Grønt regnskab

DMU’s handlingsplan for miljøstyring og grøn indkøbspolitik er under revision. Planen tager sit udgangspunkt i Miljø- og Energiministeriets politik samt i retningslinierne i ministeriets fælles handlingsplan. Hovedvægten DMU’s miljøstyring lægges fortsat på vores forbrug af energi og vand. Som noget nyt indgår opgørelser af affald og kemikalieindkøb i det grønne regnskab.

Udviklingen i DMU’s forbrug af energi, vand og papir fremgår af de nedenstående grafer. Et mere detaljeret grønt regnskab indgår i DMU’s virksomhedsregnskab.

Forbruget af papir til kopiering og printere følges fortsat. Efter et pænt fald i 1995-96 er papirforbruget steget i 1997 på grund af øget aktivitet i DMU’s afdelinger. Herudover har DMU et forbrug af papir til publikationer som fremstilles uden for huset - på miljøcertificerede trykkerier.

DMU investerer løbende for at spare på energien. En energistyringskonsulent har gennemgået alle installationer kritisk, og vi har stort set gennemført alle de anbefalede investeringer - med tilbagebetalingstider på under fem år. I 1997 har vi foretaget en ombygning af kølesystemet i Roskilde, så det er blevet nemmere at regulere. Vi har også installeret automatisk styring af ventilationsanlægget i Silkeborg.

Fjernvarmeforbruget er faldet fra 1996 til 1997 selv om graddagene stort set var ens i de to år. Elforbruget er derimod steget en smule. Det skyldes anskaffelser af nødvendigt nyt apparatur/udstyr som er særligt energikrævende, bl.a. til erstatning for udstyr som tidligere stod på Niels Bohr Instituttet (til de såkaldte PIXE-analyser).

DMU har en omfattende laboratorievirksomhed. I de kommende år har vi derfor valgt at fokusere på driften af laboratorierne der står for 70% af vores elforbrug. Også indkøbsområdet vil blive fulgt med en forstærket indsats. Vi stiller miljøkrav til leverandørerne og lægger vægt på at vælge produkter med anerkendte miljømærker. På transportområdet vil vi i 1998 kortlægge DMU’s tjenesterejser samt transporten til og fra arbejde (pendling). Målet er at udarbejde en samlet plan for reduktion af transportens belastning af miljøet.

Affaldsmængder/Typer Kg
Brændbart affald 23.855
Ikke-brændbart (losseplads) 560
Genbrugspapir 9.458
Genbrug pap 4.442
EDB skrot 350
Makulering 39
Specielt sygehusaffald 2.703
Kemikalieaffald
Mineralolie 28
Halogen el. svovlholdigt organisk-kemisk 354
Opløsningsmidler uden halogen og svovl 718
Organisk-kemisk affald uden halogen og svovl 718
Kviksølvholdigt 33
Bekæmpelsesmiddelholdigt 181
Uorganisk-kemisk 1.257
Andet 1.587
Kemikalieaffald ialt 6.046