - Environmental Project 316.

Hendriksen, N.B. (1996): Potential Impacts on Microbial Communities by the Release of Genetically Modified Microorganisms. In: Genetisk modificerede mikroorganismer. NORDRISKGEN. pp. 37-38.

Kroer, N., Sørensen, S.J. Med bidrag af Sengeløv, G., Sørensen, E., Jensen, L. & Petersen, A. (1996): Genoverførsel mellem bakterier. Betydning af genoverførsel for spredning af rekombinante gener ved udsætning af gensplejsede bakterier. Miljøstyrelsen. 85 s. - Miljøprojekt 324.

Populærfaglig formidling

Karlson, U., Kroer, N. & Willumsen, P.A. (1996): Forureningsbekæmpelse med mikroorganismer. Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi. 27 s.- TEMA-rapport fra DMU 1996/5.

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Hendriksen, N.B. & Winding, A.: Effects of the Earthworm Aporrectodea caliginosa on the Bacterial Communities of Soils. Poster presented at SUBMECO, Innsbruck, Austria, 16-18 October 1996.

Karlson, U., Rojo, F., Elsas, J.D. van, Deckwer, W.-D. & Salkinoja-Salonen, M.: Wellperforming Biodegraders for Bioremediation. European Workshop on Technologies to Rehabilitate the Environment, Hannover, Germany, 20-24 May 1996.

Kroer, N., Normander, B. & Molin, S.: Factors Affecting Conjugal Gene Transfer on the Phylloplane of Bean. Poster presented at Horizontal Gene Transfer: Implications and Consequences. Fallen Leaf Lake Conference, South Lake Tahoe, California, USA, 12-15 September 1996.

Winding, A.: Effect of Pseudomonas fluorescens DF57 on Bacterial Diversity in Drilosphere. Poster presented at the 5th International Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO 5), Nafplion, Greece, 25-29 May 1996.

Winding, A. & Hendriksen, N.B.: Biolog Fingerprints of Soil Bacteria: Incubation Conditions and Sensitivity. SUBMECO, Innsbruck, Austria, 16-18 October 1996.

Økotoksikologi

Videnskabelige artikler

Folker-Hansen, P., Krogh, P.H. & Holmstrup, M. (1996): Effect of Dimethoate on Body Growth of Representatives of the Soil Living Mesofauna. - Ecotoxicology and Environmental Safety 33:207-216.

Forbes, V.E., Forbes, T. & Holmer, M. (1996): Inducible Metabolism of Fluoranthene by the Opportunistic Polychaete Capitella sp. I. - Marine Ecology Progress Series 132:63-70.

Holmstrup, M. & Krogh, P.H. (1996): Effects of an Anionic Surfactant, Linear Alkylbenzene Sulfonate, on Survival, Reproduction and Growth of the Soil-Living Collembolan Folsomia fimetaria. - Environmental Toxicology and Chemistry 15(10):1745-1748.

Holmstrup, M. & Simonsen, V. (1996): Genetic and Physiological Differences between Two Morphs of the Lumbricid Earthworm Dendrodrilus rubidus (Savigny, 1826). - Soil Biology & Biochemistry 28(8):1105-1107.

Holmstrup, M. & Zachariassen, K.E. (1996): Physiology of Cold Hardiness in Earthworms. - Comparative Biochemistry and Physiology 115A(2):91-101.

Holmstrup, M., Østergaard, I.K., Nielsen, A. & Hansen, B.T. (1996): Note on the Incubation of Earthworm Cocoons at Three Constant Temperatures. - Pedobiologia 40:477-478.

Jensen, J. (1996): Chlorophenols in the Terrestrial Environment. - Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 146:25-51.

Kjær, C. & Elmegaard, N. (1996): Effects of Copper Sulfate on Black Bindweed (Polygonum convolvulus L.). - Ecotoxicology and Environmental Safety 33:110-117.

Müller, S.R., Zweifel, H.-R., Kinnison, D.J., Jacobsen, J.A., Meier, M.A., Ulrich, M.M. & Schwarzenbach, R.P. (1996): Occurrence, Sources, and Fate of Trichloroacetic Acid in Swiss Waters. - Environmental Toxicology and Chemistry 15(9):1470-1478.

Pedersen, B. (1996): Metal Concentration in Biota in the North Sea - Changes and Causes. - ICES Journal of Marine Science 53(6):1008-1013.

Scott-Fordsmand, J.J., Pedersen, M.B. & Jensen, J. (1996): Setting a Soil Quality Criterion. - Toxicology & Ecotoxicology News 3(1):20-24.

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Bro-Rasmussen, F., Løkke, H., Kristensen, P., Laursen, E., Boyd, H.B., Ege Jørgensen, C. & Mann Nielsen, K. (1996): Uvurderede kemiske stoffer. Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe. Teknologirådet. 113 s. - Teknologirådets rapporter 1996/2.

Forbes, V.E. (1996): Effects of Pesticides on Estuarine Softbottom Ecosystems. Danish Environmental Protection Agency. 61 pp. - Working Report 22.

Gustavson, K. (1996): Undersøgelse af pesticiders effekter på fytoplanktonsamfund ved hjælp af PICT. Et nyt økotoksikologisk redskab. Miljøstyrelsen. 38 s. - Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 42.

Jacobsen, J.A., Stuer-Lauridsen, F., Pedersen, B., Larsen, M.M. & Pritzl, G. (1996): Den nye pulsflammefotometriske detektortype til gaskromatografi anvendt til analyse af organiske tinforbindelser. - Dansk Kemi 77(9):24-26.

Krogh, P.H., Holmstrup, M., Jensen, J. & Petersen, S.O. (1996): Økologisk vurdering af spildevandsslam i landbrugsjord. Miljøstyrelsen. 53 s. - Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 43.

Løkke, H. (1996): Introduction to Biodegradation /Persistence and Bioaccumulation/Biomagnification of Metals and Metal Compounds. In: Biodegration/Persistence and Bioaccumulation/Biomagnification of Metals and Metal Compounds. Technical Workshop held under the Auspices of the Canada/European Union Metals and Minerals Working Group, Brussels, Belgium, December 11-13, 1995. Natural Resources Canada, European Commission and Directorate-General III. pp. 1-7.

Løkke, H. (1996): Ecotoxicology. State-of-the-Art. In: Ecotoxicological Assessment and the Setting of Limit Values for Chemicals in the Environment. Proceedings from the ATV Conference. The ATV Committee on the Setting of Limit Values for Chemicals, Sørup Herregård, Ringsted, Denmark, 23-24 January 1996. Danish Academy of Technical Sciences. pp. 43-56.

Poulsen, E. & Løkke, H. (1996): Chairmen’s Conclusions. Closing Discussion at the Conference. In: Ecotoxicological Assessment and the Setting of Limit Values for Chemicals in the Environment. Proceedings from the ATV Conference. The ATV Committee on the Setting of Limit Values for Chemicals, Sørup Herregård, Ringsted, Denmark, 23-24 January 1996. Danish Academy of Technical Sciences. pp. 7-12.

Schou, L. & Jensen, J. (1996): The Setting of Ecotoxicological Quality Criteria for Soil in Denmark. In: Ecotoxicological Assessment and the Setting of Limit Values for Chemicals in the Environment. Proceedings from the ATV Conference. The ATV Committee on the Setting of Limit Values for Chemicals, Sørup Herregård, Ringsted, Denmark, 23-24 January 1996. Danish Academy of Technical Sciences. pp. 98-106.

Scott-Fordsmand, J.J. & Løkke, H. (1996): Department of Terrestrial Ecology, National Environmental Research Institute, Denmark. Profile. - Toxicology & Ecotoxicology News 3(2):60-62.

Scott-Fordsmand, J.J. (1995): Hvordan fastsættes økotoksikologiske jordkvalitetskriterier? I: Accept af risici. Økotoksikologiske vurderinger. Grænseværdier for pesticider. Uddrag af indlæg og debat ved fire møder i ATV 1993-94. ATV. s. 125-128.

Simonsen, V. (1996): Detailed Report of the Contractors. In: Kammenga, J.E. (ed.): Progress Report of BIOPRINT. Third Technical Report. Biochemical Fingerprint Techniques as Versatile Tools for the Risk Assessment of Chemicals in Terrestrial Invertebrates. Report from a Workshop held in Innsbruck, Austria, February 9-10,1996. National Environmental Research Institute. pp. 25-28. - Contract No. EV5V-CT94-0406.

Populærfaglig formidling

Løkke, H. (1996): Grænser nødvendige. Hormonlignende stoffer drejer sig ikke alene om menneskelig sundhed men også om jordens frugtbarhed. Kronik. - Information. 18. juni 1996 s. 9.

Indlæg ved kongresser, symposier mv.

Holmstrup, M.: Cold Hardiness in Earthworms. VI International Symposium on Cold Hardiness in Animals and Plants, Scandic Hotel, Glostrup, Denmark, 14-19 July 1996.

Jacobsen, J.A. & Stuer-Lauridsen, F.: Organotin i havmiljøet. 9. Danske Havforskermøde, DTU, Lyngby, Danmark, 16.-18. januar 1996.

Jacobsen, J.A., Stuer-Lauridsen, F., Pedersen, B. & Pritzl, G.: Analysis of Trace Level Organotin Compounds in Environmental Samples by Capillary Gas Chromatography and the New Pulsed Flame Photometric Detector. Poster presented at the 18th International Symposium on Capillary Chromatography, Palazzo dei Congressi, Riva del Garda, Italy, 20-24 May 1996.

Jensen, J.-E.B., Larsen, M.M., Kringsholm, B., Pritzl, G. & Sorensen, O.H.: Trace-Elements in Bone by ICP-MS. 5th International Meeting on Trace Elements in Medicine and Biology, Méribel, France, 4th-7th February 1996.

Jensen, K.S. & Holmstrup, M.: Estimation of Earthworm Cocoon Age. Poster presented at XII International Colloquium on Soil Zoology. Soil Organisms and Soil Resource Management, University College Dublin, Belfield, Dublin, Ireland, 21-26 July, 1996.

Krogh, P.H., Holmstrup, M. & Johansen, K.: Image Analysis. A Tool in Testing with Microarthropods. XII International Colloquium on Soil Zoology. Soil Organisms and Soil Resource Management, University College Dublin, Belfield, Dublin, Ireland, 21-26 July 1996.

Kure, L.K.: Effekter af fluoranthen på sandorme samt sandorms indflydelse på skæbnen af sedimentbundet fluoranthen. Poster præsenteret på det 9. Danske Havforskermøde, DTU, Lyngby, Danmark, 16.-18. januar 1996.

Kure, L.K.: Interactions between Particle-Bound Organic Pollutants and Bioturbating Macrofauna. 24th Benthic Ecology Meeting, University of South Carolina, Columbia, South Carolina, USA, 7-10 March 1996.

Larsen, J., Krogh, P.H. & Jakobsen, I.: Interactions between External Mycelium of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Collembola. Poster presented at XII International Colloquium on Soil Zoology. Soil Organisms and Soil Resource Management, University College Dublin, Ireland, 21-26 July 1996.

Løkke, H.: Økotoksikologiforskning i Danmark med hovedfokus på pesticider. Forskermøte i økotoksikologi, Geilo, Norge, 14.-17. marts 1996.

Scott-Fordsmand, J.J., Weeks, J.M. & Krogh, P.H.: Responses of Folsomia fimetaria L. (Collembola: Isotomidae) to Copper Exposure via Soil, under Two Different Contamination Histories. SECOTOX 96. Fourth European Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, Metz, France, 25-28 August 1996.

Selck, H., Forbes, T.L. & Forbes, V.E.: Cadmiums effekt på den infaunale polychaet Capitella Specie I under henholdsvis sulte- og føderige forhold. Poster præsenteret på det 9. Danske Havforskermøde, DTU, Lyngby, Danmark, 16.-18. januar 1996.

Selck, H., Forbes, T. & Forbes, V.: The Effect of Cadmium on Growth Rate in Capitella Sp.I. Poster presented at the 24th Benthic Ecology Meeting, University of South Carolina, Columbia, South Carolina, USA, 7-10 March 1996.

Stuer-Lauridsen, F., Mogensen, B.B., Fatum, P., Jacobsen, J.A., Poulsen, M.E., Larsen, H., Pedersen, F., Pedersen, G. & Pritzl, G.: Estimation of Dissolved Concentrations of Hydrophobic Pollutants in Water by Semipermeable Membrane Devices. Sixth SETAC-Europe Annual Meeting, Taormina, Italy, 19-22 May 1996.

Miljøkemi

Internationale videnskabelige publikationer

Andersen, K.E., Rastogi, S.C. & Carlsen, L. (1996): The Allergen Bank. A Source of Extra Contact Allergens for the Dermatologist in Practice. - Acta Dermato-Venereologica (Stockh) 76:136-140.

Carlsen, L., Lassen, P. & Warwick, P. (1995): Sorption of Humic Acids to Alumina: Temperature Effects. - HUMUS. Nordic Humus Newsletter 2(2):33-38.

Carlsen, L., Lassen, P. & Warwick, P. (1995): Sorption of Humic Acids to Alumina: Size Effects. - HUMUS. Nordic Humus Newsletter 2(2):25-32.

Carlsen, L., Lassen, P., Warwick, P. & Randall, A. (1996): Interaction between Europium Ions and Selected Size Fractions of Humic Acids. - Chemosphere 33(4):659-670.

Felding, G., Sørensen, J.B., Mogensen, B.B. & Hansen, A.C. (1995): Phenoxyalkanoic Acid Herbicides in Run-Off. - The Science of the Total Environment 175:207-218.

Johansen, J.D., Andersen, K.E., Rastogi, S.C. & Menné, T. (1996): Threshold Responses in Cinnamic-Aldehyde-Sensitive Subjects. Results and Methodological Aspects. - Contact Dermatitis 34:165-171.

Johansen, J.D., Rastogi, S.C. & Menné, T. (1996): Contact Allergy to Popular Perfumes; Assessed by Patch Test, Use Test and Chemical Analysis. - British Journal of Dermatology 135:419-422.

Johansen, J.D., Rastogi, S.C. & Menné, T. (1996): Exposure to Selected Fragrance Materials. A Case Study of Fragrance-Mix-Positive Eczema Patients. - Contact Dermatitis 34:106-110.

Johansen, S.S., Hansen, A.B., Mosbæk, H. & Arvin, E. (1996): Method Development for Trace Analysis of Heteroaromatic Compounds in Contaminated Groundwater. - Journal of Chromatography A 738:295-304.

Johansen, S.S. & Pawliszyn, J. (1996): Trace Analysis of Hetero Aromatic Compounds (NSO) in Water and Polluted Groundwater by Solid Phase Micro-Extraction (SPME). - Journal of High Resolution Chromatography 19:627-632.

Lassen, P., Carlsen, L. & Warwick, P. (1996): The Interaction Between Humic Acids and g - Al2O3. - Theophrastus’ Contributions 1:3-16.

Pritzl, G., Stuer-Lauridsen, F., Carlsen, L., Jensen, A.K. & Thorsen, T.K. (1996): A Versatile Capillary Gas Chromatography Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer Interface. - International Journal of Environmental Analytical Chemistry 62:147-159.

Rastogi, S.C., Johansen, J.D. & Menné, T. (1996): Natural Ingredients Based Cosmetics. Content of Selected Fragrance Sensitizers. - Contact Dermatitis 34:423-426.

Rastogi, S.C. & Pritzl, G. (1996): Migration of Some Toxic Metals from Crayons and Water Colors. - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 56:527-533.

Spliid, N.H. & Køppen, B. (1996): Determination of Polar Pesticides in Ground Water Using Liquid Chromatography-Mass Spectrometry with Atmospheric Pressure Chemical Ionization. - Journal of Chromatography A 736:105-114.

Storr-Hansen, E. (1996): Analysis of Chlorinated Biphenyl Congeners in Human Umbilical Cord. Some Approaches in the Development and Performance Evaluation of an Analytical Method. - International Journal of Environmental Analytical Chemistry 62:1-19.

DMU rapporter

Køppen, B. (1996): Control of Pesticides 1995. Chemical Substances and Chemical Preparations. Department of Environmental Chemistry. 26 pp.- NERI Technical Report 153.

Larsen, M.M., Bak, J. & Scott-Fordsmand, J. (1996): Monitering af tungmetaller i danske dyrknings- og naturjorde. Prøvetagning i 1992/93. Afdeling for Miljøkemi og Afdeling for Terrestrisk Økologi. 76 s.- Faglig rapport fra DMU 157.

Pritzl, G. (1996): Screening for Platin i udvalgte prøver i det danske miljø. Miljøkemi. Afdeling for Miljøkemi. 92 s.- Arbejdsrapport fra DMU 26.

Vikelsøe, J. & Johansen, E. (1996): Analyse af dioxin og pentachlor-phenol i nye textiler. Afdeling for Miljøkemi. 46 s.- Faglig rapport fra DMU 166.

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Bossi, R., Spliid, N.H., Seiden, P. & Streibig, J.C. (1996): Undersøgelser af sulfonylurea herbicider (minimidler) i miljøet - Investigations of Sulfonylurea Herbicides in the Environment. I: 13. Danske Planteværnskonference. Pesticider og miljø. Ukrudt. Statens Planteavlsforsøg. - SP rapport 3:63-72.

Bossi, R., Spliid, N.H. & Streibig, J.C. (1996): Analysis of Sulfonylurea Herbicides at PPT Levels by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. In: Del Re, A.A.M., Capri, E., Evans, S.P. & Trevisan, M. (eds.): The Environmental Fate of Xenobiotics. La Goliardica Pavese. pp. 483-490.

Brehmer, A.C., Brüsch, W., Felding, G., Fomsgaard, I., Helweg, A., Jacobsen, O.S., Jørgensen, P., Kristensen, H., Marcher, S., Mogensen, B.B., Odgaard, P. & Spliid, N.H. (1996): Phenoxysyrer: Vurdering af risiko for grundvand. Risiko for grundvandsforurening med phenoxyherbicider vurderet på grundlag af danske undersøgelser. Miljøstyrelsen. 100 s. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 18.

