Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Vand

Algeopblomstringer i danske farvande
Iltsvind
Rapporter fra overvågning af havmiljøet
Resultater af togter med havundersøgelsesskibet Gunnar Thorson. På engelsk
Den nationale database for marine data (MADS)
Tilførsel af næringsstoffer til havet
Vandstanden i vores største åer
Dagligt opdaterede vandstande på 24 danske vandløbslokaliteter (hydrometri)
Vandløbenes tilstand og udvikling
Resultater fra overvågning af vandløb 1989 - 2002.
Landovervågning
Landmændenes brug af gødning, udvaskning fra landbrugsjorden, mv.
De danske søers tilstand og udvikling
REBECCA -Samspil mellem økologisk og kemisk status i overfladevand Relationships between ecological and chemical status of surface waters
Et forskningsprojekt under EU's 6. rammeprogram hvor DMU deltager (på engelsk)
CHARM
Charm projektet har til formål at udarbejde foreslag til retningslinier for typologier, referenceforhold og overvågningsstrategier til at implementerer vandrammedirektivet i kystzonen i østersøen. The CHARM project will develop recommendations on typology, reference conditions and monitoring strategies for implementing the EC Water Framework Directive in the coastal zone of the Baltic Sea.
0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000