Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Konference: Befolkningens holdninger og ønsker til naturen

Onsdag den 2. april kl. 9.30 – 16.00
i Landstingssalen på Christiansborg

Hvad mener befolkningen om den danske natur? Hvilke holdninger og ønsker har de til den nuværende naturforvaltning? Hvordan hænger disse holdninger og ønsker sammen med hverdagslivet? Vil borgerne gerne inddrages i forvaltningen af den danske natur? Hvordan vil det i givet fald kunne lade sig gøre?

3 helt nye undersøgelser og en ny bog præsenteres og debatteres.

Arrangør: Danmarks Miljøundersøgelser i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Skov & Landskab (FSL), Friluftsrådet og Roskilde Universitetscenter

Program
Baggrund
Tilmelding
Der er lukket for tilmelding
Check din tilmelding
Indtast dit tilmeldingsnummer:   
Yderligere oplysninger
Folder
Hent konferencefolderen i pdf-format (438 kb) til udskrift.

Program

Befolkningens holdninger og ønsker til naturen
9.30 – 9.40:  Velkomst og introduktion ved ordstyrer, Hans Henrik Christensen, direktør for Skov og Naturstyrelsen.
Præsentation af tre nye undersøgelser:
9.40 – 10.05: Spørgeskemaundersøgelsen: Befolkningens holdninger og ønsker til naturen ved Berit C. Kaae og Lene Møller Madsen, Skov & Landskab (FSL)
 10.05 – 10.30: Interviewundersøgelsen: Naturen i hverdagslivet ved Jeppe Læssøe, Danmarks Miljøundersøgelser
10.30 – 10.55: Dialogværkstederne: Demokratisk naturforvaltning fra neden ved Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen, Roskilde Universitetscenter
10.55 – 11.10:  Kaffepause
Naturens Værdi – en antologi om borgerne, naturen og demokratiet
11.10 –11.25: Introduktion til antologien: Naturens Værdi ved Anette Reenberg, redaktionen
 11.25 – 11.40: En anmeldelse ved David Rehling, Journalist ved Dagbladet Information

Spørgsmål og svar

11.40 – 12.10: Spørgsmål fra salen til forskerne bag de tre undersøgelse og antologien
Frokostpause
Galleri
12.45 – 13.15:  Præsentation af de 3 delundersøgelsers resultater og af antologien
plancher og mulighed for samtale med forskerne bag undersøgelserne og forfatterne bag
antologien.
Synspunkter på baggrund af undersøgelserne fra borgere og folkelige naturorganisationer
13.15 – 14.45:

7 indlæg

 • Jan Eriksen, direktør for Friluftsrådet
 • Poul Henrik Harritz, præsident for Danmarks Naturfredningsforening
 • Jørgen Damgaard, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund
 • Peder Thomsen, lodsejer, viceformand i Dansk Landbrug
 • Stella Blichfeldt, naturvejleder i Skov- og Naturstyrelsen på Jægersborg Statsskovsdistrikt
 • Bettina Fellov, grøn guide i boligadministrationsselskabet 3B
 • Mette Pørksen, borger i Vadehavsområdet
14.45 – 15.15:  Synspunkter fra salen
15.15 – 15.30:

 Kaffepause

Naturpolitik og folkelighed

15.30 – 15.45:

 Kommentarer ved Miljøminister Hans Christian Schmidt

15.45 – 16.00:

Spørgsmål fra salen

Baggrund:

På finansloven for 2001 blev der afsat 2 millioner kroner til en undersøgelse af "Befolkningens holdninger og ønsker til naturen". Resultaterne foreligger nu og fremlægges på denne konference.

Da undersøgelsen tog form blev det ikke til ét, men til fire projekter:

 • En spørgeskemaundersøgelse som skulle give et repræsentativt overblik over den danske befolknings natur-præferencer og holdninger til nogle centrale naturpolitiske spørgsmål.
 • En interviewundersøgelse som skulle give indblik i sammenhængen mellem folks hverdagsliv og deres forhold til og brug af naturen.
 • Et eksperiment som skulle belyse mulighederne for i højere grad at inddrage borgerne i den lokale naturplanlægning og -forvaltning.
 • En antologi som skulle præsentere en række forskellige forskeres bidrag til forståelsen af befolkningens forhold til naturen og af demokratiproblematikken på naturområdet.

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført af Berit C. Kaae og Lene Møller Madsen fra Skov & Landskab (FSL). 2131 spørgeskemaer blev udsendt til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Besvarelserne giver et væld af interessante, statistiske oplysninger om danskernes brug af naturen, om deres natursyn, vurdering af miljø- og naturproblemer, ønsker til ændringer i naturen, tillid til de naturpolitiske aktører og meget andet. Rapporten "Undersøgelse af befolkningens holdninger og ønsker til Danmarks natur" udkommer i forbindelse med konferencen.

Interviewundersøgelsen er blevet gennemført af Jeppe Læssøe og Trine Iversen fra Afdelingen for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser. 11 danskere med meget forskellig historie og hverdagsliv er blevet interviewet i hver 2-4 timer. På den baggrund vises, hvordan deres holdninger og ønsker til naturen hænger sammen med nogle centrale temaer i forvaltningen af deres hverdagsliv. Indsigten i naturforholdets sammensathed og indvævning i andre temaer i hverdagslivet relateres til spørgsmålet om, hvordan folks viden og værdier kan inddrages i naturforvaltningen. Rapporten "Naturen i et hverdagslivsperspektiv" udkommer i forbindelse med konferencen.

Eksperimentet blev gennemført som et aktionsforskningsprojekt af Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen fra Roskilde Universitetscenter. Over en periode på 8 måneder gennemførte de en lang række workshops med lokale borgere i henholdsvis Halkær Ådal i Nordjylland og Hillerød i Nordsjælland. I stedet for at tage udgangspunkt i politikernens, eksperternes og planlæggernes problemstillinger og løsningsforslag har projektet taget udgangspunkt i borgernes egne ønsker og ideer til den lokale naturforvaltning. På baggrund af borgernes forslag er eksperter og planlæggere efterfølgende blevet inddraget i en dialog, som har ført til videreudvikling af forslagene, som så er blevet forelagt for politikerne. Dette eksperiment med demokrati fra neden har - udover at sætte gang i nogle lokale processer - givet værdifuld viden om borgernes ressourcer og mulighederne for at bringe dem i konstruktiv dialog med andre aktører på naturområdet. Udover finanslovsmidlerne er det blevet støttet af Friluftsrådet med 325.000 kr.

Antologien "Naturens Værdi - 18 vinkler på danskernes forhold til naturen" er redigeret af Peder Agger, Anette Reenberg, Jeppe Læssøe og Hans Peter Hansen. Udover korte præsentationer af de tre nye undersøgelser består antologien af artikler af en række danske forskere, som ud fra allerede gennemført forskning belyser forskellige sider af danskernes forhold til naturen samt demokratiproblematikken på naturområdet. Bogen er illustreret af Poul Anker Bech, hvis malerier rummer samme dynamiske forhold mellem natur og kultur som artiklerne. Den er lavet i et samarbejde med GAD's forlag og udkom samme dag som konferencen.

Skriftligt materiale
På konference-dagen udkom:

Yderligere oplysninger:

Kontakt venligst sekretær Lene Olsen tlf. 4630 1231, e-mail: LO@dmu.dk

0


Lene Olsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000