Broholm, K., Jørgensen, P.J., Hansen, A.B., Nilsson, B., Sidle, R.C., Arvin, E. & Fredericia, J. (1996): Transport of Dissolved Creosote Compounds through Fractured Clay: Column and Field Experiments. In: Lerner, D.N. & Walton, N. (eds.): Contaminated Land and Groundwater - Future Directions. Preprints of Papers for the 32nd Annual Conference of the Engineering Group of the Geological Society, Convened Jointly with the Hydrogeological Group, University of Portsmouth, 8-12 September 1996. Geological Society Publishing House. pp. 189-198.

Carlsen, L. (1996): Sådan kan moniteringsprogrammerne medvirke til at skabe overblik over de miljøfremmede stoffers udbredelse - Dansk Kemi 11:10-16.

Carlsen, L., Feldthus, A., Klarskov, T. & Shedrinsky, A. (1996): Det er rav! - eller er det? - Dansk Kemi 77(1):8-13.

Danmarks Miljøundersøgelser (bidragyder) (1996): Dioxindannelse ved affaldsforbrænding. Indflydelse af designafhængige parametre. Miljøstyrelsen. 47 s. - Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 3.

Egsgaard, H. & Carlsen, L. (1996): Mass Spectrometry of Nitro and Nitroso Compounds. In: Patai, S. (ed.): Supplement F2: The Chemistry of Amino, Nitroso, Nitro and Related Groups. Part 1. Wiley. pp. 249-294.

Grüttner, H., Vikelsøe, J. & Pritzl, G. (1996): Miljøfremmede stoffer i spildevand og slam. Massestrømsanalyser for renseanlæg. Miljøstyrelsen. 116 s. - Miljøprojekt 325.

Hansen, A.B. (1996): Olieforurening i Stålværkshavnen, Frederiksværk. Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Miljøkemi. 49 s.*

Mogensen, B.B. & Spliid, N.H. (1996): Phenoxyherbicider i jordvand, drænvand, vandhuller og vandløb. I: Brehmer, A.C., Brüsch, W., Felding, G., Fomsgaard, I., Helweg, A., Jacobsen, O.S., Jørgensen, P., Kristensen, H., Marcher, S., Mogensen, B.B., Odgaard, P. & Spliid, N.H.: Phenoxysyrer: Vurdering af risiko for grundvand. Risiko for grundvandsforurening med phenoxyherbicider vurderet på grundlag af danske undersøgelser. Miljøstyrelsen. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 18:41-56.

Mogensen, B.B. & Stuer-Lauridsen, F. (1996): Fate of Pyrethroids in Farmland Ponds. In: Del Re, A.A.M., Capri, E., Evans, S.P. & Trevisan, M. (eds.): The Environmental Fate of Xenobiotics. La Goliardica Pavese. pp. 105-111.

Randall, A., Warwick, P., Carlsen, L. & Lassen, P. (1996): Fundamental Studies on the Interactions of Humic Materials. Final Report. European Commission. 220 pp. - Nuclear Science and Technology. EUR 16865 EN.

Spliid, N.H. & Køppen, B. (1996): Udvidet kortlægning af pesticider i grundvand - Pesticides in Ground Water - an Extended Range of Compounds. I: 13. Danske Planteværnskonference. Pesticider og miljø. Ukrudt. Statens Planteavlsforsøg. - SP rapport 3:41-48.

Spliid, N.H., Køppen, B., Frausig, A.H., Plesner, V., Sommer, N.A. & Nielsen, M.Z. (1996): Kortlægning af visse pesticider i grundvand. Miljøstyrelsen. 60 s. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 21.

Stuer-Lauridsen, F., Larsen, M.M. & Pritzl, G. (1996): Fordelingen af udvalgte metaller i sediment og vand. Miljøstyrelsen. 61 s. - Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 70.

Vikelsøe, J. (1996): Måling af dioxin i røggas fra stationære kilder. I: Standardisering på luftområdet. Dansk Standard. - Nyhedsbrev Efterår 1996:11.

Populærfaglig formidling

Holst, J. (1996): Køleskabe med frisk luft. - Laboranten 40(9):8-9.

Mogensen, B.B. & Spliid, N.H. (1996): Pesticidforurening i jordvand, drænvand og vandløbsvand. - Tidsskrift for Landøkonomi 183(2):91-98.

Nyeland, B.A. (1996): Dansk metrologisk infrastruktur. Udvikling og resultater. - Eurolab Danmark Nyt 5:1.

Spliid, N.H. & Køppen, B. (1996): Udvidet måleprogram til undersøgelse af pesticidindhold i grundvand. - Tidsskrift for Landøkonomi 183(2):99-104.

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Bossi, R., Spliid, N.H. & Streibig, J.C.: Analysis of Sulfonylurea Herbicides at PPT Levels by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. Xth Symposium on Pesticide Chemistry, Castelnuovo Fogliani, Piacenza, Italy, 30 September - 2 October 1996.

Bossi, R., Spliid, N.H., Seiden, P. & Streibig, J.C.: Undersøgelser af sulfonylurea herbicider (minimidler) i miljøet - Investigations of Sulfonylurea Herbicides in the Environment. 13. Danske Planteværnskonference. Pesticider og miljø. Ukrudt, Nyborg Strand, Danmark, 5. marts 1996.

Broholm, K., Arvin, E., Jørgensen, P., Hansen, A.B., Nilsson, B. & Sidle, R.C.: Transport of Dissolved Creosote Compounds through Fractured Clay: Column and Field Experiments. ATV Møde. Forurenede gasværksgrunde, Schæffergården, 9. oktober 1996.

Carlsen, L.: Sådan kan moniteringsprogrammerne medvirke til at skabe overblik over de miljøfremmede stoffers udbredelse. Inviteret foredrag ved konferencen "Miljøfremmede stoffer: Hvordan afskaffer vi dem?", Bagsværd, april 1996.

Carlsen, L. & Egsgaard, H.: Mass Spectrometric Studies of Elusive Molecules. Invited speech at the Euroconference: Sixth-Sensing the Atmosphere, Marbella, Spain, June 1996.

Carlsen, L., Feldthus, A., Klarskov, T. & Shedrinsky, A.: Geographical Classification of Amber Based on Pyrolysis- and Infra-Red Spectroscopy Data. 12th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis. Pyrolysis ’96, Venezia, Italy, October 1996.

Egsgaard, H., Carlsen, L., Sorrilha, A.E.P.M. & Eberlin, M.N.: Intermediates in Sulphur-Rich Flames - On the Identity of the C2H3S+ Chemi-ion. 44th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, Portland, Oregon, USA, 12-16 May 1996.

Egsgaard, H., Carlsen, L., Sorrilha, A.E.P.M. & Eberlin, M.N.: Thioketene in Sulphur-Rich Flames. On the Identity of the C2H3S+ Chemi-Ion. Kemisk Forenings Årsmøde, Odense, Denmark, June 1996.

Fromberg, A.: Determination of PCBs and Organochlorine Pesticides in Blue Mussel and Flounder Liver from the Wadden Sea. Workshop - Chlorerede organiske miljøforureninger, Levnedsmiddelstyrelsen, Søborg, Denmark, 22. August 1996.

Fromberg, A. & Cleemann, M.: Calibration Fit Functions of PCBs and OCPs. Poster presented at the QUASIMEME - Workshop IV, Crieff, Scotland, UK, 13-17 March 1996.

Fromberg, A. & Cleemann, M.: Calibration Fit Functions of PCBs and OCPs. Poster presented at 4. Danske Symposium i Analytisk Kemi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Kemisk Institut, København, 20-21. august 1996.

Køppen, B. & Spliid, N.H.: Determination of Pesticides in Ground Water Using Liquid Chromatography/Mass Spectrometry. Poster presented at 4. Danske Symposium i Analytisk Kemi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Kemisk Institut, Copenhagen, 20-21. August 1996.

Lassen, P., Stuer-Lauridsen, F., Poulsen, M.E. & Carlsen, L.: Interactions between Humic Substances and Polyaromatic Hydrocarbons. 8th Meeting of the International Humic Substances Society. IHSS, Wroclaw, Poland, 9-14 September 1996.

Maes, A., Czerwinski, K., Kim, J., Carlsen, L., Warwick, P. & Jensen, B.S.: Organic Substances in Natural Aquifer Systems. Forth Conference of the European Commission on Management and Disposal of Radioactive Waste, Luxembourg, 25-29 March 1996.

Menné, T., Johansen, J., Rastogi, S. & Anderson, K.: Perfume Eczema-Dose-Effect Relationships and Exposure. Poster presented at the First International Symposium on Cosmetic Efficacy. Strategies for the 21st Century, New York City, USA, 27-29 April 1996.

Mogensen, B.B. & Spliid, N.H.: Pesticidforurening i jordvand, drænvand og vandløbsvand. Det Kgl. Danske Landhusholdningsselsskab’s seminar "Vandforurening med pesticider", Eigtveds Pakhus, København, Danmark, 20. marts 1996.

Mogensen, B.B. & Stuer-Lauridsen, F.: Fate of Pyrethroids in Farmland Ponds. Poster presented at the Xth Symposium on Pesticide Chemistry, Castelnuovo Fogliani, Piacenza, Italy, 30 September - 2 October 1996.

Rastogi, S.C., Barwick, V. & Carter, S.: Identification of Organic Colors in Cosmetics by HPLC-Diode Array Detection. Poster presented at the 21st International Symposium on Chromatography. ISC ‘96, Stuttgart, 15-20 September 1996.

Rastogi, S.C., Johansen, J.D. & Menné, T.: Natural Ingredients Based Cosmetics - Content of Selected Fragrance Sensitizers. Jadassohn Centenary Congress, Kensington Town Hall Conference Centre, London, UK, 9-12 October 1996.

Spliid, N.H. & Køppen, B.: Udvidet kortlægning af pesticider i grundvand - Pesticides in Ground Water - an Extended Range of Compounds. 13. Danske Planteværnskonference. Pesticider og miljø. Ukrudt, Nyborg Strand, Danmark, 5. marts 1996.

Spliid, N.H. & Køppen, B.: Udvidet måleprogram til undersøgelse af pesticidindhold i grundvand. Det Kgl. Danske Landhusholdningsselsskab’s seminar "Vandforurening med pesticider", Eigtveds Pakhus, København, Danmark, 20. marts 1996.

Vikelsøe, J. & Johansen, E.: Combustion of Chemical Substances and Dioxin Emission. 3rd Seminar on Industrial Fires, Risø, 17-18 September 1996.

Atmosfæreforskning

Internationale videnskabelige publikationer

Asman, W.A.H. & Larsen, S.E. (1996): Atmospheric Processes. In: Jørgensen, B.B. & Richardson, K. (eds.): Eutrophication in Coastal Marine Ecosystems. American Geophysical Union. - Coastal and Estuarine Studies 52:21-50.

Brandt, J., Dimov, I., Georgiev, K., Wasniewski, J. & Zlatev, Z. (1996): Coupling the Advection and the Chemical Parts of Large Air Pollution Models. In: Wasniewski, J., Dongarra, J., Madsen, K. & Olesen, D. (eds.): Applied Parallel Computing. Industrial Computation and Optimization. Third International Workshop, PARA ’96, Lyngby, Denmark, August 18-21, 1996. Proceedings. Springer. - Lecture Notes in Computer Science 1184:65-76.

Brandt, J., Ellermann, T., Lyck, E., Mikkelsen, T., Thykier-Nielsen, S. & Zlatev, Z. (1996): Validation of a Combination of Two Models for Long-Range Tracer Simulations. In: Gryning, S.-E. & Schiermeier, F.A. (eds.): Air Pollution Modeling and Its Application XI. Plenum Press. - NATO Challenges of Modern Society 21:461-469.

Brandt, J., Mikkelsen, T., Thykier-Nielsen, S. & Zlatev, Z. (1996): Using a Combination of Two Models in Tracer Simulations. - Mathematical and Computer Modelling 23(10):99-115.

Brandt, J., Wasniewski, J. & Zlatev, Z. (1996): Handling the Chemical Part in Large Air Pollution Models. - Applied Mathematics and Computer Science 6(2):331-351.

Brown, J., Hansen, P.C., Wasniewski, J. & Zlatev, Z. (1996): Comparing the Performance of SIMD Computers by Running Large Air Pollution Models. - SuperComputer 64:21-35.

Brown, J., Hansen, P.C., Wasniewski, J. & Zlatev, Z. (1996): Performance of Air Pollution Models on Massively Parallel Computers. - Control and Cybernetics 25(5):1113-1130.

Christensen, J. (1996): The Danish Eulerian Hemispheric Model. In: Gryning, S.-E. & Schiermeier, F.A. (eds.): Air Pollution Modeling and Its Application XI. Plenum Press. - NATO Challenges of Modern Society 21:249-256.

Dimov, I., Georgiev, K., Wasniewski, J. & Zlatev, Z. (1996): Three-Dimensional Version of the Danish Eulerian Model. In: Dongarra, J., Madsen, K. & Wasniewski, J. (eds.): Applied Parallel Computing. Computations in Physics, Chemistry and Engineering Science. Second International Workshop, PARA ’95, Lyngby, Denmark, August 1995. Proceedings. Springer. - Lecture Notes in Computer Science 1041:151-157.

Engholm, G., Palmgren, F. & Lynge, E. (1996): Lung Cancer, Smoking, and Environment: a Cohort Study of the Danish Population. - British Medical Journal 312:1259-1263.

Geernaert, L.L.S., Vignati, E., Leeuw, G. de, Schulz, M., Plate, E. & Højstrup, J. (1996): Influence of Sea Spray on HNO3 Fluxes. Abstract of the 1996 European Aerosol Conference. - Journal of Aerosol Science 27(Suppl. 1):S97-S98.

Hertel, O. & Skov, H. (1996): Evaluation of the Aerosol Contribution to the Nitrogen Load to Danish Coastal Waters 1989-94. Abstract of the 1996 European Aerosol Conference. - Journal of Aerosol Science 27(Suppl. 1):S59-S60.

Kemp, K. (1996): Long Term Aerosol Measurements. In: Moschini, G. & Valkovic, V. (eds.): Particle Induced X-Ray Emission and Its Analytical Applications. Proceedings of the Seventh International Conference on PIXE and Its Analytical Applications, Padua, Italy, May 26-30, 1995. North-Holland. - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 109/110:530-535.

Løfstrøm, P., Jørgensen, H., Lyck, E. & Mikkelsen, T. (1996): Test of New Concentration Fluctuation Model for Decision-Makers. In: Gryning, S.-E. & Schiermeier, F.A. (eds.): Air Pollution Modeling and Its Application XI. Plenum Press. - NATO Challenges of Modern Society 21:285-293.

Olesen, H.R. (1996): Toward the Establishment of a Common Framework for Model Evaluation. In: Gryning, S.-E. & Schiermeier, F.A. (eds.): Air Pollution Modeling and Its Application XI. Plenum Press. - NATO Challenges of Modern Society 21:519-528.

Ostromsky, Tz., Hansen, P.C. & Zlatev, Z. (1996): A Parallel Sparse QR-Factorization Algorithm. In: Dongarra, J., Madsen, K. & Wasniewski, J. (eds.): Applied Parallel Computing. Computations in Physics, Chemistry and Engineering Science. Second International Workshop, PARA ’95, Lyngby, Denmark, August 1995. Proceedings. Springer. - Lecture Notes in Computer Science 1041:462-472.

Ostromsky, Tz., Salvini, S., Wasniewski, J. & Zlatev, Z. (1996): Parallel Solution of Sparse Problems by Using a Sequence of Large Dense Blocks. In: Wasniewski, J., Dongarra, J., Madsen, K. & Olesen, D. (eds.): Applied Parallel Computing. Industrial Computation and Optimization. Third International Workshop, PARA ’96, Lyngby, Denmark, August 18-21, 1996. Proceedings. Springer. - Lecture Notes in Computer Science 1184:555-564.

Palmgren, F. (1996): Design and Planning of Field Campaigns. In: Allegrini, I. & Santis, F. de (eds.): Urban Air Pollution. Monitoring and Control Strategies. Springer. - NATO ASI Series. Partnership Sub-Series 2. Environment 8:77-99.

Palmgren, F. (1996): DOAS (Differential Optical Absorption Spectrometry). A Technique for Measurement of Several Pollutants Continuously and in Campaigns. In: Lamblin, M., Arend, M., Saeger, E. de & Meurrens, A. (eds.): La Qualité de l’Air dans les Villes Européennes. Actes du Congrès - Air Quality in European Cities. Congress Proceedings, Brussels, October 1995. European Commission. pp. 78-82.

Pryor, S.C., Barthelmie, R.J. & Hertel, O. (1996): Visibility Episodes in Southwestern British Columbia. Evaluation of a Gas-to-Particle Scheme Using the Reveal Data Set. In: Gryning, S.-E. & Schiermeier, F.A. (eds.): Air Pollution Modeling and Its Application XI. Plenum Press. - NATO Challenges of Modern Society 21:529-538.

Smith, S.D., Fairall, C.W., Geernaert, G.L. & Hasse, L. (1996): Air-Sea Fluxes: 25 Years of Progress. - Boundary-Layer Meteorology 78:247-290.

Vignati, E., Leeuw, G. de, Hertel, O. & Berkowicz, R. (1996): Analysis of Aerosol Measurements from the Vindeby Experiment. Abstract of the 1996 European Aerosol Conference. - Journal of Aerosol Science 27(Suppl. 1):S109-S110.

