Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Idékatalog over PhD- og specialeprojekter i relation til BioBasis i Zackenberg

Der eksisterer nu 5-6 års data for i størrelsesordenen 1200 variable i forekomst, fænologi m.v. af planter, leddyr, fugle og pattedyr med tilsvarende relevante abiotiske forhold indsamlet under moniteringsprogrammet BioBasis i Zackenberg. Dette materiale er frit tilgængeligt for bl.a. PhD- og specialestuderende, som ønsker at arbejde med problemstillinger, hvor fænologi og årsvariation indgår. En del af materialet kan bære selvstændige bearbejdninger, men det vil oftest være relevant at foretage uddybende specialundersøgelser over de valgte emner. Blandt de mere oplagte problemstillinger kan nævnes:

 • Blomstringsfænologi og blomstersætning hos seks plantearter i relation til snesmeltning, temperaturer, nedbør m.v.
 • Årlig produktion/vækst (NDVI/RVI) i seks plantesamfund i relation til snesmeltning, temperaturer, nedbør m.v.
 • Udbredelse og årlig produktion/vækst (NDVI/RVI fra satellitbilleder) i samtlige plantesamfund i relation til snedække, snesmeltning, eksponering, hydrologiske forhold og højde (f.eks. ved anvendelse af GIS).
 • Artssammensætning, forekomst og fænologi hos udvalgte leddyrgrupper i relation til plantesamfund, snesmeltning, temperaturer og andre vejrforhold (40-50 grupper at vælge imellem).
 • Insektpredation på Dryas og Salix blomster.
 • Bestandsregulerende forhold hos 10-15 fuglearter såsom snedække, snesmeltning, ynglefænologi, habitatvalg, føderessourcer og prædation.
 • Ynglefænologi hos 5-10 fuglearter i relation til snedække, snesmeltning, habitatvalg, føderessourcer og prædation.
 • Fourageringsstrategier hos udvalgte fuglearter i relation til snedække, snesmeltning, habitatvalg, føderessourcer og reproduktiv status (fænologisk stadie m.v.).
 • Omfang af ’non-breeding’ hos udvalgte fuglearter i relation til snedække, snesmeltning, habitatvalg, føderessourcer og reproduktiv status (alder).
 • Konditionsopbygning hos unge vadefugle inden efterårstrækket i relation til ynglefænologi og føderessourcer.
 • Fourageringsstrategi hos ungeførende bramgåsefamilier i relation til habitatvalg, tidspunkt på sæsonen og forekomst af ikke-ynglende flokke af bramgæs og kortnæbbede gæs.
 • Polarrævens fourageringsaktivitet i relation til habitattyper.
 • Tæthedsafhængig forekomst af ektoparasitter hos halsbåndlemmingen.
 • Endoparasitter hos halsbåndlemmingen.
 • Fourageringsstrategi hos halsbåndlemmingen i relation til fødetilgængelig-hed og vejrlig.
 • Moskusoksernes brug at saltforekomster i jordskorpen.
 • Effekt af forstyrrelser (f.eks. færdsel af mennesker, trampning, kørsel, fastvingefly, helikoptere og tilførsel af organiske stoffer m.v.) på vegetation, fugle og pattedyr (udvalgte problemstillinger).
Alle oplysninger om priser og praktiske forhold omkring arbejde i Zackenberg kan findes på Zackenbergs hjemmeside (http://www.zackenberg.dk) eller fås her hos os. Det samme gælder mere detaljerede oplysninger om materialet vedrørende de enkelte emner.

Hans Meltofte, dr. scient.
Danmarks Miljøundersøgelser
Afd. for Arktisk Miljø
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde

Tlf. 4630 1939
Fax. 4630 1914
Tlf. 4630 1939
E-post: mel@dmu.dk

0


Hans Meltofte

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000