Forord

Hans E. Zeuthen
Bestyrelsesformand
Henrik Sandbech
Direktør

På en række centrale felter kan DMU i dag levere prognoser for den fremtidige udvikling i miljøetprognoser der kan danne grundlag for løsningsforslag og politiske beslutninger.

Samfundets krav og forventninger til miljøforskerne har ændret sig. Vi er på vej fra en situation hvor forskningens hovedopgave har været at påvise effekterne i miljøet, til en ny fase hvor forskningen også forventes at kunne pege på mulige løsninger - som politikerne kan vælge mellem. Den øgede indsigt i miljøproblemernes årsager og virkninger betyder imidlertid ikke at sammenhængene nu ser simplere ud end tidligere. I stigende grad må vi erkende at en række af de mest påtrængende problemer er meget komplekse.

Et godt eksempel er trafikken. Forureningen fra det stigende transportarbejde skyldes et kompliceret samspil mellem teknologi, planlægning, adfærd, skattelovgivning mv. Der er mange samfundssektorer der har indflydelse på vores transportbehov - og på hvordan vi kan opfylde dette behov.

I takt med at befolkningens interesse for miljøet er steget og problemerne er blevet mere komplekse, er det som nævnt i stigende grad blevet nødvendigt at miljøforskningen ikke kun kan udpege problemerne, men også kan anvise løsningsforslag. I denne årsberetning kan man se en række eksempler på at DMU har taget den nye udfordring op.

Dette gælder fx mulighederne for at begrænse udledningen af fosfor og kvælstof til vandmiljøet (s. 15-16). Senest blev DMU anmodet om at lede de faglige beregninger af forskellige virkemidlers effekt som baggrund for de politiske forhandlinger om at begrænse landbrugets udledning af kvælstof, den såkaldte Vandmiljøplan II.

DMU har også taget de globale udfordringer op (s. 9-14). I 1997 har DMU medvirket til at afrapportere den første fase af det arktiske miljøprogram, AMAP. I de kommende år vil DMU øge sit bidrag til udforskningen af det globale miljø. Det vil ske i et bredt samarbejde som led i Forsknings-rådenes "Global Change" initiativ.

Det er en væsentlig opgave for DMU at formidle resultaterne af forskning og overvågning - ikke blot til administration og politikere, men også til videre kredse. Et samlet billede af den aktuelle tilstand i miljø og natur kan man finde i den anden danske miljøtilstandsrapport (s. 30-32). Rapporten sammenholder viden om udviklingen i miljøet med udviklingen i samfundet.

I denne beretning er der først og fremmest lagt vægt på at give en overordnet præsentation af vores aktiviteter med en gennemgang af resultater og udvalgte initiativer for det kommende år. Yderligere analyser af udviklingen vil kunne findes i DMU’s virksomhedsregnskab, der ventes at foreligge i maj måned. En oversigtlig beskrivelse af de planlagte aktiviteter er givet i DMU’s projektkatalog der kan ses på DMU’s hjemmeside på Internettet.