Zlatev, Z. (1994): Parallel and Vector Computations. New Era in Air Pollution Modelling. In: Lipitakis, E.A. (ed.): Hellenic European Research on Mathematics and Informatics ’94 (HERMIS ’94). Proceedings of the Second Hellenic European Conference on Mathematics and Informatics, 22-24 September 1994, Athens, Hellas. Hellenic Mathematical Society. pp. 757-764.

Zlatev, Z., Dimov, I. & Georgiev, K. (1996): Three-Dimensional Version of the Danish Eulerian Model. In: Kreuzer, E. & Mahrenholtz, O. (eds.): ICIAM / GAMM 95. Applied Sciences, especially Mechanics Minisymposia Contributions, Hamburg, July 3-7, 1995. Akademie Verlag. - ZAMM. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 76(Suppl. 4):473-476.

Zlatev, Z., Dimov, I., Georgiev, K. & Wasniewski, J. (1996): Parallel Computations with Large Atmospheric Models. In: Dongarra, J., Madsen, K. & Wasniewski, J. (eds.): Applied Parallel Computing. Computations in Physics, Chemistry and Engineering Science. Second International Workshop, PARA ’95, Lyngby, Denmark, August 1995. Proceedings. Springer. - Lecture Notes in Computer Science 1041:551-560.

Zlatev, Z., Fenger, J. & Mortensen, L. (1996): Relationships between Emission Sources and Excess Ozone Concentrations. - Computers & Mathematics with Applications 32(11):101-123.

DMU rapporter

Asman, W.A.H., Brown, N., Runge, E.H., Tekiela, M., Eriksen, P.B. & M. Christiansen (1996): MeMoS. Udvikling af en konsekvensmodel for svovldeposition for Sydskandinavien. Afdeling for Atmosfærisk Miljø. 57 s.- Faglig rapport fra DMU 149.

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Brandt, J. & Zlatev, Z. (1996): Large-Scale Parallel Computations in Air Pollution Modelling: Fantasy, Reality and ... Dreams. In: Borcherds, P., Bubak, M. & Maksymowicz, A. (eds.): Proceedings of the 8th Joint EPS-APS International Conference on Physics Computing. PC ’96, September 17-21, 1996, Krakow, Poland. Academic Computer Centre CYFRONET. pp. 524-531.

Brandt, J., Zlatev, Z., Mikkelsen, T. & Thykier-Nielsen, S. (1995): Using a Combination of Two Models for Calculations of Tracer Simulations Performed by the National Environmental Research Institute (DMU) and Risø National Laboratory. In: Tveten, U. & Mikkelsen, T. (eds.): Report of the Nordic Dispersion-/Trajectory Model Comparison with the ETEX-1 Fullscale Experiment. NKS/EKO-4 Intercomparison/Validation Exercise Held at Risø, Denmark, 6-7 June 1995. Risø National Laboratory. - Risø-R-847(EN); NKS EKO-4(95)1: 33-48.

Ellermann, T. & Lyck, E. (1996): Increase of Atmospheric SF6 Concentration. Observations Based on Field Dispersion Tracer Experiments. Poster. In: Hummelshøj, P. (ed.): Proceedings of The NOSA/NORSAC Symposium 1996. Helsingør, Denmark, 15-17 November 1996. Risø National Laboratory. - Risø-R-934(EN): 80-82.

Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (red.) (1996): Drivhuseffekt og klimaændringer. Betydningen for Danmark set i lyset af IPCC’s 1996-rapporter. Miljøstyrelsen. 151 s.

Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (1996): Sammenfatning og konklusioner. I: Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (red.): Drivhuseffekt og klimaændringer. Betydningen for Danmark set i lyset af IPCC’s 1996 rapporter. Miljøstyrelsen. s. 134-143.

Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (1996): Summary and Conclusions. In: Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (red.): Drivhuseffekt og klimaændringer. Betydningen for Danmark set i lyset af IPCC’s 1996 rapporter. Miljøstyrelsen. pp. 144-151.

Geernaert, G. (1996): Refractivity Gradients in the Coastal Zone. In: Dainty, J.C. & Bissonnette, L.R. (eds.): Image Propagation through the Atmosphere. 7-9 August 1996, Denver, Colorado. The International Society for Optical Engineering. - SPIE Proceedings Series 2828:117-128.

Granby, K., Nielsen, T. & Egeløv, A.H. (1996): Indications of Sources of Atmospheric Formic and Acetic Acid. Poster. In: Hummelshøj, P. (ed.): Proceedings of The NOSA/NORSAC Symposium 1996. Helsingør, Denmark, 15-17 November 1996. Risø National Laboratory. - Risø-R-934(EN): 96-98.

Hertel, O. (1996): Luftforurening. Kompendium om parameterisering af kemiske reaktioner i atmosfæren. Rev. udg. Københavns Universitet. Kemisk Institut. 76 s.

Hertel, O., Skov, H. & Ellermann, T. (1996): Aerosol Contribution to Nitrogen Deposition to Danish Waters 1989-95. Poster. In: Hummelshøj, P. (ed.): Proceedings of The NOSA/NORSAC Symposium 1996. Helsingør, Denmark, 15-17 November 1996. Risø National Laboratory. - Risø-R-934(EN): 102-104.

Hertel, O. & Vignati, E. (1996): Modellering af atmosfærisk kvælstofdeposition til hav - betydningen af partikler og heterogen kemi - Dansk Kemi 11:18-21.

Hertel, O., Vignati, E., Skov, H. & Hovmand, M.F. (1996): Distribution of Ammonium on Sulphate and Nitrate Containing Aerosols Qualitative Estimates Based on Measurements and Model Calculations. Poster. In: Hummelshøj, P. (ed.): Proceedings of The NOSA/NORSAC Symposium 1996. Helsingør, Denmark, 15-17 November 1996. Risø National Laboratory. - Risø-R-934(EN): 105-107.

Hertel, O., Wilhardt, P., Berkowicz, R. & Skov, H. (1996): Exposure of Bus Drivers and Postmen to Air Pollution from Traffic in their Working Environment. In: Hummelshøj, P. (ed.): Proceedings of The NOSA/NORSAC Symposium 1996. Helsingør, Denmark, 15-17 November 1996. Risø National Laboratory. - Risø-R-934(EN): 20-22.

Jørgensen, A.M.K., Fenger, J. & Halsnæs, K. (1996): Introduktion til problemstillingen. I: Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (red.): Drivhuseffekt og klimaændringer. Betydningen for Danmark set i lyset af IPCC’s 1996 rapporter. Miljøstyrelsen. s. 12-29.

Jørgensen, A.M.K., Halsnæs, K. & Fenger, J. (1996): Drivhusgasserne. Scenarier for udslip og koncentrationer. I: Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (red.): Drivhuseffekt og klimaændringer. Betydningen for Danmark set i lyset af IPCC’s 1996 rapporter. Miljøstyrelsen. s. 30-45.

Kollist, H., Moldau, H., Mortensen, L., Rasmussen, S.K. & Bolt-Jørgensen, L. (1996): Ascorbate Levels and Ozone Decay in Cell Walls of Barley and Wheat Seedlings. In: Obinger, C., Burner, U., Ebermann, R., Penel, C. & Greppin, H. (eds.): Plant Peroxidases. Biochemistry and Physiology. IV International Symposium 1996. Proceedings. University of Agriculture, Vienna and University of Geneva. pp. 358-362.

Nielsen, T., Hertel, O., Christensen, C.S., Egeløv, A.H., Granby, K., Hansen, A.B., Platz, J. & Skov, H. (1996): Comparison of Field Measurements and a Trajectory Model. Poster. In: Hummelshøj, P. (ed.): Proceedings of The NOSA/NORSAC Symposium 1996. Helsingør, Denmark, 15-17 November 1996. Risø National Laboratory. - Risø-R-934(EN): 121-123.

Olesen, H.R. (1996): Dispersion Modelling Information on the World Wide Web (WWW) - ENVIRONews/ENVIROWeb. Speciel Internet Issue 4(1):3-4.

Owczarz, W., Wasniewski, J. & Zlatev, Z. (1996): PVM Implementation of Advection-Chemistry Modules of Air Pollution Models. In: Bubak, M. & Moscinski, J. (eds.): High Performance Computing in Europe on IBM Platforms. Conference Proceedings. Sup’Eur 96, September 8-11, 1996, Kraków, Poland. Academic Computer Centre CYFRONET. pp. 239-244.

Vignati, E. & Hertel, O. (1996): Modelling Atmospheric Nitrogen Deposition to Sea: A Newly Initiated Study of the Influence of Aerosols and Heterogeneous Chemistry. Poster. In: Hummelshøj, P. (ed.): Proceedings of The NOSA/NORSAC Symposium 1996. Helsingør, Denmark, 15-17 November 1996. Risø National Laboratory. - Risø-R-934(EN): 140-142.

Vignati, E., Leeuw, G. de & Hertel, O. (1996): Analysis of Aerosol Dependence on Meteorological Parameters. Field Campaign at Vindeby on Lolland. In: Hummelshøj, P. (ed.): Proceedings of The NOSA/NORSAC Symposium 1996. Helsingør, Denmark, 15-17 November 1996. Risø National Laboratory. - Risø-R-934(EN): 23-25.

Populærfaglig formidling

Olesen, H.R. (1996): Short-Range Atmospheric Dispersion Models: Establishing a Common Framework for Model Evaluation. - MEG Bulletin 1:2-3.

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Asman, W.A.H.: Modellering af pesticidfordampning. Minisymposium om Forekomst af herbicider i nedbør og effekt heraf på planter og plantesamfund, Statens Planteavlsforsøg, Flakkebjerg, 10. oktober 1996.

Berkowicz, R.: Modelling Street Canyon Pollution: Model Requirements and Expectations. 4th Workshop on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Oostende, Belgium, 6-9 May 1996.

Berkowicz, R.: Parametrization of Dry Deposition - the ACDEP Model. Workshop on "Atmospheric Deposition and Surface-Exchange" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 April 1996.

Berkowicz, R.: The Use of Measurements and Models for Evaluation of Air Quality in Cities. Workshop on "Air Pollution Monitoring" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 March 1996.

Brandt, J., Dimov, I., Georgiev, K., Uria, I. & Zlatev, Z.: The Three-Dimensional Version of the Danish Eulerian Model. First REMAPE Workshop, University of Copenhagen, Denmark, 26-27 September 1996.

Brandt, J., Mikkelsen, T., Thykier-Nielsen, S. & Zlatev, Z.: The Danish Rimpuff and Eulerian Accidental Release Model (The Dream). XXI General Assembly. European Geophysical Society (EGS), The Hague, Netherlands, 6-10 May 1996.

Brandt, J., Mikkelsen, T., Thykier-Nielsen, S. & Zlatev, Z.: The Danish Rimpuff and Eulerian Accidental Release Model (The Dream) - Results with ETEX-1. Second Meeting on Nordic Dispersion/Trajectory Model Intercomparison with the ETEX-1 Experiment, Helsinki, Finland, 4-5 December 1996.

Brandt, J., Mikkelsen, T., Thykier-Nielsen, S. & Zlatev, Z.: Visualization and Animation of Accidental Releases. Fourth International Workshop on Real-Time Computing of the Environmental Consequences of an Accidental Release from a Nuclear Installation, Aronsborg, Sweden, 7-11 October 1996.

Brandt, J. & Zlatev, Z.: Using Different Numerical Algorithms in Air Pollution Modelling. 1st Annual Danish Meeting on Numerical Methods, Technical University of Denmark, 14 February 1996.

Fenger, J.: Air Pollution and Ecology - from Local to Global Impacts. ATV konference om "Økotoxikologiske vurderinger og fastsættelse af grænseværdier for kemiske stoffer i det ydre miljø", Sørup Herregaard, Ringsted, Danmark, 23.-24. januar 1996.

Geernaert, G.: Air-Sea Interaction: Research, History, Civil and Military Applications. Invited speech at TNO, Physics and Electronics Laboratory, The Hague, Netherlands, 9 May 1996.

Geernaert, G.: Refractivity Gradients in the Coastal Zone. SPIE’s International Symposium on Optical Science, Engineering, and Instrumentation, Denver, Colorado, USA, 4-9 August 1996.

Geernaert, G.L.: The Marine Boundary Layers Project: History, Issues, and Future. 1996 Ocean Sciences Meeting, San Diego, California, USA, 12-16 February 1996.

Geernaert, G.L. & Geernaert, L.L.S.: Air-Sea Exchange of Momentum, Heat, and Gases over the North Sea: Theory, Experiment, and Research Opportunities. International Symposium "New Challenges for North Sea Research - 20 Years after FLEX’76", Hamburg, Germany, 21-23 October 1996.

Geernaert, G.L., Lyck, E., Jørgensen, H.E. & Mikkelsen, T.: Spatial Variability of Fluxes and Scalars in the Stable Atmospheric Surface Layer. XXI General Assembly. European Geophysical Society (EGS), The Hague, Netherlands, 6-10 May 1996.

Geernaert, L.L.S., Vignati, E., Leeuw, G. de, Schulz, M., Plate, E. & Højstrup, J.: Influence of Sea Spray on HNO3 Fluxes. Poster presented at the 1996 European Aerosol Conference, Delft, The Netherlands, 9-12 September 1996.

Heidam, N.Z.: Nordic Environmental Cooperation on Air and Sea Issues. Transboundary Pollution. Joint Environment Seminar between Experts from the Nordic and the ‘Visegrad’ Countries, European Environmental Agency, Copenhagen, Denmark, 8 May 1996.

Hertel, O. & Skov, H.: Evaluation of the Aerosol Contribution to the Nitrogen Load to Danish Coastal Waters 1989-94. The 1996 European Aerosol Conference, Delft, The Netherlands, 9-12 September 1996.

Hertel, O., Skov, H. & Ellermann, T.: Modelling Long Term Nitrogen Deposition to Danish Sea Water. First REMAPE Workshop, University of Copenhagen, Denmark, 26-27 September 1996.

Jensen, F.P.: Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS). Workshop on "Air Pollution Monitoring" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 March 1996.

Kemp, K.: Size Fractionated Sampling of Particulate Matter. Workshop on "Air Pollution Monitoring" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 March 1996.

Kemp, K.: Trend in Concentration of Outdoor Aerosols in Denmark. Poster presented at the NOSA/NORSAC Symposium 1996, Helsingør, Denmark, 15-17 November 1996.

Mortensen, L.: Ozone as an Ecotoxicological Problem. ATV konference om "Økotoxikologiske vurderinger og fastsættelse af grænseværdier for kemiske stoffer i det ydre miljø", Sørup Herregaard, Ringsted, Danmark, 23.-24. januar 1996.

Nielsen, T., Hertel, O., Christensen, C.S., Egeløv, A.H., Granby, K., Hansen, A.B., Platz, J. & Skov, H.: Evaluation of the Danish ACDEP Model to Simulate Formation of Tropospheric Ozone, other Photochemical Oxidants and Atmospheric Reaction Products. Poster presented at the 7th European Symposium on Physico-Chemical Behaviour of Atmospheric Pollutants. The Oxidizing Capacity of the Troposphere, Congress Centre "Zitelle", Venice, Italy, 2-4 October 1996.

Nielsen, T., Hertel, O., Granby, K., Hansen, A.B., Platz, J., Skov, H., Stenholt, C. & Egeløv, A.H.: Chemical Characterisation and Modelling of Ozone, other Photochemical Oxidant, Precursors and Atmospheric Reaction Products during a Summer High Pressure Episode in Denmark. A Contribution to the Subproject TOR. Poster presented at EUROTRAC Symp’96. Transport and Transformation of Pollutants in the Troposphere, Kongresszentrum Garmisch-Partenkirchen, Germany, 25-29 March 1996.

Olesen, H.R.: Air Pollution: Environmental Policies in Europe and the United States. Invited speech at the Latin-American Workshop on Control and Forecast Techniques of Emissions from Thermal Power Plants, Cuernavaca, Mexico, 24-28 June 1996.

Olesen, H.R.: Pilot Study: Extension of the Model Validation Kit. 4th Workshop on Harmonisation within Atmopheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Oostende, Belgium, 6-9 May 1996.

Olesen, H.R.: Useful Information for the Latin American Air Pollution Community. Invited speech at the Latin-American Workshop on Control and Forecast Techniques of Emissions from Thermal Power Plants, Cuernavaca, Mexico, 24-28 June 1996.

Skov, H.: Automatic Gas Chromatography in Atmospheric Monitoring. Workshop on "Air Pollution Monitoring" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 March 1996.

Skov, H., Wåhlin, P., Egeløv, A.H. & Heidam, N.Z.: Measurements of Tropospheric Ozone and Other Pollutants in the Northeast Greenland. XXI General Assembly. European Geophysical Society (EGS), The Hague, Netherlands, 6-10 May 1996.

Vignati, E.: Parametrizations of Interactions between Gas Compounds and Aerosols. Workshop on "Atmospheric Deposition and Surface-Exchange" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 April 1996.

Vignati, E., Leeuw, G. de, Hertel, O. & Berkowicz, R.: Analysis of Aerosol Measurements from the Vindeby Experiment. Poster presented at the 1996 European Aerosol Conference, Delft, The Netherlands, 9-12 September 1996.

Agerlandsøkologi

Internationale videnskabelige publikationer

Booij, C.J.H., Topping, C., Szysko, J., Van Dijk, Th., Paoletti, M. & Helenius, J. (1996): Assessment of Survival and Mortality Factors in Field Populations of Beneficial Arthropods. - Acta Jutlandica 71(2):69-78.

Fredshavn, J.R. & Poulsen, G.S. (1996): Growth Behavior and Competitive Ability of Transgenic Crops. - Field Crops Research 45:11-18.

Hansen, K. (1996): European Hare (Lepus europaeus) Time Budget of Nine Different Nocturnal Activities in a Danish Farmland. In: Botev, N.: XXII Proceedings of the International Union of Game Biologists, Sofia, Bulgaria, September 4-8, 1995. Pensoft Publishers. pp. 167-173.

