Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Ferske enge - ekstensiv landbrugsproduktion, natur og miljø

Temadag på Forskningscenter Foulum, 8830 Tjele, tirsdag den 12. marts 2002, kl. 9.00-15.30

Vi har i Danmark en målsætning at beskytte miljøet mod negative effekter af landbrugets produktionsmetoder og forbedre og bevare naturværdierne. For at opfylde disse målsætninger er der udpeget et samlet areal på ca. 462.000 ha som Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) hvoraf cirka en tredjedel er ferske lavbundsjorde. Inden for disse arealer kan landmænd søge tilskud til bl.a. pleje af græs- og naturarealer ved afgræsning.

En række forskningsinstitutioner har i de seneste år gennemført et projekt der belyser den fremtidige drift af disse arealer. Generelt gælder det, at de naturmæssige og landskabelige hensyn skal tilgodeses ved planlægningen af landbrugsproduktionen og det øger kravene til jordbrugerne som landskabsforvaltere. Derfor er det vigtigt at diskutere præmisserne for landbrugsdriften - økonomisk, såvel som natur- og miljømæssig.

Temadagen vil fokusere på et omfattende forsøg med stude og får ved ekstensiv afgræsning med to forskellige belægningsgrader på lavbundsarealer tilhørende Fussingø Gods 1997-2001.

Målet med forsøgene var at få svar på spørgsmål som: Hvor stor er planteproduktionen, herunder næringsværdien af de forskellige arter og hvordan påvirker afgræsningsmetoden disse forhold? Går dyrene efter specielle plantearter, når de græsser? Hvordan er dyrenes tilvækst og parasitbelastning? Hvilken kødkvalitet kan opnås efter forskellig slutfedningsstrategier? Hvordan er driftsøkonomien? Er det sådan, at det bedste økonomiske afkast også giver de bedste forhold for naturen og miljøet? Natureffekten er beskrevet ved effekter på den botaniske diversitet, og for småpattedyr er populationsdynamik og habitatvalg undersøgt. Desuden er der udarbejdet et eutrofiindeks til vurdering af det botaniske potentiale af kulturgræsmarker på lavbund. De miljømæssige analyser omfatter ud over N og P også en beskrivelse af de biogeokemiske processer, som nitratreduktion, denitrifikation og mineralisering.

Forhåbentlig kan der på temadagen opstå en god dialog med hensyn til, hvorledes driften kan gennemføres og hvorledes man i fremtiden bedst forvalter midlerne til landbrugsdrift på SFL-områderne.

 

program

0


Marianne Pedersen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000