Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Jord

Plantebiomarkører - et nyt patent!
Danmarks Miljøundersøgelser har udviklet en metode til at måle om planter har været behandlet med de aktive stoffer i ukrudtsmidler, de såkaldte herbicider. Metoden er udviklet af seniorforsker Helle Weber Ravn (her@dmu.dk) og der er ansøgt om internationalt patent på metoden.
DMU ville udsætte de første gensplejsede bakterier i Danmark
DMU indsendte 28/2 2000 en ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til at afprøve to gensplejsede bakterier på et forurenet areal ved Hasselager nær Århus. Det skete som led i et EU-projekt der havde til formål at udvikle gensplejsede bakterier til at rense jord forurenet med tungtnedbrydelige giftstoffer. 4/4 2003 trak DMU ansøgningen tilbage.
Oversigt over kortlægningen af tungmetaller i danske jorde.
DMU har uarbejdet en kortlægning af tundmetaller i danske jorde.Som et led i en landsdækkende tungmetalundersøgelse indsamledes i perioden oktober 1992 til januar 1993 jordprøver fra 393 kvadratfelter på landbrugs-, skov- og naturarealer jævnt fordelt i Danmark. I 1998 blev undersøgelsen suppleret med prøver udtaget af Bornholms Amt. Derudover er der indsamlet prøver fra 20 udvalgte marker som gennem en årrække har modtaget slam. Alle prøver er senere analyseret for arsen, bly, cadmium, kobber, krom, kviksølv, nikkel og zink.
0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000