Hels, T. & Fog, K. (1995): Does It Help to Restore Ponds? A Case of the Tree Frog (Hyla arborea). - Memoranda Societas Fauna et Flora Fennica 71:93-95.

Heneen, W.K., Chen, B.Y., Chen, B.F., Jonsson, A., Simonsen, V., Jørgensen, R.B. & Davik, J. (1995): Characterization of the A and C Genomes of Brassica campestris and B. alboglabra. - Hereditas 123:251-267.

Jørgensen, R.B., Chen, B.Y., Cheng, B.F., Heneen, W.K. & Simonsen, V. (1996): Random Amplified Polymorphic DNA Markers of the Brassica alboglabra Chromosome of a B. campestris-alboglabra Addition Line. - Chromosome Research 4:111-114.

Kjær, C. & Elmegaard, N. (1996): Effect of Herbicide Treatment on Host Plant Quality for a Leaf-Eating Beetle. - Pesticide Science 47:319-325.

Mortensen, L. & Jørgensen, H.E. (1996): Responses of Spring Wheat (Triticum aestivum L.) to Ozone Produced by either Electric Discharge and Dry Air or by UV-Lamps and Ambient Air. - Environmental Pollution 93(2):121-127.

Mortensen, L., Bastrup-Birk, A. & Ro-Poulsen, H. (1995): Critical Levels of O3 for Wood Production of European Beech (Fagus Sylvatica L.). In: Grennfelt, P., Rodhe, H., Thörnelöf, E. & Wisniewski, J. (eds.): Acid Reign ’95? Proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 3. Kluwer Academic Publishers. - Water, Air and Soil Pollution 85:1349-1354.

Samu, F., Sunderland, K.D., Topping, C.J. & Fenlon, J.S. (1996): A Spider Population in Flux: Selection and Abandonment of Artificial Web-Sites and the Importance of Intraspecific Interactions in Lepthyphantes tenuis (Araneae: Linyphiidae) in Wheat. - Oecologia 106:228-239.

Sunderland, K.D., Topping, C.J., Ellis, S., Long, S., Van de Laak, S. & Else, M. (1996): Reproduction and Survival of Linyphiid Spiders, with Special Reference to Lepthyphantes tenius (Blackwall). - Acta Jutlandica 71(2):81-95.

Topping, C.J. & Sunderland, K.D. (1996): Estimating the Mortality Rate of Eggs and First Free-Living Instar Lepthyphantes tenuis (Araneae: Linyphiidae) from Measurements of Reproduction and Development. - Acta Jutlandica 71(2):57-68.

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Damgaard, C.F. & Østergård, H. (1996): Genetic Variation in the Gene-For-Gene System. In: Kema, G.H.J., Niks, R.E. & Daamen, R.A.: Proceedings of the 9th European and Mediterranean Cereal Rusts & Powdery Mildews Conference, Lunteren, The Netherlands, 2-6 September 1996. European and Mediterranean Cereal Rust Foundation. - Cereal Rusts and Powdery Mildews Bulletin 24. Supplement:284-286.

Enkegaard, A., Brødsgaard, H.F. & Axelsen, J.Aa. (1996): Nyttedyr til biologisk bekæmpelse - er de en økologisk trussel? - Jord og Viden 6:8-11.

Fromsejer, P. (1995): Critical Factors in the Population Dynamics of Brown Hare. In: Hare = Zajac. International Symposium Warszawa ’92 = Miedzynarodowe Sympozjum Czempin ’92. Polish Hunting Association. pp. 139-142.

Hansen, K. (1995): The Breeding Success in a Danish Population of Brown Hare. In: Hare = Zajac. International Symposium Warszawa ’92 = Miedzynarodowe Sympozjum Czempin ’92. Polish Hunting Association. pp. 122-127.

Hartmann, P. (1995): The Hare Population in Denmark 1988-1991. In: Hare = Zajac. International Symposium Warszawa ’92 = Miedzynarodowe Sympozjum Czempin ’92. Polish Hunting Association. pp. 43-53.

Jensen, H.A. & Kjellsson, G. (1995): Frøpuljens størrelse og dynamik i moderne landbrug 1. Ændringer af frøindholdet i agerjord 1964-1989. Miljøstyrelsen. 141 s. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 13.

Kjellsson, G. & Rasmussen, K. (1995): Frøpuljens størrelse og dynamik i moderne landbrug 2. Effekten af sprøjtet og usprøjtet randzone i relation til flora og fauna. Miljøstyrelsen. 98 s. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 14.

Møhring-Jensen, J. (1996): Hierarchy Among Male European Hares (Lepus europaeus). In: Botev, N.: XXII Proceedings of the International Union of Game Biologists, Sofia, Bulgaria, September 4-8, 1995. Pensoft Publishers. p. 166.

Nielsen, B.O., Nielsen, L.B. & Elmegaard, N. (1996): Pesticider og agerjordens fauna af tovingede insekter. Miljøstyrelsen. 51 s. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 16.

Secher, H., Odderskær, P. & Prang, A. (1996): Environmental Risks of Pesticides to Birds and Mammals. Danish Environmental Protection Agency. 101 pp. - Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 10.

Populærfaglig formidling

Mortensen, L. (1996): Ozon reducerer udbyttet. - Erhvervs-Jordbruget. Landbonyt 7:12-14

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Bastrup-Birk, A.: Agroecosystems: Deposition of Ozone to an Agricultural Grassland in Denmark. Workshop on "Atmospheric Deposition and Surface-Exchange" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 April 1996.

Damgaard, C.F. & Østergård, H.: Co-Evolution of a Plant Host-Pathogen Gene-For-Gene System in a Metapopulation Model without Cost of Resistance or Cost of Virulence. 30th Annual Meeting Population Genetics Group, University of Edinburgh, Scotland, 17-20 December 1996.

Damgaard, C.F. & Østergård, H.: Genetic Variation in the Gene-for-Gene System. Proceedings of the 9th European and Mediterranean Cereal Rusts & Powdery Mildews Conference, Lunteren, The Netherlands, 2-6 September 1996.

Hald, A.B.: State of the Art of Field Margin Management in Denmark. 3 AIR Workshop. Field Margin Terminology and Definitions: Towards a Unified Semantic Perspective, Bristol, England, 1-16 June 1996.

Mortensen, L.: Critical Levels of Air Pollutants to Protect Agricultural Ecosystems. Workshop on "Atmospheric Deposition and Surface-Exchange" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 April 1996.

Skove og naturarealer

Internationale videnskabelige publikationer

Andersen, H.V. & Hovmand, M.F. (1995): Ammonia and Nitric Acid Dry Deposition and Throughfall. In: Grennfelt, P., Rodhe, H., Thörnelöf, E. & Wisniewski, J. (eds.): Acid Reign ’95? Proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 4. Kluwer Academic Publishers. - Water, Air and Soil Pollution 85:2211-2216.

Hovmand, M.F. & Andersen, H.V. (1995): Nine Years of Measurements of Atmospheric Nitrogen and Sulphur Deposition to Danish Forest. In: Grennfelt, P., Rodhe, H., Thörnelöf, E. & Wisniewski, J. (eds.): Acid Reign ’95? Proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 4. Kluwer Academic Publishers. - Water, Air and Soil Pollution 85:2205-2210.

Hovmand, M.F. & Kemp, K. (1996): Downward Trends of Sulphur Deposition to Danish Spruce Forest. - Atmospheric Environment 30(17):2989-2999.

Komdeur, J. (1996): Breeding of the Seychelles Magpie Robin Copsychus sechellarum and Implications for its Conservation. - Ibis 138(3):485-498.

Komdeur, J. (1996): Influence of Helping and Breeding Experience on Reproductive Performance in the Seychelles Warbler: A Translocation Experiment. - Behavioral Ecology 7(3):326-333.

Komdeur, J. (1996): Facultative Sex Ratio Bias in the Offspring of Seychelles Warblers. - Proceedings of the Royal Society of London. B 263:661-666.

Komdeur, J. (1996): Seasonal Timing of Reproduction in a Tropical Bird, the Seychelles Warbler. A Field Experiment Using Translocation. - Journal of Biological Rhythms 11:333-346.

Larsen, J.K. (1996): Wigeon Anas penelope Offsetting Dependence on Water by Feeding in Mixed-Species Flocks: A Natural Experiment. - Ibis 138(3):555-557.

Pedersen, L.B., Hansen, K., Bille-Hansen, J., Løber, M. & Hovmand, M.F. (1995): Throughfall and Canopy Buffering in Three Sitka Spruce Stands in Denmark. In: Grennfelt, P., Rodhe, H., Thörnelöf, E. & Wisniewski, J. (eds.): Acid Reign ’95? Proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 3. Kluwer Academic Publishers. - Water, Air and Soil Pollution 85:1593-1598.

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Hartmann, P. & Christoffersen, S. (1996): Hagelskottet - farligare än man tror! - Svensk Jakt 133(8):54-57.

Henriksen, L.H., Rasmussen K.R. & Nørnberg, P. (1995): Atmospheric Deposition at a Wind-Exposed Edge Compared to the Interior of an Oak Wood. In: Nørnberg, P. (Ed.): Workshop 1994. Process Studies in Ecosystems on Poor Sandy Soils, Hjelm Hede, Sevel, Denmark, September 1994. - Aarhus Geoscience 4:73-82.

Hovmand, M.F. (ed.) (1996): Mineral Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland: Proceedings from International Workshop, 26-28 August 1996, Hotel Vedersø Klit, Ulfborg, Denmark. National Environmental Research Institute. Department of Atmospheric Environment. 58 pp.

Kanstrup, N., Sætter-Lassen, C. & Hartmann, P. (1996): Afprøvning af Woodshot til jagt. Danmarks Jægerforbund. 16 s.

Kristensen, H.L. & Henriksen, K. (1995): The Heath Project. VII. Nitrogen Mineralization along a Calluna-Quercus Successional Gradient. In: Nørnberg, P. (Ed.): Workshop 1994. Process Studies in Ecosystems on Poor Sandy Soils, Hjelm Hede, Sevel, Denmark, September 1994. - Aarhus Geoscience 4:131-137.

Lawesson, J.E. & Berthelsen, J.P. (1996): Biodiversity and Sustainable Forest Management in Denmark. In: Sustainable Forest Management. Nordic Council of Ministers. - TemaNord. Environment 578:95-102.

Mikkelsen, T.N., Ro-Poulsen, H., Hovmand, M.F., Hummelshøj, P. & Jensen, N.O. (1996): Carbon and Water Balance for a Mixed Forest Stand in Relation to Ozone Uptake. In: Skärby, L. & Pleijel, H. (eds.): Critical Levels for Ozone. Experiments with Crops, Wild Plants and Forest Tree Species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers. - TemaNord 1996:582:Appendix I:80-85.

Nielsen, K.E. & Nørnberg, P. (1995): TOC Content as a Test of Lysimeters in Sandy Soils in Denmark. - Aarhus Geoscience 4:39-43.

Populærfaglig formidling

Hartmann, P. (1996): Sikkerhed på jagten. - Vildtinformation 96:20.

Tybirk, K. (1996): Skovlandbrug i Danmark? - Landbonyt 7:29-30.

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Andersen, H.V.: Measurements and Dry Deposition Estimates of N-Compounds to Forest. Mineral Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland: International Workshop, Hotel Vedersø Klit, Ulfborg, Denmark, 26-28 August 1996.

Andersen, H.V.: Measurements of Ammonia and Nitric Acid Fluxes and Dry Deposition Velocities to a Spruce Forest in Denmark. Workshop on "Atmospheric Deposition and Surface-Exchange" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 April 1996.

Bak. J.: Factors Influencing Growth and Competition in Danish Inland Heathlands. Mineral Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland: International Workshop, Hotel Vedersø Klit, Ulfborg, Denmark, 26-28 August 1996.

Bastrup-Birk, A., Brandt, J. & Zlatev, Z.: Matematiske luftforureningsmodeller - struktur og troværdighed. 11. RUC-modeldag. Matematiske luftforureningsmodeller, RUC, Danmark, 28. november 1996.

Bastrup-Birk, A. & Leonardi, S.: Responses of Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Ecotypes to Interacting Stresses in Contrasting Environments: Studies with the TREGRO-Model in Switzerland and Denmark. 17th International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems. Stress Factors and Air Pollution, Palazzo degli Affari, Firenze, Italy, 14-19 September 1996.

Hovmand, M.: Cumulated Deposition of Strong Acid, Sulphur and Nitrogen Compounds to Spruce Forest. Mineral Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland: International Workshop, Hotel Vedersø Klit, Ulfborg, Denmark, 26-28 August 1996.

Hovmand, M.: Wet Deposition Measured as Wet-Only, Bulk, Throughfall and by Passive Impactor. Workshop on "Atmospheric Deposition and Surface-Exchange" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 April 1996.

Jacobsen, A. & Hansen, B.U.: Estimation of the Soil Heat Flux/Net Radiation Ratio over High Latitude Natural Vegetation Using Spectral Vegetation Indices. Fourth Circumpolar Symposium on Remote Sensing of the Polar Environment, Lyngby, Denmark, 29. April-1. May 1996.

Kristensen, H.L. & McCarty, G.W.: Immobilization and Mineralization of N in Acid Raw Humus from a Lowland Heath. Nitrogen Deposition and the Acidification of Natural and Semi-Natural Ecosystems, The Macauly Land Use Research Institute, Aberdeen, Scotland, 8-10 September 1996.

Kristensen, H.L. & McCarty, G.W.: Soil N Cycling Processes in a Danish Calluna Heathland. Effects of Heather Beetle Attack and N Fertilisation. Mineral Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland: International Workshop, Hotel Vedersø Klit, Ulfborg, Denmark, 26-28 August 1996.

Lawesson, J.: Phytosociology in Denmark. 5th European Vegetation Survey. International Workshop, Rome, Italy, 22-24 March 1996.

Lawesson, J.: Species Diversity and Area-Relationships in Danish Beech Forests. Poster presented at 39th IAVS Symposium, Lancaster, England, September 1996.

Mortensen, L.: Effects of Ozone on Forest Tree Species. Mineral Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland: International Workshop, Hotel Vedersø Klit, Ulfborg, Denmark, 26-28 August 1996.

Nielsen, K.E.: Influence of Different Vegetation Types on Nutrient Poor Sandy Soils. Mineral Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland: International Workshop, Hotel Vedersø Klit, Ulfborg, Denmark, 26-28 August 1996.

Strandberg, M. & Johansson, M.: Uptake of Nutrients in Calluna Seed Plants Grown with and without Mycorrhiza. Poster presented at. Mineral Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland: International Workshop, Hotel Vedersø Klit, Ulfborg, Denmark, 26-28 August 1996.

Tybirk, K.: Oak Forest Development in Hald Ege as a Result of Historical Landuse Patterns and Present Nitrogen Deposition. Mineral Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland: International Workshop, Hotel Vedersø Klit, Ulfborg, Denmark, 26-28 August 1996.

Vandløb og afstrømnings-områder

Videnskabelige artikler

Aub-Robinson, C., Falkum, Ø., Deibjerg Hansen, C., Kronvang, B. & Svendsen, L.M. (1996): Retention of Particulate Nutrients within Aquatic Macrophyte Patches and on the Floodplain. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:130-134.

Aub-Robinson, C., Iversen, H.L., Kronvang, B., Sørensen, N. & Vægter, B. (1996): Fingerprint Methods under Danish Conditions. Sources and Delivery Routes. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:96-99.

Dørge, J., Rasmussen, E.K. & Svendsen, L.M. (1996): Dynamic Model for Sedimentation and Resuspension of Phosphorus for Stream Reaches. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:143-146.

Grant, R., Laubel, A.R., Kronvang, B., Andersen, H.E., Svendsen, L.M. & Fuglsang, A. (1996): Loss of Dissolved and Particulate Phosphorus from Arable Catchments by Surface Drainage. - Water Research 30(11):2633-2642.

Grant, R., Laubel, A.R. & Kronvang, B. (1996): Transport of Sediment and Phosphorus in the Arable Gelbæk Catchment, Denmark. II. Drainage Water. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:71-74.

Hoffmann, C.C. (1996): Fate of Phosphate, Nitrate and other Elements During Short-term Flooding of a Riparian Meadow. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:135-142.

Kjeldsen, K. (1996): Regulation of Algal Biomass in a Small Lowland Stream. Field Experiments on the Role of Invertebrate Grazing, Phosphorus and Irradiance. - Freshwater Biology 36(3):535-546.

Kjeldsen, K., Iversen, T.M., Thorup, J. & Lund-Thomsen, P. (1996): Three-year Study of Benthic Algal Spring Bloom Development in a Small, Danish Lowland Stream. - Hydrobiologia 335:183-192.

Kronvang, B., Græsbøll, P., Larsen, S.E., Svendsen, L.M. & Andersen, H.E. (1996): Diffuse Nutrient Losses in Denmark. - Water Science and Technology 33(4-5):81-88.

Kronvang, B., Laubel, A.R. & Grant, R. (1996): Transport of Sediment and Phosphorus in the Arable Gelbæk Catchment, Denmark. III. Quantification of Sources. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:89-92.

Larsen, S.E. (1996): Trends in Phosphorus Concentrations in Stream Gelbæk. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:75-78.

Laubel, A.R., Jacobsen, O.H., Kronvang, B. & Grant, R. (1996): Transport of Sediment and Phosphorus in the Arable Gelbæk Catchment, Denmark. I: Transport through the Soil in Irrigated Plots. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:67-70.

McCarty, G.W. & Blicher-Mathiesen, G. (1996): Automated Chromatographic Analysis of Atmospheric Gases in Environmental Samples. - Soil Science Society of America Journal 60:1439-1442.

Paludan, C. & Hoffmann, C.C. (1996): Fate of Phosphorus in a Danish Minerotrophic Wetland. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:123-129.

Paludan, C. & Blicher-Mathiesen, G. (1996): Losses of Inorganic Carbon and Nitrous Oxide from a Temperate Freshwater Wetland in Relation to Nitrate Loading. - Biogeochemistry 35:305-326.

Afhandlinger

Friberg, N. (1996): Biological Structure of Forest Streams and Effects of Afforestation. PhD thesis. University of Copenhagen and National Environmantal Research Institute, Dept. of Streams and Riparian Areas. 115 pp.

Kronvang, B. (1996): Suspended Sediment and Nutrient Loads. Diffuse Sources, Delivery Pathways, Fate and Management. PhD thesis. University of Aarhus and National Environmental Research Institute, Dept. of Streams and Riparian Areas. 237 pp.

DMU rapporter

Hansen, H.O. (red.) (1996): Vandløbsrestaurering. Eksempler og erfaringer fra Danmark. Afdeling for Vandløbsøkologi. 136 s.- Faglig rapport fra DMU 151.

Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (1996) (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceeding from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. Department of Streams and Riparian Areas. 148 pp.- NERI Technical Report 178.

Mortensen, E. & Geertz-Hansen, P. (1996): Elektrofiskeri til bestemmelse af fiskebestande i vandløb. 2. udg. Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. 36 s.- Teknisk anvisning fra DMU 13.

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Fenger, J., Thomsen, T., Olesen, J.E., Larsen, J.B., Røjle Christensen, T., Struwe, S., Kronvang, B., Jensen, J.P. & Andersen, J.O. (1996): Effekter og tilpasningsmuligheder. I: Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (red.): Drivhuseffekt og klimaændringer. Betydningen for Danmark set i lyset af IPCC’s 1996 rapporter. Miljøstyrelsen. s. 72-106.

Friberg, N. (1996): Benthic Communities in Six Danish Streams. Effects of Forest Type on Structure and Function. In: NABS 1996. 44th Annual Meeting, Kalispell, Montana, USA, June 3-7, 1996. - Bulletin NABS 13(1):172.

Hansen, H.O., Kronvang, B. & Madsen, B.L. (1996): Classification System for Watercource Rehabilitation. In: Hansen, H.O. (ed.): River Restoration. Danish Experience and Examples. National Environmental Research Institute. pp. 73-79.

Hansen, H.O. (1996): Completed Watercource Rehabilitation Projects. In: Hansen, H.O. (ed.): River Restoration. Danish Experience and Examples. National Environmental Research Institute. p. 21.

Hansen, H.O., Kronvang, B. & Madsen, B.L. (1996): Environmental Impact of Watercource Rehabilitation. In: Hansen, H.O. (ed.): River Restoration. Danish Experience and Examples. National Environmental Research Institute. p. 80-89.

Hansen, H.O. & Madsen, B.L. (1996): Introduction to River Restoration. In: Hansen, H.O. (ed.): River Restoration. Danish Experience and Examples. National Environmental Research Institute. pp. 5-12.

Hansen, H.O., Kronvang, B. & Madsen, B.L. (1996): Miljø- og naturmæssige effekter af vandløbsgenopretning. I: Hansen, H.O. (red.): Vandløbsrestaurering. Eksempler og erfaringer fra Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 151:109-124.

Hansen, H.O. (ed.) (1996): River Restoration. Danish Experience and Examples. National Environmental Research Institute, Denmark. 99 pp.

Hansen, H.O. & Madsen, B.L. (eds.) (1996): River Restoration ’96. Programme, Abstracts and Participants. The Physical Dimension. International Conference European Centre for River Restoration, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996. 88 pp.

Hansen, H.O., Kronvang, B. & Madsen, B.L. (1996): Systematik over vandløbsgenopretning. I: Hansen, H.O. (red.): Vandløbsresaturering. Eksempler og erfaringer fra Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 151:99-108.

Hoffmann, C.C. (1996): Kvælstoffjernelse i engarealer. - Jord og Viden 141(16):12-14.

Hoffmann, C.C. (1996): Kvælstoffjernelse på vandløbsnære arealer. - Vand & Jord 3(4):164-166.

Kronvang, B., Ovesen, N.B., Svendsen, L.M. & Iversen, T.M. (1996): Århundredets tørke og vandmiljøet. - Vand & Jord 3(4):149-151.

Kronvang, B., Svendsen, L.M., Larsen, S.E. & Jensen, J.P. (1996): Monitoring and Modelling of Nutrient Loads in Danish Streams and Lakes. In: Riverine Input to Coastal Areas - Notes from a Workshop on Methodology, Bergen, November 1-2 1995. Presentation from Invited Speakers and Results of Group Discussion. Nordic Council of Ministers. - TemaNord 1996:529:53-61.

Larsen, S.E. (ed.) (1996): Empirical Non-Point Nutrient Loss Models. Nordic Council of Ministers. 49 pp. - TemaNord 1996:526.

Svendsen, L.M. (1996): The River Gjern Catchment. In: Kronvang, B., Svendsen, L.M. & Sibbesen, E. (eds.): Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. National Environmental Research Institute. - NERI Technical Report 178:p.147.

Populærfaglig formidling

Ovesen, N.B. & Blicher, A.S. (1996): Lav vandføring i de danske vandløb. - Vækst 117(3):10-12.

Konferencebidrag

Andersen, H.E. & Svendsen, L.M.: Suspended Sediment and Total Phosphorus Transport in a Major Danish River. Methods and Estimation of the Effects of a Coming Major Restoration. 7th International Symposium. The Interactions between Sediments and Water, Baveno (Stresa), Italy, September 22-25, 1996.

Biggs, J., Hansen, H.O., Walker, D., Grøn, P.N., Whitfield, M., Williams, P., Rich, T. & Corfield, A.: LIFE - Brede/Cole/Skerne Remeandering. The Effects on the Aquatic Macroinvertebrate and Plant Communities of Three Contrasting Restored River Reaches. River Restoration ’96. The Physical Dimension. International Conference, Freshwater Center, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996.

Blicher-Mathiesen, G. & Hoffmann, C.C.: Denitrifikation i lavbundsområder. Fordele og ulemper set ud fra et miljømæssigt synspunkt. Våde enge som nitratfilter - det tredje grundvandsmagasin. ATV komiteen vedrørende grundvandsforurening, Hotel Marselis, Århus, 7. november 1996.

Friberg, N., Hansen, H.O., Kronvang, B. & Svendsen, L.M.: Long-Term and Habitat-Specific Respons of the Macroinvertebrate Community to the River Gels Å Restoration. River Restoration ’96. The Physical Dimension. International Conference, Freshwater Center, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996.

Grant, R., Kronvang, B. & Laubel, A.: Loss of Phosphorus. Poster presented at International Conference Multiple Land Use and Catchment Management, The Macaulay Land Use Research Institute, Aberdeen, Scotland, UK, 11-13 September 1996.

Hansen, H.O., Kronvang, B. & Madsen, B.L.: European Centre for River Restoration. Databases for River Restorations. River Restoration ’96. The Physical Dimension. International Conference, Freshwater Center, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996.

Hansen, H.O., Kronvang, B., Simonsen, P. & Nielsen, M.B.: River Restoration in Denmark. Poster presented at River Restoration ’96. The Physical Dimension. International Conference, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, 9-13 September, 1996.

Hansen, H.O., Kronvang, B., Simonsen, P., Nielsen, M.B. & Ottosen, O.: Stream Restoration in Denmark. River Restoration ’96. Poster presented at The Physical Dimension. International Conference, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, 9-13 September, 1996.

Hoffmann, C.C. & Blicher-Mathiesen, G.: Denitrification and N2O Production in a Freshwater Riparian Fen. Fourth Symposium on Biogeochemistry of Wetlands, New Orleans, Louisiana, USA, March 4-6, 1996.

Hoffmann, C.C.: Denitrification Rates in a Riparian Fen Receiving High Nitrate Load. Use of Microcosm and Massbalance Approaches. INTECOL’s V International Wetlands Conference, University of Western Australia, Perth, Australia, 22-27 September 1996.

Hoffmann, C.C. & Kronvang, B.: Vandet i åen og ådalen. Fundamentet for et levende landskab. Årsmøde om naturforvaltning. Ådale - levende landskaber, Skov- og Naturstyrelsen, 13. april 1996.

Hoffmann, C.C., Svendsen, L.M., Kronvang, B., Øvig, L., Johnes, P. & Walker, P.: LIFE-Brede/Cole/Skerne Remeandering. Implications of River Restoration on Nutrient Retention. River Restoraton ’96. The Physical Dimension. International Conference, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996.

Iversen, T.M., Madsen, B.L. & Nielsen, M.B.: The Danish Experiences on River Restoration. River Restoration ’96. The Physical Dimension. International Conference, European Centre for River Restoration, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996.

Iversen, T.M. & Hoffmann, C.C.: Reduction of Agricultural Nitrate Loading through Microbial Wetland Processes. OECD Workshop Mexico ’96 on Biotechnology for Water Use and Conservation, Cocoyoc, Mexico, 20-23 October 1996.

Iversen, T.M.: River Restoration. Success or Failure... or in Between. River Restoration ’96. The Physical Dimension. International Conference, European Centre for River Restoration, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996.

Kronvang, B.: Ecological Assessment of Stream and Catchment Areas in Denmark. A New Watershed Model Concept. Internationale Fachtagung Flu$ und Landschaft. Ökologische Entwicklungskonzepte. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF), Würzburg, Deutschland, 20.-22. Mai 1996.

Kronvang, B., Brookes, A., Fisher, K., Møller, B., Newson, M., Ottosen, O., Sear, D. & Svendsen, L.M.: LIFE Effects of Brede/Cole/Skerne River Restoration. On River Morphology, Sediment Transport and Flood Defence. River Restoration ’96. The Physical Dimension. International Conference, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996.

Kronvang, B., Grant, R. & Laubel, A.: Sediment and Phosphorus Export from a Lowland Catchment. Quantification of Sources. 7th International Symposium. The Interactions Between Sediments and Water, Baveno (Stresa), Italy, September 22-25, 1996.

Kronvang, B., Svendsen, L.M., Græsbøll, P., Friberg, N. & Hansen, H.O.: Short and Longer Adjustments of River Channel Morphology Following Remeandering. River Restoration ’96. The Physical Dimension. International Conference, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996.

Laubel, A., Kronvang, B. & Grant, R.: Phosphorus Loss from Small Agricultural Catchments in Denmark. Quantification, Sources and Delivery. Nordic Symposium on Nordic Agriculture. Regional Impacts on the Environment, Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland, November 25-26, 1996.

Svendsen, L.M., Andersen, H.E., Hansen, H.O., Kronvang, B. & Larsen, S.E.: Long Term Chemical and Biological Response to Straightening of the River Skjern and Prediction of Ecological Benefits of a Future Restoration. River Restoration ’96. The physical Dimension. International Conference, European Centre for River Restoration, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, September 9-13, 1996.

Søøkologi

Videnskabelige artikler

Hansen, A.M. (1996): Variable Life History of a Cyclopoid Copepod - the Role of Food Availability. - Hydrobiologia 320:223-227.

Jeppesen, E., Agerbo Madsen, E., Jensen, J.P. & Anderson, N.J. (1996): Reconstructing the Past Density of Planktivorous Fish and Trophic Structure from Sedimentary Zooplankton Fossils. A Surface Sediment Calibration Data Set from Shallow Lakes. - Freshwater Biology 36:115-127.

Jeppesen, E., Søndergaard, M., Jensen, J.P., Mortensen, E. & Sortkjær, O. (1996): Fish-Induced Changes in Zooplankton Grazing on Phytoplankton and Bacterioplankton. A Long-Term Study in Shallow Hypertrophic Lake Søbygaard. - Journal of Plankton Research 18(9):1605-1625.

Lauridsen, T.L. & Lodge, D.M. (1996): Avoidance by Daphnia magna of Fish and Macrophytes. Chemical Cues and Predator-Mediated Use of Macrophyte Habitat. - Limnology and Oceanography 4(4):794-798.

Lauridsen, T.L. & Buenk, I. (1996): Diel Changes in the Horizontal Distribution of Zooplankton in the Littoral Zone of two Shallow Eutrophic Lakes. - Archiv für Hydrobiologie 137(2):161-176.

Lauridsen, T.L., Junge Pedersen, L., Jeppesen, E. & Søndergaard, M. (1996): The Importance of Macrophyte Bed Size for Cladoceran Composition and Horizontal Migration in a Shallow Lake. - Journal of Plankton Research 18:2283-2294.

Søndergaard, M., Bruun, L., Lauridsen, T.L., Jeppesen, E. & Vindbæk Madsen, T. (1996): The Impact of Grazing Waterfowl on Submerged Macrophytes. In Situ Experiments in a Shallow Eutrophic Lake. - Aquatic Botany 53:73-84.

Søndergaard, M., Windolf, J. & Jeppesen, E. (1996): Phosphorus Fractions and Profiles in the Sediment of Shallow Danish Lakes as Related to Phosphorus Load, Sediment Composition and Lake Chemistry. - Water Research 30(4):992-1002.

Windolf, J., Jeppesen, E., Jensen, J.P. & Kristensen, P. (1996): Modelling of Seasonal Variation in Nitrogen Retention and In-Lake Concentration. A Four-Year Mass Balance Study in 16 Shallow Danish Lakes. - Biogeochemistry 33:25-44.

 

DMU rapporter

Jensen, J.P., Jeppesen, E., Søndergaard, M. & Jensen, K. (1996): Interkalibrering af dyreplanktonundersøgelser i søer. Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. 44 s. - Teknisk anvisning fra DMU 11.

 

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Henriksen, A., Skjelkvåle, B.L., Lien, L., Traaen, T.S., Mannio, J., Forsius, M., Kämäri, J., Mäkinen, I., Berntell, A., Wiederholm, T., Wilander, A., Moiseenko, T., Lozovik, P., Filatov, N., Niinioja, R., Harriman, R. & Jensen, J.P. (1996): Regional Lake Surveys in Finland - Norway - Sweden - Northern Kola - Russian Karelia - Scotland - Wales 1995. Coordination and Design. NIVA. 30 pp. - Acid Rain Research Report. NIVA Report 40.

Jeppesen, E. (1996): Miedzynarodowa konferencja na temat kaskady troficznej plutkich jezior slodkoi slonawowodnych - "Plytkie jeziora ’95", Mikolajki, 21-26 VIII 1995. (Shallow Lakes ’95 - a summary) - Wiadomosci Ekologiczne 42:56-59. (In Polish).

Jeppesen, E., Jensen, K., Madsen, E.A. & Jensen, J.P. (1996): Søernes fiskebestand tilbage i tiden. - Vand & Jord 3(1):40-42.

Mitchell, S.F., Jeppesen, E., Lauridsen, T.L., Christoffersen, K. & Grainger, N.P.J. (1996): Fish Population Studies in South Island Lakes, 1996. A Report to Fish and Game Councils. Dunedin, New Zealand: University of Otago, Department of Zoology. 19 pp.

Søndergaard, M., Berg, S. & Jeppesen, E. (1996): Sørestaurering ved udsætning af geddeyngel. - Vand & Jord 3(2):74-77.

 

Indlæg ved kongresser, symposier mv.

Jeppesen, E.: Impact of Submerged Macrophytes on Fish-Zooplankton Interactions in Lakes. Workshop on The Role of Submerged Macrophytes in Structuring the Biological Community of Bio-Geochemical Dynamics in Lakes, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, June 16-20, 1996.

Jeppesen, E.: Lake and Catchment Management in Denmark. Invited speech. Ecological Basis for Lake and Reservoir Management, University of Leicester, UK, March 18-21, 1996.

Jeppesen, E.: Macrophytes and Turbidity in Brakish Lakes. Workshop on the Role of Submerged Macrophytes in Structuring the Biological Community of Bio-Geochemical Dynamics in Lakes, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, June 16-20, 1996.

Jeppesen, E.: The Importance of Fish in Regulating Pelagic Trophic Structure in Danish and New Zealand Lakes. Invited speech. Departmental Seminar, University of Otago, Dept. of Zoology, Dunedin, New Zealand, February 1996.

Jeppesen, E.: The Structuring Role of Submerged Macrophytes in Lakes. Workshop on Dynamics of Submerged Vegetation in Shallow Lakes, Broddetorp, Sweden, September 1996.

Jeppesen, E.: Trophic Structure and Dynamics in Brakish Lakes. Poster presented at Workshop on Dynamics of Submerged Vegetation in Shallow Lakes, Broddetorp, Sweden, September 1996.

Jeppesen, E.: Trophic Structure and Dynamics in Shallow Lakes. The Importance of Fish and Submerged Macrophytes. Invited speech. Departmental Seminar, Max Planck Institute, Plön, Germany, May 23, 1996.

Lauridsen, T.L.: Horizontal Migration of Zooplankton. Predator-Mediated Use of Macrophytes in Shallow Lakes. Workshop on The Role of Submerged Macrophytes in Structuring the Biological Community of Bio-Geochemical Dynamics in Lakes, Silkeborg, Denmark, June 16-20, 1996.

Lauridsen, T.L.: Impact of Fish on Diel Horizontal Distribution and Migration of Zooplankton in Shallow Lakes. Invited speech. Departmental Seminar, Max Planck Institute, Plön, Germany, May 23, 1996.

Lauridsen, T.L.: The Impact of Fish on Horizontal Distribution and Migration of Zooplankton in Lakes. Invited speech. Departmental Seminar, University of Otago, Dept. of Zoology, Dunedin, New Zealand, February 1996.

Lauridsen, T.L.: Interannual Variations of the Aquatic Vegetation in Selected Danish Lakes. Workshop on Dynamics of Submerged Vegetation in Shallow Lakes, Broddetorp, Sweden, September 1996.

Scheffer, M. & Jeppesen, E.: Alternative Stable States in Shallow Lakes. Workshop on the Role of Submerged Macrophytes in Structuring the Biological Community of Bio-Geochemical Dynamics in Lakes, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, June 16-20, 1996.

Søndergaard, M.: Impact of Submerged Macrophytes on Zooplankton-Phytoplankton-Nutrient Interactions. Workshop on the Role of Submerged Macrophytes in Structuring the Biological Community of Bio-Geochemical Dynamics in Lakes, Silkeborg, Denmark, June 16-20, 1996.

Søndergaard, M.: Influence of Herbivorous Waterfowl on the Recolonization of Submerged Macrophytes in Shallow Lakes. Workshop on The Role of Submerged Macrophytes in Structuring the Biological Community of Bio-Geochemical Dynamics in Lakes, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark, June 16-20, 1996.

Søndergaard, M.: Macrophyte-Waterfowl Interactions. Poster presented at Workshop on Dynamics of Submerged Vegetation in Shallow Lakes, Broddetorp, Sweden, September 1996.

Fjordforskning

Videnskabelige artikler

Krause-Jensen, D., McGlathery, K., Rysgaard, S. & Christensen, P.B. (1996): Production within Dense Mats of the Filamentous Macroalga Chaetomorpha linum in Relation to Light and Nutrient Availability. - Marine Ecology Progress Series 134:207-216.

Olesen, N.J., Purcell,. J.E. & Stoecker, D.K. (1996): Feeding and Growth by Ephyrae of Scyphomedusae Shrysaora quinquecirrha. - Marine Ecology Progress Series 137:149-159.

Rysgaard, S. & Berg, P. (1996): Mineralization in a Northeastern Greenland Sediment. Mathematical Modelling, Measured Sediment Pore Water Profiles and Actual Activities. - Aquatic Microbial Ecology 11(3):297-305.

Rysgaard, S., Risgaard-Petersen, N. & Sloth, N.P. (1996): Nitrification, Denitrification, and Nitrate Ammonification in Sediments of Two Coastal Lagoons in Southern France. - Hydrobiologia 329:133-141.

Rysgaard, S., Finster, K. & Dahlgaard, H. (1996): Primary Production, Nutrient Dynamics and Mineralisation in a Northeastern Greenland Fjord during the Summer Thaw. - Polar Biology 16:497-506.

 

DMU rapporter

Clausen, P., Clausager, I. & Hansen, M.J. (1996): Fuglelivet omkring Rønland, Harboør Tange. Med en vurdering af effekten på fugle ved etablering af en vindmøllepark i området. Afdeling for Kystzoneøkologi. 48 s.- Faglig rapport fra DMU 158.

 

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Christensen, P. B. , Møhlenberg, F., Lund-Hansen, L.C., Borum, J., Christiansen, C., Larsen, S.E., Hansen, M.E., Andersen, J. & Kirkegaard, J. (red.) (1996): Havmiljøet under forandring? Konklusioner og perspektiver fra Havforskningsprogram 90. Miljøstyrelsen. 114 s. - Havforskning fra Miljøstyrelsen 61.

Christensen, P.B., Risgaard, N., Dalsgaard, T., Rysgaard, S., Borum, J. & Würgler Hansen, J. (1996): Kvælstofomsætning i ålegræsbede. - Miljøforskning 23:22-26.

Hälterlein, B., Fleet, D.M., Henneberg, H.R., Mennebäck, T., Rasmussen, L.M., Südbeck, P., Thorup, O. & Vogel, R. (1995): Vejledning i optælling af ynglefugle i Vadehavet. Common Wadden Sea Secretariat. 44 s. - Wadden Sea Ecosystem 3.

Jensen, H.S. (1996): Fosfor- og jernaflejringer i Ringkøbing Fjord. Rapport til Ringkøbing Amtskommune. Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. 39 s.

Krause-Jensen, D. & Sand-Jensen, K. (1996): Primærproduktion i vand. - Vand & Jord 3(6):260-264.

Malone, T.C. & Conley, D.J. (1996): Trends in Nutrient Loading and Eutrophication: A Comparison of the Chesapeake Bay and the Hudson River Estuarine Systems. In: Sherman, K., Jaworski, N.A. & Smayda, T.J. (eds.): The Northeast Shelf Ecosystem: Assessment, Sustainability, and Management. Blackwell Science. pp. 327-349.

Rysgaard, S. (1996): Nitrogen Mineralization in Estuarine Water and Sediment. In: Meltoft, H. & Thing, H. (eds.): Zackenberg Ecological Research Operations (ZERO). 1st Annual Report 1995. Danish Polar Center. p. 14.

 

Populærfaglig formidling

Madsen, J. & Fox, A.D. (1996): Påvirker jagtlige forstyrrelser bestandene af vandfugle? - Vildtinformation 96:12-13.

 

Indlæg ved kongresser, symposier mv.

Christensen, P.B. & Sortkjær, O.: Transplantation af ålegræs. Poster præsenteret ved 9. Danske Havforskermøde. Dansk Nationalråd for Oceanologi og Zoologisk Museum, KU, DTU, Lyngby, 16.-18. januar 1996.

Damm Rasmussen, N., Holmer, M. & Jensen, H.S.: Årstidsvariation i sedimentets kulstofomsætning i Hjarbæk Fjord. 9. Danske Havforskermøde. Dansk Nationalråd for Oceanologi og Zoologisk Museum, KU, DTU, Lyngby, 16.-18. januar 1996.

Holmboe, N., Jensen, H.S. & Andersen, F.Ø.: Næringssaltbegrænsning af primærproduktion i Hjarbæk Fjord 1995 belyst ved bioassays. 9. Danske Havforskermøde. Dansk Nationalråd for Oceanologi og Zoologisk Museum, KU, DTU, Lyngby, 16.-18. januar 1996.

Jensen, H.S., Andersen, F.Ø., Holmer, M. & Sampou, P.A.: Testing the Sulfate Hypothesis: Do Iron-Rich Sediments Loose Phosphorus Retention Capacity with Increasing Sulfate Concentration? ASLO 1996 Meeting American Society of Limnology & Oceanography, University of Wisconsin, Millwaukee, Wisconsin, USA, June 16-20, 1996.

Kunzendorf, H., Jensen, H.S., Odgaard, B., Pejrup, M. & Christiansen, C.: Gammadateringcentrets grundlag og opgave. 9. Danske Havforskermøde. Dansk Nationalråd for Oceanologi og Zoologisk Museum, KU, DTU, Lyngby, 16.-18. januar 1996.

Havmiljøforskning

Internationale videnskabelige publikationer

Blackburn, N., Zweifel, U.L. & Hagström, Å. (1996): Cycling of Marine Dissolved Organic Matter. II. A Model Analysis. - Aquatic Microbial Ecology 11:79-90.

Cornwell, J.C., Conley, D.J., Owens, M. & Stevenson, J.C. (1996): A Sediment Chronology of the Eutrophication of Chesapeake Bay. - Estuaries 19(2B):488-499.

Fry, B., Hopkinson, C.S., Nolin, A., Norrman, B. & Zweifel, U.L. (1996): Long-Term Decomposition of DOC from Experimental Diatom Blooms. - Limnology and Oceanography 41(6):1344-1347.

Hagerman, L., Josefson, A.B. & Jensen, J.N. (1996): Benthic Macrofauna and Demersal Fish. In: Jørgensen, B.B. & Richardson, K. (eds.): Eutrophication in Coastal Marine Ecosystems. American Geophysical Union. - Coastal and Estuarine Studies 52:155-178.

Malone, T.C., Conley, D.J., Fisher, T.R., Glibert, P.M., Harding, L.W. & Sellner, K.G. (1996): Scales of Nutrient-Limited Phytoplankton Productivity in Chesapeake Bay. - Estuaries 19(2B):371-385.

Nielsen, T.G. & Sabatini, M. (1996): Role of Cyclopoid Copepods Oithona spp. in North Sea Plankton Communities. - Marine Ecology Progress Series 139:79-93.

Peltzer, E.T., Fry, B., Doering, P.H., McKenna, J.H., Norrman, B. & Zweifel, U.L. (1996): A Comparison of Methods for the Measurement of Dissolved Organic Carbon in Natural Waters. - Marine Chemistry 54:85-96.

Rahm, L., Conley, D., Sandén, P., Wulff, F. & Stålnacke, P. (1996): Time Series Analysis of Nutrient Inputs to the Baltic Sea and Changing DSi:DIN Ratios. - Marine Ecology Progress Series 130:221-228.

Ravn, H., Anthoni, U., Christophersen, C., Nielsen, P.H. & Oshima, Y. (1995): Standardized Extraction Method for Paralytic Shellfish Toxins in Phytoplankton. - Journal of Applied Phycology 7:589-594.

Zweifel, U.L., Blackburn, N. & Hagström, Å. (1996): Cycling of Marine Dissolved Organic Matter. I. An Experimental System. - Aquatic Microbial Ecology 11:65-77.

 

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Rasmussen, B. (1996): An Adjusted Picture of the Upper Layer in Kattegat. In: Hagen, E. (ed.): GOBEX - Summary Report. Institut für Ostseeforschung Warnemünde. - Meereswissenschaftliche Berichte = Marine Science Reports 19:140-160.

 

Populærfaglig formidling

Hagström, Å., Nielsen, T.G., Petersen, J.K. & Forbes, T. (1996): Havets usynlige liv. Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi. 34 s.- TEMA-rapport fra DMU 1996/10.

 

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Blackburn, N., Azam, F. & Hagström, Å.: Analysing Microbial Food Web Ecology with Spatially Explicit Physical Constraints Using Individual Based Simulations and Dark-Field Microscopy. Poster presented at the 1996 Ocean Sciences Meeting, San Diego, California, USA, 12-16 February 1996.

Conley, D.J.: Comparative Analyses of the Measurement of Biogenic Silica in Sediments. OPALEO Workshop - Is Opal a Good Tracer for Paleo-Oceanography? Brest, France, 3-7 June 1996.

Conley, D.J.: Contribution of Riverine Biogenic Silica to the World Ocean Silica Budget. 1996 Ocean Sciences Meeting, San Diego, California, USA, 12-16 February 1996.

Hagström, Å.: Fast Response to Nutrient Input in the Marine Ecosystem: The Role of the Microbial Loop. Workshop on "Atmospheric Deposition and Surface-Exchange" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 11-12 April 1996.

Hagström, Å.: Methods for Studying Microbial Populations and Communities. Fifth European Marine Microbiology Symposium, Bergen, Norway, 11-15 August 1996.

Kaas, H.: Growth of Gyrodinium aureolum in Different Light Environments. Poster presented at NATO ASI on the Physiological Ecology of Harmful Algal Bloom, Bermuda, UK, 28 May - 7 June 1996.

Larsen, M.M. & Andersen, P.N.: Determination of Heavy Metals in Mosses Using AAS and ICP-MS: Method Comparison and Deposition of Heavy Metals in Denmark. Poster presented at the 15th Nordic Atomic Spectroscopy and Trace Element Conference (NASTEC), Hotel Ebeltoft Strand, Ebeltoft, Denmark, 2-6 June 1996.

Larsen, M.M., Bojanowski, L. & Stuer-Lauridsen, F.: Technical Note: Novel Oven Design for Releasing Mercury from Gold Traps to Increase Sample Throughput and Precision in the Hg-Atomic Fluorescence Technique. Poster presented at the 15th Nordic Atomic Spectroscopy and Trace Element Conference (NASTEC), Hotel Ebeltoft Strand, Ebeltoft, Denmark, 2-6 June 1996.

Pinhassi, J., Zweifel, U.L. & Hagström, Å.: Identification and Enumeration of Marine Bacteria in Natural Water. 1996 Ocean Sciences Meeting, San Diego, California, USA, 12-16 February 1996.

Ravn, H.: Management Strategies for Phycotoxin Control. IX International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phytotoxins, Instituto Superiore di Sanità, Rome, Italy, 27-31 May 1996.

Stips, A., Rasmussen, B. & Prandke, H.: Measurements of Wind Induced Near Surface Turbulence in Lake Maggiore. 1st Conference on Aquatic Processes in Lucerne, Switzerland, September 1996.

Thingstad, T.F., Hagström, Å. & Rassoulzadegan, F.: Can Export of Degradable DOC from Oligotrophic Surface Waters be Caused by an Unbalance between Production and Degradation in the Microbial Loop? Poster presented at the 1996 Ocean Sciences Meeting, San Diego, California, USA, 12-16 February 1996.

Ærtebjerg, G.: The Danish Marine Monitoring System. Workshop on "Marine Monitoring Systems and Technology" organised by NERI, Risø National Laboratory, Denmark, 17-18 April 1996.

Populationsøkologi

Internationale videnskabelige publikationer

Fox, A.D. (1996): Zostera Exploitation by Brent Geese and Wigeon on the Exe Estuary, Southern England. - Bird Study 43:257-268.

Fox, A.D., Boyd, H. & Bromley, R.G. (1995): Diurnal Activity Budgets of Pre-Nesting Sandhill Cranes in Arctic Canada. - Wilson Bulletin 107(4):752-756.

Fox, A.D., Glahder, C., Mitchell, C.R., Stroud, D.A., Boyd, H. & Frikke, J. (1996): North American Canada Geese (Branta canadensis) in West Greenland. - AUK 113(1):231-233.

Green, A.J., Fox, A.D., Hilton, G., Hughes, B., Yarar, M. & Salathe, T. (1996): Threats to Burdur Lake Ecosystem, Turkey and Its Waterbirds, Particularly the White-Headed Duck (Oxyura leucocephala). - Biological Conservation 76(3):241-252.

Guillemette, M. & Himmelman, J.H. (1996): Distribution of Wintering Common Eiders over Mussel Beds. Does the Ideal Free Distribution Apply? - Oikos 76:435-442.

Guillemette, M., Reed, A. & Himmelman, J.H. (1996): Availability and Consumption of Food by Common Eiders Wintering in the Gulf of St-Lawrence. Evidence of Prey Depletion. - Canadian Journal of Zoology 74(1):32-38.

Kahlert, J., Fox, A.D. & Ettrup, H. (1996): Nocturnal Feeding in Moulting Greylag Geese - An Anti-Predator Response? - Ardea 84(1/2):15-23.

Madsen, A.B. (1996): Otter (Lutra lutra) Mortality in Relation to Traffic and Experiences with Newly Established Fauna Passages at Existing Road Bridges. - Lutra 39:76-91.

Madsen, J. (1996): Exposure of Spring-Staging Pink-Footed Geese Anser brachyrhynchus to Pesticide-Treated Seed. - Wildlife Biology 2(1):1-9.

Madsen, J. & Noer, H. (1996): Decreased Survival of Pink-Footed Geese Anser brachyrhynchus Carrying Shotgun Pellets. - Wildlife Biology 2(2):75-82.

Noer, H. & Madsen, J. (1996): Shotgun Pellet Loads and Infliction Rates in Pink-Footed Goose Anser brachyrhynchus. - Wildlife Biology 2(2):65-73.

Smit, M.D., Leonards, P.E.G., Madsen, A.B., van Hattum, B.G.M., Murk, A.J. & de Jongh, A.W.J.J. (1996): Bioaccumulation of PCB’s in Danish Otter Habitats. In: Smit, M.D., Leonards, P.E.G., Murk, A.J., de Jongh, A.W.J.J. & van Hattum, B.G.M. (eds.): Development of Otter-Based Quality Objectives for PCB’s. Institute for Environmental Studies, Amsterdam. pp. 7-31.

 

Afhandlinger

Bregnballe, T. (1996): Reproductive Performance in Great Cormorants during Colony Expansion and Stagnation. PhD Thesis. University of Aarhus and National Environmental Research Institute, Department of Coastal Zone Ecology. 103 pp.

Madsen, A.B. (1996): Odderens (Lutra lutra) økologi og forvaltning i Danmark - The Ecology and Conservation of the Otter (Lutra lutra) in Denmark. PhD afhandling. Århus Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Landskabsøkologi. 84 s.

 

DMU rapporter

Clausager, I., Bertelsen, J. & Jeppesen, J.L. (1996): Territoriality, Breeding Ranges and Relationship between Sexes of a Danish Wild Pheasant (Phasianus colchicus) Population. Department of Coastal Zone Ecology and Department of Landscape Ecology. 44 pp.- NERI Technical Report 154.

Hammershøj, M., Madsen, A.B., Bruun-Schmidt, I.Ø., Gaardmand, B., Jensen, A., Jensen, B., Jeppesen, J.L. & Laursen, J.T. (1996): Overvågning af odder (Lutra lutra) i Danmark 1996 - Otter (Lutra lutra) Survey of Denmark 1996. Afdeling for Landskabsøkologi. 40 s.- Faglig rapport fra DMU 172.

Madsen, A.B., Gårdmand, B. & Mikkelsen, P. (1996): Overvågning af odder (Lutra lutra) i Karup Å, Hvidbjerg Å/Thy, Ryå og Skals Å, 1985 - 1994. Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. Afdeling for

Landskabsøkologi. 42 s.- Faglig rapport fra DMU 171.

 

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Bregnballe, T. (1996): Udviklingen i bestanden af Mellemskarv i Nord- og Mellemeuropa 1960-1995. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 90:15-20.

Fox, A.D. (1996): Waterbirds & Recreation. BOU/WWT conference report. - Wildfowl & Wetlands 117:6.

Fox, A.D. (1996): 1996 BOU Conference Report. - Ibis 138(4):817-818.

Fox, T. (1996): Eastern Palearctic Bean Goose Populations. - Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 7:10-12.

Fox, T., Madsen, J., Pihl, S. & Clausen, P. (eds.) (1996): Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin. The Goose Specialist Group of Wetlands International (WI). 50 pp. - Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 7.

Fox, T., Madsen, J., Pihl, S. & Clausen, P. (eds.) (1996): Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin. The Goose Specialist Group of Wetlands International (WI). 38 pp. - Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 8.

Madsen, A.B. & Søgaard, B. (1996): Management Plan for the Otter (Lutra lutra) in Denmark. - I.U.C.N. Otter Specialist Group Bulletin 13(1):37-39.

Madsen, J. (1995): Fugle. I: Larsen, S.N. & Vikstrøm, T.: Ferske enge - en beskyttet naturtype. Skov- og Naturstyrelsen. s. 129-133.

Madsen, J. (1996): International Action Plan for the Lesser White-Fronted Goose (Anser erythropus). In: Herredia, B., Rose, L. & Painter, M. (red.): Globally Threatened Birds in Europe. Council of Europe Publishing. pp. 67-78.

Madsen, J. & Fox, T. (1996): Update to the Goose Ringing Scheme Catalogue. - Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 7:7.

Madsen, J., Fox, T. & Cracknell, G. (1996): Review of Goose Populations Wintering in the Western Palearctic. - Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 7:37-38.

Madsen, J., Pihl, S. & Fox, A.D. (1996): Goose Research Group Meeting. - IWRB News 15:4.

Søgaard, B. & Madsen, A.B. (red.) (1996): Forvaltningsplan for odder (Lutra lutra) i Danmark. Skov- og Naturstyrelsen. 48 s.

 

Populærfaglig formidling

Clausager, I. (1996): Jagt på ederfugle. - Vildtinformation 96:11.

Fox, A.D. (1996): Book Review of Gerritsen, G.J. & Groen, N.M.: Icelandic Black-Tailed Godwit Project 1993. WIWO Report 51. Zeist. - Wader Study Group Bulletin 79:10.

Jeppesen, J.L., Bertelsen, J. & Clausager, I. (1996): Hvor er fasanerne? - Jæger. Jagt, vildt & natur 5(5):48-49.

Jeppesen, J.L., Clausager, I. & Bertelsen, J. (1996): Her bor jeg! - Jæger. Jagt, vildt & natur 5(3):10-14.

Madsen, J., Pihl, S. & Fox, T. (1996): Goose Research Group Meeting. - IWRB News 15:4.

Noer, H. & Hartmann, P. (1996): Der anskydes alt for mange fugle. - Jæger. Jagt, vildt & natur 5(12):6-9.

 

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Fox, A.D. & Walsh, A.J.: Comparison of Marking Techniques Used on Greenland White-Fronted Geese. The Wetlands International Goose Specialist Group Annual Meeting, Martin Mere, England, 16-19 December 1996.

Fox, A.D. & Walsh, A.J.: Neck Collar Loss in Greenland White-Fronted Geese. The Wetlands International Goose Specialist Group Annual Meeting, Martin Mere, England, 16-19 December 1996.

Madsen, A.B.: Habitat Quality Factors and the Presence/Absence of Otters (Lutra lutra) in Denmark. 15th Mustelid Colloquium, Upper Lusatia, Germany, 12-15 September 1996.

Madsen, J.: Effects of Neckbands After Icing. Wetlands International Goose Specialist Group Meeting, Martin Mere, England, 16-19 December 1996.

Madsen, J.: Forstyrrelsesfrie kerneområder. Symposium Nordisk Jægersamvirke. Vådområder og vandfugle i Norden, Fuglsøcentret, Fuglsø, Danmark, 22.-25. april 1996.

Madsen, J.: Impacts of Hunting Disturbance on Waterbirds. An Evaluation. CIC International Symposium: From Research to Action Plans, Bologne, Italy, 15-17 March 1996.

Madsen, J.: Quantifying Disturbance Effects of Recreational Activities on Waterbirds. A Danish Case Study. British Ornithologist Union/Wildfowl & Wetlands Trust Conference on Waterbirds and Recreation: Considerations for the Sustainable Management of Wetlands, Bristol, England, 19-21 April 1996.

Madsen, J. & Fox, A.D.: A Review of the Behavioural and Distributional Effects of Hunting Disturbance on Site Use by Waterbirds. British Ornithologists Union / Wildfowl & Wetlands Trust Conference on Waterbirds and Recreation. Considerations for the Sustainable Management of Wetlands, Bristol, England, 19-21 April 1996.

Madsen, J. & Fox, T.: The Impact of Hunting Disturbance on Waterbird Populations - The Concept of Flyway Networks of Disturbance-Free Areas. International Seminar: Hunting and Protected Areas in Europe, European Parliament, Brussels, Belgium, 19th September 1996.

Trafik og miljø

Internationale videnskabelige publikationer

Berkowicz, R., Palmgren, F., Hertel, O. & Vignati, E. (1996): Using Measurements of Air Pollution in Streets for Evaluation of Urban Air Quality - Meteorological Analysis and Model Calculations. - The Science of the Total Environment 189/190:259-265.

Fenger, J., Vignati, E., Berkowicz, R., Hertel, O., Gudmundsson, H., Skaarup, R. & Jacobsen, M.D. (1996): Impact on Local Air Quality of the Planned Fixed Link Across Øresund. - The Science of the Total Environment 189/190:21-26.

Gudmundsson, H. & Höjer, M. (1996): Sustainable Development Principles and Their Implications for Transport. - Ecological Economics 19:269-282.

Hansen, A.B. & Palmgren, F. (1996): VOC Air Pollutants in Copenhagen. - The Science of the Total Environment 189/190:451-457.

Nielsen, T., Pilegaard, K., Egeløv, A.H., Granby, K., Hummelshøj, P., Jensen, N.O. & Skov, H. (1996): Atmospheric Nitrogen Compounds: Occurrence, Composition and Deposition. - The Science of Total Environment 189/190:459-465.

Palmgren, F., Berkowicz, R., Hertel, O. & Vignati, E. (1996): Effects of Reduction of NOx on the NO2 Levels in Urban Streets. - The Science of the Total Environment 189/190:409-415.

Vignati, E., Berkowicz, R. & Hertel, O. (1996): Comparison of Air Quality in Streets of Copenhagen and Milan, in View of the Climatological Conditions. - The Science of the Total Environment 189/190:467-473.

 

DMU rapporter

Christensen, L. & Nielsen, T.A.S. (1996): Trafik og miljø - problemer og mulige styringsmidler. Samfund og miljø - trafik og miljø. Afdeling for Systemanalyse. 97 s.- Arbejdsrapport fra DMU 28.

 

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Berkowicz, R., Fenger, J., Gudmundsson, H., Vignati, E. & Winther, M. (1996): Forventede virkninger på lokal luftkvalitet af Øresundsforbindelsens danske anlæg. Undersøgelse udført af Danmarks Miljøundersøgelser for A/S Øresundsforbindelsen. Danmarks Miljøundersøgelser. 66 s.

Berkowicz, R., Fenger, J., Gudmundsson, H., Vignati, E. & Winther, M. (1996): Impact on Local Air Quality of the Danish Landworks in the Fixed Link across Øresund. In: Lahrmann, H. & Pedersen, L.H. (red.): Trafikdage på Aalborg Universitet 19.-20. august 1996. Konferencerapport 1. Transportrådet og Aalborg Universitet. Trafikforskningsgruppen. - ISP’s Skriftserie 188:279-288.

Danmarks Miljøundersøgelser (bidragyder) (1996): Distancearbejde og teleindkøb - konsekvenser for transporten. Transportrådet. 186 s. - Notat 96-9.

Fenger, J. (1996): Luftforurening fra trafik i danske byområder - og de mulige virkninger på menneskeligt helbred. I: Lindgren, M. (red.): Trafik årbogen. Frydenlund. s. 109-119.

Gudmundsson, H. (1996): På vej mod "Bæredygtig transport"? Konferencedebat og praksis. Rejserapport fra studietur til Vancouver, B.C., Canada og San Fransisco Bay Area, Ca., USA. Handelshøjskolen i København. Institut for Logistik og Transport. 83 s. - WP 5/1996-ILT.

Jensen, M. (1996): Transporten og hverdagslivet. I: Lahrmann, H. & Pedersen, L.H. (red.): Trafikdage på Aalborg Universitet 19.-20. august 1996. Supplementsrapport. Transportrådet og Aalborg Universitet. Trafikforskningsgruppen. - ISP’s Skriftserie 188:297-307.

Rich, J.H. (1996): Modelling Modal-Split and Trip Length in a Simultaneously Discrete-Continuous Setting. With an Application for the City of Aarhus. In: Lahrmann, H. & Pedersen, L.H. (red.): Trafikdage på Aalborg Universitet 19.-20. august 1996. Supplementsrapport. Transportrådet og Aalborg Universitet. Trafikforskningsgruppen. - ISP’s Skriftserie 188:75-86.

Wilhardt, P., Breum, N.O., Hansen, Å.M., Hertel, O. & Knudsen, L.E. (1996): Eksponering for luftforurening i transportsektoren. Projektrapport. Arbejdsmiljøinstituttet. 76 s. - AMI Rapport 46.

 

Populærfaglig formidling

Andersen, M.H., Andersen, S., Baagøe, H., Madsen, A.B., Nielsen, M., Rattenborg, E., Schmidt, M., Staffeldt, G. & Thomsen, K. (red.) (1996): Dyr og trafik. Falck Redningskorps og Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark. 32 s.

Fenger, J. & Palmgren, F. (1996): Forurening på kort og lang sigt. Kronikken. - Berlingske Tidende. Torsdag 15. august 1996.

Gudmundsson, H. (1996): På vej mod "bæredygtig mobilitet"? - SALT 4:22-25.

Hertel, O. & Palmgren, F. (1996): Få biler sviner meget. Kommentar. - Ingeniøren 30:7.

 

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Berkowicz, R., Fenger, J., Gudmundsson, H., Vignati, E. & Winther, M.: Impact on Local Air Quality of the Danish Landworks in the Fixed Link across Øresund. Trafikdage på Aalborg Universitet ’96, Denmark, 19.-20. august 1996.

Christensen, L.: Kollektiv trafiks miljøbelastning. Transportøkonomisk Forbunds konference om kollektiv trafik, Tårnborg Hotel, Korsør, 30. september - 2. oktober 1996.

Christensen, L.: Location-Dependence of Transportation Trends: The Importance of City Class. COST Citair Action 616. Workshop on Land-Use, Planning and Transport, Stockholm, Sweden, 25-28 March 1996.

Christensen, L.: Styring af bymønster og detailhandelsstruktur af hensyn til trafikkens miljøkonsekvenser eller butikkernes tilgængelighed? Trafikdage på Aalborg Universitet ’96, Denmark, 19.-20. august 1996.

Gudmundsson, H.: Mobilitetsplanlægning i virksomheder. Erfaringer fra udlandet. Vejdirektoratets seminar "Nye metoder og teknikker", Kongreshuset, Amaliegade, Århus, 10.-11. september 1996.

Jensen, M.: Transporten og hverdagslivet. Trafikdage på Aalborg Universitet ’96, 19.-20. august 1996.

Jensen, S.S.: Modelling Population Exposure to Traffic Air Pollution Using GIS. Trafikdage på Aalborg Universitet ’96, Denmark, 19.-20. august 1996.

Jensen, S.S.: Modelling Population Exposure to Traffic Air Pollution Using GIS. SRA/ISEA Annual Meeting, New Orleans, USA, 8-11 December 1996.

Rich, J.H.: Modelling Modal-Split and Trip Length in a Simultaneously Discrete-Continuous Setting. With an Application for the City of Aarhus. Trafikdage på Aalborg Universitet ’96, Denmark, 19.-20. august 1996.

Arktisk miljø

Internationale videnskabelige publikationer

Dietz, R., Riget, F. & Johansen, P. (1996): Lead, Cadmium, Mercury and Selenium in Greenland Marine Animals. - The Science of the Total Environment 186:67-93.

Glahder, C., Asmund, G. & Stijl, F.v.d. (1996): Natural Zinc Elevations in Arctic Water Bodies. In: Ciccu, R. (ed.): Proceedings SWEMP ’96. Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production. S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy, 7-11 October 1996. DIGITA University of Cagliari. pp. 811-817.

Loring, D.H. & Asmund, G. (1996): Geochemical Factors Controlling Accumulation of Major and Trace Elements in Greenland Coastal and Fjord Sediments. - Environmental Geology 28(1):2-11.

Riget, F., Johansen, P. & Asmund, G. (1996): Influence of Length on Element Concentrations in Blue Mussels (Mytilus edulis). - Marine Pollution Bulletin 32(10):745-751.

Wåhlin, P. (1996): One Year’s Continuous Aerosol Sampling at Summit in Central Greenland. In: Wolff, E.W. & Bales, R.C. (eds.): Chemical Exchange between the Atmosphere and Polar Snow. Springer. - NATO ASI Series. Series I: Global Environmental Change 43:131-143.

 

DMU rapporter

Boertmann, D. (1996): Environmental Impacts of Shipping to and from Citronen Fjord. A Preliminary Assessment. Department of Arctic Environment. 35 pp.- NERI Technical Report 162.

Boertmann, D., Mosbech, A., Falk, K. & Kampp, K. (1996): Seabird Colonies in Western Greenland. (608 - 798 30' N. lat.). Department of Arctic Environment. 148 pp.- NERI Technical Report 170.

Glahder, C., Fox, A.D. & Walsh, A.J. (1996): Effects of Fitting Dummy Satellite Transmitters to Geese. A Pilot Project Using Radio Telemetry on Wintering Greenland White-Fronted Geese. Department of Arctic Environment and Department of Coastal Zone Ecology. 38 pp.- NERI Technical Report 169.

Mosbech, A., Dietz, R., Boertmann, D. & Johansen, P. (1996): Oil Exploration in the Fylla Area. An Initial Assessment of Potential Environmental Impacts. Department of Arctic Environment. 90 pp.- NERI Technical Report 156.

Riget, F., Johansen, P. & Asmund, G. (1996): Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1995. Afdeling for Arktisk Miljø. 91 s.- Faglig rapport fra DMU 160.

 

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Glahder, C., Fox, T., Stroud, D.A. & Mitchell, C.R. (1996): North American Canada Geese in West Greenland. - Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 7:23-25.

Kampp, K., Falk, K., Boertmann, D. & Mosbech, A. (1996): Tal på Grønlands havfugle. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 90(4):138-140.

Mosbech, A. (1996): Seabird Projects in Greenland. - Circumpolar Seabird Bulletin 2:30-33.

Mosbech, A., Boertmann, D., Bagger, N. & Gudmandsen, P. (1996): Remote Sensing Data Used During Aerial Surveys of Spring Concentrations of Seabirds in the Sea Ice in Eastern Baffin Bay. Abstract. In: Fourth Circumpolar Symposium on Remote Sensing of the Polar Environments. Lyngby, Denmark, 29 April - 1 May 1996. European Space Agency. - ESA SP-391:197.

Mosbech, A., Boertmann, D., Thomsen, B.B. & Gudmandsen, P. (1996): Studies of Migrating Birds in Greenland Supported by ERS-1 SAR Data. - Earth Observation Quarterly 53:25-27.

 

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

Glahder, C.M.: Effects of Fitting Dummy Satellite Transmitters to Greenland White-Fronted Geese Anser albifrons flavirostris. Wetlands International Goose Specialist Group Meeting, Martin Mere WWT Centre, Lancashire, UK, 16-19 December 1996.

Glahder, C., Asmund, G. & Stijl, F.v.d.: Natural Zinc Elevations in Arctic Water Bodies. SWEMP ’96. Fourth International Conference on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Cagliari, Italy, 7-11 October 1996.

Mosbech, A., Boertmann, D., Bagger, N. & Gudmandsen, P.: Remote Sensing Data Used During Aerial Surveys of Spring Concentrations of Seabirds in the Sea Ice in Eastern Baffin Bay. Fourth Circumpolar Symposium on Remote Sensing of the Polar Environments, Lyngby, Denmark, 29 April - 1 May 1996.

Wåhlin, P.: Year Round Automatic Aerosol Sampling at Summit. NATO - TAGGSI Meeting on Sources and Sources Regions Influencing Central Greenland and the Transformation of Chemical Species During Transport, Grenoble, France, 9-11 October 1996.

Miljø- og naturdata

Videnskabelige artikler

Cofino, W.P. & Pedersen, B. (1996): The 1994 QUASIMEME Laboratory Performance Studies. Trace Metals in Marine Sediments and Biological Tissues. - Marine Pollution Bulletin 32(8/9):646-653.

Lawesson, J.E. (1995): The Application of GIS and Remote Sensing in Phytosociology. - Annali di Botanica 53:151-158.

Løkke, H., Bak, J., Falkengren-Grerup, U., Finlay, R.D., Ilvesniemi, H., Nygaard, P.H. & Starr, M. (1996): Critical Loads of Acidic Deposition for Forest Soils. Is the Current Approach Adequate? - Ambio 25(8):510-516.

 

DMU rapporter

Asferg, T. (1996): Fejlkilder i den danske vildtudbyttestatistik. Omfang og effekt af manglende indberetninger. Afdeling for Landskabsøkologi. 26 s.
- Faglig rapport fra DMU 167.

Asferg, T. & Jeppesen, J.L. (1996): Rådyrjagten i Danmark 1993/94. Afdeling for Landskabsøkologi. 40 s.- Faglig rapport fra DMU 152.

Bak, J. (1996): Kortlægning af tålegrænser for svovl og kvælstof. Afdeling for Terrestrisk Økologi. 110 s.- Faglig rapport fra DMU 159.

Bak, J. & Tybirk, K. (1996): Revision of Calculated Critical Loads for Nitrogen in Denmark. Critical Loads. Department of Terrestrial Ecology. 19 pp.- Arbejdsrapport fra DMU 23.

Clausager, I. (1996): Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1995/96 i Danmark - Wing Survey from the 1995/96 Hunting Season in Denmark. Afdeling for Kystzoneøkologi. 41 s.- Faglig rapport fra DMU 168.

Clausen, P., Andersen-Harild, P. Bøgebjerg, E., Fox, A.D., Jørgensen, H.E. & Hounisen, J.P. (1996): Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 60 s.- Arbejdsrapport fra DMU 14.

Clausen, P., Kahlert, J., Andersen-Harild, P. & Nilsson, L. (1996): Base-Line Investigations of Moulting Mute Swans around Saltholm, 1993-1995: Results and Conclusions. Department of Coastal Zone Ecology and Lund University. Department of Animal Ecology. 59 pp.*

Degn, H.J. (1996): Ændringer af vegetationen 1954-1995 Randbøl Hede. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi og Skov- og Naturstyrelsen. 128 s.- Arbejdsrapport fra DMU 30.

Ellermann, T., Hertel, O., Skov, H. & Manscher, O.H. (1996): Atmosfærisk deposition af kvælstof. Målemetoder og modelberegninger. Afdeling for Atmosfærisk Miljø. 57 s.- Faglig rapport fra DMU 174.

Friberg, N., Larsen, S.E., Christensen, F., Rasmussen, J.V. & Skriver, J. (1996): Dansk Fauna Indeks. Test og modifikationer. Afdeling for Vandløbsøkologi. 54 s.- Faglig rapport fra DMU 181.

Grant, R., Jensen, P.G., Andersen, H.E., Laubel, A.R., Deibjerg, C., Rasmussen, H. & Rasmussen, P. (1996): Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Afdeling for Vandløbsøkologi. 147 s.- Faglig rapport fra DMU 175.

Gregersen, J. (1996): Skarver 1995, Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 32 s.- Arbejdsrapport fra DMU 12.

Gregersen, J. (1995): Årsrapport 1994, Vorsø. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 57 s.- Arbejdsrapport fra DMU 10.

Hels, T. (1996): Brune frøer 1995, Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 16 s.- Arbejdsrapport fra DMU 13.

Hounisen, J.P. (1996): Bird strikes i Danmark 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Kystzoneøkologi. 32 s.*

Jensen, J.P., Lauridsen, T.L., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Agerbo, E. & Sortkjær, L. (1996): Ferske vandområder. Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. 94 s.- Faglig rapport fra DMU 176.

Jensen, J.S. (1996): Bundvegetation 1995, Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 25 s.- Arbejdsrapport fra DMU 16.

Kaas, H., Møhlenberg, F., Josefson, A., Rasmussen, B., Krause-Jensen, D., Jensen, H.S., Svendsen, L.M., Windolf, J., Middelboe, A.L., Sand-Jensen, K. & Pedersen, M.F. (1996): Marine områder. Danske fjorde - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi, Afdeling for Sø- og Fjordøkologi og Afdeling for Vandløbsøkologi. 202 s.- Faglig rapport fra DMU 179.

Kahlert, J., Nilsson, L. & Fox, A.D. (1996): Base-Line Investigations of Moulting Greylag Geese on Saltholm, 1993-1995: Results and Conclusions. Department of Coastal Zone Ecology. 51 pp.*

Kemp, K., Palmgren, F. & Manscher, O.H. (1996): The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report for 1994. Department of Atmospheric Environment. 66 pp.- NERI Technical Report 150.

Kemp, K., Palmgren, F. & Manscher, O.H. (1996): The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report for 1995. Department of Atmospheric Environment. 54 pp.- NERI Technical Report 180.

Kjeldsen, J.P. (1996): Ynglefugle 1995, Vejlerne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 85 s.- Arbejdsrapport fra DMU 20.

Moeslund, B., Hald Møller, P., Schriver, P., Lauridsen, T. & Windolf, J. (1996): Vegetationsundersøgelser i søer. Metoder til anvendelse i søer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. 2. udg. Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. 41 s.- Teknisk anvisning fra DMU 12.

Nielsen, H.H. (1996): Årsrapport 1995, Vejlerne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 98 s.- Arbejdsrapport fra DMU 22.

Noer, H. & Christensen, T.K. (1996): Fredningen ved Saltholm og risiko for bird-strikes i Københavns Lufthavn. Afdeling for Kystzoneøkologi. 44 s.- Faglig rapport fra DMU 155.

Noer, H. & Christensen, T.K. (1996): Base-Line Investigations of Moulting Greylag Geese on Saltholm, 1993-1995: Results and Conclusions. Department of Coastal Zone Ecology. 51 pp.*

Noer, H., Fox, A.D., Clausen, P., Petersen, B.M., Kahlert, J. & Christensen, T.K. (1996): Effects of the Construction of a Fixed Link Across Øresund on Waterfowl Populations: Environmental Impact Assessment. Department of Coastal Zone Ecology. 115 pp.*

Pihl, S., Madsen, J. & Laubek, B. (1996): Tællinger af vandfugle 1995/96 Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 19 s.- Arbejdsrapport fra DMU 31.

Rasmussen, L.M. & Thorup, O. (1996): Ynglefugle 1995: Vadehavet. Naturovervågning. Samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Kystzoneøkologi. 27 s.- Arbejdsrapport fra DMU 25.

Rasmussen, T.B. (1996): Årsrapport 1994, Suserup. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 51 s.- Arbejdsrapport fra DMU 18.

Risager, M. & Aaby, B. (1996): Højmoser 1995, Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 89 s.- Arbejdsrapport fra DMU 15.

Skov, H., Ellermann, T., Hertel, O., Manscher, O.H. & Frohn, L.M. (1996): Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Hoved- og bilagsrapport. Afdeling for Atmosfærisk Miljø. 85 s. + 283 s.- Faglig rapport fra DMU 173.

Strandberg, M., Bak, J., Mielby, S. & Platou, S. (1996): Mapping Effects of Ozone on Yield of Agricultural Crops and Forest Production in Denmark. Critical Loads. Department of Terrestrial Ecology and Department of Lake and Estuarine Ecology. 36 s.- Arbejdsrapport fra DMU 24.

Tougaard, S. (1996): Sæler 1995, Vadehavet. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 16 s.- Arbejdsrapport fra DMU 17.

Wind, P. & Ballegaard, T. (1996): Orkidéer 1987-1995, Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 97 s.- Arbejdsrapport fra DMU 19.

Wind, P. & Ballegaard, T. (1996): Overvågning af naturtypen overdrev 1995. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 31 s.- Arbejdsrapport fra DMU 21.

Windolf, J. (red.) (1996): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Afdeling for Vandløbsøkologi. 226 s.- Faglig rapport fra DMU 177.

Ærtebjerg, G. (1996): Monitoring Cruise with r/v Gunnar Thorson in the Sound, Kattegat, Belt Sea and Arkona Sea. Cruise no. 169, 10-14 June 1996. Department of Marine Ecology and Microbiology. 16 pp.- Monitoring Cruise Report.

Ærtebjerg, G. (1996): Monitoring Cruise with r/v Gunnar Thorson in the Sound, Kattegat, Belt Sea and Arkona Sea. Cruise no. 167, 18-22 March 1996. Department of Marine Ecology and Microbiology. 15 pp.- Monitoring Cruise Report.

Ærtebjerg, G. (1996): Monitoring Cruise with r/v Gunnar Thorson in the Sound, Kattegat, Belt Sea and Arkona Sea. Cruise no. 173, 4-8 November 1996. Department of Marine Ecology and Microbiology. 16 pp.- Monitoring Cruise Report.

 

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag

Aitamurto, S., Jutman, T, Kolberg, S., Mielby, S., Roald, L., Voksö, A. & Vikingsson, S. (1996): NORDHIS. A Nordic Hydrologic Information System. Nordic Association for Hydrology. - NHP-Report 40(1):141-149.

Bak, J. (1995): Tålegrænser for følsomme økosystemer. I: Accept af risici. Økotoksikologiske vurderinger. Grænseværdier for pesticider. Uddrag af indlæg og debat ved fire møder i ATV 1993-94. ATV. s. 141-145.

Bak, J. & Tybirk, K. (1996): Framework for the Combination of Dynamic Vegetation and Soil Geochemical Models to Assess the Effects of Air Pollution on Heathlands. In: Knoflacher, M., Schneider, J. & Soja, G. (eds.): Exceedance of Critical Loads and Levels. Spatial and Temporal Interpretation of Elements in Landscape Sensitive to Atmospheric Pollutants. Report of a Workshop held in Vienna, Austria under the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, 22-24 November 1995. Federal Ministry for Environment, Youth and Family. - Conference Papers 15:325-335.

Baattrup-Pedersen, A. (1996): Trådalger i vandløb. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:49-56.

Christensen, J.H. & Bunch, M.J. (1996): Feltbestemmelser af Humes Sanger. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 90:1-6.

Clausager, I. (1996): Conservation, Management and Research of Waterfowl in the Baltic Region. In: Kalchreuter, H. (ed.): Wasservögel des Ostseeraums: Strategiekonzepte zur Erhaltung und Nutzung = Waterbirds of the Baltic Region: Strategies for Conservation and Utilization. Proceedings of the First and Second International Conference of Baltic Sea States, Nature Conservation Centre, Vilm, Mecklenburg- Vorpommern, Germany, 24-26 May 1993 and Dierhagen, Mecklenburg, Germany, 10-12 May 1995. Verlag Dieter Hoffmann. - Informationen aus der Wildforschung: 43-46.

Clausager, I. (1996): Important Bird Areas in the Baltic Sea Region. In: Kalchreuter, H. (ed.): Wasservögel des Ostseeraums: Strategiekonzepte zur Erhaltung und Nutzung = Waterbirds of the Baltic Region: Strategies for Conservation and Utilization. Proceedings of the First and Second International Conference of Baltic Sea States, Nature Conservation Centre, Vilm, Mecklenburg- Vorpommern, Germany, 24-26 May 1993 and Dierhagen, Mecklenburg, Germany, 10-12 May 1995. Verlag Dieter Hoffmann. - Informationen aus der Wildforschung: 37-42.

Iversen, H.L. & Græsbøll, P. (1996): Vandkvalitet i kilder og vandløb. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:77-91.

Kristensen, P. (1996): Water Quality of Large Rivers. European Environment Agency. European Topic Centre on Inland Waters. 38 pp. - Topic Report Inland Waters 4.

Kristensen, P. & Bøgestrand, J. (1996): Surface Water Quality Monitoring. European Environment Agency. European Topic Centre on Inland Waters. 146 pp. - Topic Report Inland Waters 2.

Kronvang, B. (1996): Det diffuse fosfortab. Intensive målinger. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:69-75.

Kronvang, B. & Andersen, H.E. (1996): Arealanvendelse, dyrkningspraksis og transport af næringsstoffer i vandløb. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:93-101.

Larsen, S.E. (1996): Udviklingstendenser i transport af kvælstof i danske vandløb. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:103-113.

Mex-Jørgensen, L. (1996): European Environment Library Network - EELNET. A Scoping Study. In: Internet for Environmental Communication: Workshop Papers, Vienna, Austria, 30-31 May 1996. Federal Ministry for Environment, Youth and Family. - Conference Papers 17:35-39.

Mex-Jørgensen, L. (1996): NICE-Europe. Network of Information Centres on the Environment in Europe - a Scoping Study. Final Report to the European Environment Agency. National Environmental Research Institute, Denmark. 63 pp.

Nehring, D. & Ærtebjerg, G. (1996): Verteilungsmuster und Bilanzen anorganischer Nährstoffe sowie Eutrophierung. In: Lozán, J.L., Lampe, R., Matthäus, W., Rachor, E., Rumohr, H. & Westernhagen, H. von (Hrsg.): Warnsignale aus der Ostsee. Wissenschaftliche Fakten. Parey Buchverlag. pp. 61-69.

Nixon, S.C., Mainstone, C.P., Iversen, T.M., Kristensen, P., Jeppesen, E., Friberg, N., Papathanassiou, E., Jensen, A. & Pedersen, F. (1996): The Harmonised Monitoring and Classification of Ecological Quality of Surface Waters in the European Union. Final Report to European Commission, Directorate General XI. Water Research Centre. 293 pp. - Report WRc No. CO 4150.

Norup, B. (1996): EIONET Working Methods and Communication. Status and Recommendations. National Environmental Research Institute. 61 pp.

Ovesen, N.B. (1996): Afstrømning. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:39-48.

Pedersen, B. & Davies, I.M. (1996): Report on the Assessment of the Determination of Trace Metals in Sediment and Biota. In: QUASIMEME Laboratory Performance Studies. June-November 1995. Round 5. Aberdeen : Quality Assurance of Information for Marine Environmental Monitoring in Europe (QUASIMEME). pp. 7.1-7.9.

Pihl, S. (1995): Kortlægning af overvintrede dykænder i Østersøen. Nordic Council of Ministers. - TemaNord 1995:649:56 s.

Puupponen, M. (ed.). With contributions from N.B. Ovesen. (1996): Hydrometric Monitoring and its Development in the Nordic Countries. Finnish Environment Institute. 108 pp. - NHP Report 42.

Skov, H. & Grundahl, L. (1996): Quality Control and Quality Assurance of Measurements at the Danish EMEP - Stations. Poster. In: Larsen, G. & Schaug, J. (eds.): EMEP Workshop on Quality Assurance of Measurements, Berlin, Germany, November 20-23, 1995. Norwegian Institute for Air Research (NILU). - EMEP/CCC-Report 3/96:115-118.

Skriver, J. & Friberg, N. (1996): Smådyrsfauna og miljøtilstand i vandløb. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:57-67.

Stjernholm, M. & Kronvang, B. (1996): Arealanvendelse. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:21-27.

Stoltze, M. (1996): Danske dagsommerfugle. Gyldendal 383 s.

Svendsen, L.M. (1996): Indledning til overvågningsprogrammet. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:13-19.

Svendsen, L.M. (1996): Klimatiske forhold i 1995. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:29-38.

Svendsen, L.M. & Deibjerg Hansen, C. (1996): Tilførsel af kvælstof, fosfor og organisk stof til marine kystafsnit via vandløb. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177:115-137.

 

Populærfaglig formidling

Asferg, T. (1996): Nedlagt vildt i sæsonen 1994/95. - Vildtinformation 96:8-9.

Asferg, T. (1996): Ræven kommer igen.... - Jæger. Jagt, vildt & natur 5(12):16-19.

Asferg, T. & Jeppesen, J.L. (1996): Dobbelt så meget råvildt. - Jæger. Jagt, vildt & natur 5(1):13-16.

Asferg, T. & Jeppesen, J.L. (1996): Råvildtjagten i Danmark 1993/94. - Vildtinformation 96:14-15.

Berthelsen, J.P. & Kjellsson, G. (1996): Hønsefugle ændrer fødevaner. - Vildtinformation 96:9-10.

Clausager, I. (1996): Vinger viser virkningen. - Vildtinformation 96:16.

Jensen, J., Bak, J. & Larsen, M.M. (1996): Tungmetaller i danske jorder. Afdeling for Terrestrisk Økologi og Afdeling for Miljøkemi. 37 s.- TEMA-rapport fra DMU 1996/4.

Madsen, J., Asferg, T., Clausager, I. & Noer, H. (1996): Status og jagttider for danske vildtarter. Afdeling for Kystzoneøkologi og Afdeling for Landskabsøkologi. 112 s.- TEMA-rapport fra DMU 1996/6.

Nielsen, K.D. (1996): Kreaturudsætning kan reducere vibens ynglesucces. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 90:8.

Noer, H., Madsen, J., Strandgaard, H. & Hartmann, P. (1996): Anskydning af vildt. Afdeling for Kystzoneøkologi og Afdeling for Landskabsøkologi. 52 s.- TEMA-rapport fra DMU 1996/8.

Pihl, S. (1996): Status and Trends of Swans, Geese and Ducks in Continental North-West Europe. In: Nordisk Jägersamvirkes Symposium 1996. Rapport nr. 3. Vådområder og vandfugle i Norden. Wetlands and Waterbirds in the Nordic Region: 12-16.

 

Indlæg ved kongresser, symposier mv.

Iversen, T.M.: European Environment Agency. Organization and Work Programme. Environmental Monitoring of Agriculture and Forestry, Seminar held at Aronsborg Conference Hotel, Bålst, Sweden, April 10-11, 1996.

Iversen, T.M.: Monitoring and Modelling of Nitrogen Losses from Six Agricultural Areas. Environmental Monitoring of Agriculture and Forestry, Seminar held at Aronsborg Conference Hotel, Bålsta, Sweden, April 10-11, 1996.

Kronvang, B.: Basic Principles for Monitoring and Modelling of Watersheds. Environmental Monitoring of Agriculture and Forestry, Seminar held at Aronsborg Conference Hotel, Bålsta, Sweden, April 10-11, 1996.

Mex-Jørgensen, L. (1996): European Environment Library Network - EELNET. A Scoping Study. Workshop on Internet for Environmental Communication, Federal Ministry for Environment, Youth and Family, Vienna, Austria, 30-31 May 1996

Mex-Jørgensen, L. (1996): Network of European Environmental Library and Information Centres - a Scoping Study. Invited Speech at National Focal Point (NFP) Meeting, European Environment Agency (EEA), Copenhagen, Denmark, June 12, 1996.

Nielsen, K.: Beskrivelse af problemer i stat, amter og kommuner, hvor telemålingsløsninger er relevante. Seminar om anvendelse af telemåling i den offentlige sektor. Dansk Selskab for Telemåling, Hindsgavl Slot, Middelfart, 16.-17. april 1996.

Pihl, S.: Status and Trends of Swans, Geese and Ducks in Continental North-West Europe. Wetlands and Waterbirds in the Nordic Region, Fuglsøcentret, Fuglsø, Denmark, 22.-25. April 1996.

Rasmussen, L.M. & Südbeck, P.: Making Trilateral Decision Work. 9th Scientific Wadden Sea Symposium, Norderney, Germany, 4-6 November 1996.

Stjernholm, M.: Arealanvendelse, klassificering af følsomme naturområder, arealegnethed, planlægning. Kan telemåling bidrage? Seminar om anvendelse af telemåling i den offentlige sektor. Dansk Selskab for Telemåling, Hindsgavl Slot, Middelfart, 1.-17. april 1996.