Forside Nyt Viden Om DMU Kontakt os Søg In English
 

Rutine præstationsprøvning - NEXT II, 1998-2003

Miljøfremmede stoffer i relevante matricer.

Tilmelding  Bilag

Program

Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Miljøkemi, inviterer hermed danske og udenlandske laboratorier til at deltage i NEXT II.

NEXT er et rutine præstationsprøvningsprogram, som skal hjælpe laboratorierne med at dokumentere og forbedre deres analysekvalitet.

NEXT er primært designet med henblik på Vandmiljøplanens reviderede overvågningsprogram NOVA 2003, men kan også anvendes til andre formål.

NEXT tilbyder prøver med matricer og komponenter i et koncentrationsniveau, som er tilpasset direktiver, bekendtgørelser og vejledninger, bl.a. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 637 vedr. kvalitetskrav til miljøanalyser og Miljøstyrelsens Vejledning til Boringskontrol. Desuden er programmet til brug ved dokumentation af analysekvalitet i overvågningsprogrammet NOVA, herunder også GRUMO.

NEXT programmet anvendes af DANAK i forbindelse med akkreditering af miljølaboratorier samt af Miljøstyrelsen til vurdering og udvælgelse af laboratorier til specielle opgaver, herunder analyser i NOVA 2003. NEXT II er tilpasset DANAK’s og Miljøstyrelsens krav til kvalitetssikring af præstationsprøvninger, herunder homogenitets- og stabilitetstest af udsendte prøver, anvendelse af ISO guide 5725 statistik samt kvalitetskontrolleret elektronisk afrapportering.

Prøver

I NEXT II tilbydes prøver, der omfatter miljøfremmede stoffer i følgende matricer: Drikkevand, overfladevand og spildevand.

Stofgrupperne er følgende:

Pesticider, aromater og MTBE, halogenerede hydrocarboner og trihalomethaner, PAH’er samt phenoler. Se bilag 1-12.

Pesticiderne er i NEXT II inddelt i 3 grupper A, B og C, hvor A er de basiske og neutrale pesticider, B de phosphorerede, chlorerede og sure pesticider, og C er de mere specielle pesticider. Pesticiderne er grupperet således af hensyn til holdbarhed og analyseteknikker.

Laboratorierne vil for hver komponentgruppe modtage et prøvesæt 3 gange i løbet af 3 år. Der skal afrapporteres 1 resultat fra hver prøve.

Prøver vil blive tilsendt som naturlige spikede prøver, hvor det er muligt. Ellers vil laboratoriet modtage matrice og ampul/vial, som de selv skal blande ifølge medfølgende forskrift. Prøver vil blive fremsendt i redcap flasker, der er renset efter Afdeling for Miljøkemi’s procedure for opvask.

Stabilitet og homogenitet af prøverne vil blive dokumenteret af akkrediterede laboratorier, hvor dette er muligt.

Data rapportering

Alle data skal indrapporteres elektronisk på diskette udsendt af DMU samt på papir. Laboratorierne forventes at kvalitetssikre deres resultater, da indleverede data ikke vil blive rettet. Data skal indrapporteres inden for 3 uger fra modtagelse af prøverne.

Alle deltagende laboratorier tildeles et kodenummer, som oplyses laboratoriet. For akkrediterede laboratorier vil endvidere DANAK få oplyst kodenummeret.

Efter deadline for indrapportering af data vil DMU udfærdige en kortfattet oversigt med det enkelte laboratoriums resultater i relation til relativ standard afvigelse og genfinding, samt Youden plot. Så snart oversigten foreligger, vil den blive fremsendt til de deltagende laboratorier, samt Miljøstyrelsen og DANAK, normalt inden for 2 uger.

Efter afholdelse af alle 3 runder inden for en stofgruppe udarbejder DMU en samlet rapport, hvor den statistiske behandling af alle resultaterne vil følge ISO guide 5725. Rapporten udsendes til de deltagende laboratorier samt til DANAK og Miljøstyrelsen.

Praktiske oplysninger

De enkelte præstationsprøvninger vil blive afholdt i 2000, 2001 og 2002. Der vil blive udsendt prøver hver måned, med 1 eller 2 stofgrupper pr. matrice. I slutningen af hvert kalender år vil laboratorierne modtage en detaljeret plan over, hvilke uger prøverne vil blive fremsendt, og hvornår der er afrapporterings frist.

Laboratorier som ønsker at afrapportere resultater fra forskellige metoder til samme komponenter/matrice, skal angive dette på tilmeldingen under antal metoder. Laboratoriet vil da modtage prøvesæt og afrapporteringssæt svarende til det angivne antal metoder.

Ønsker om yderligere matrice kan imødekommes i begrænset omfang. Der vil da blive opkrævet et ekstra gebyr til dækning af udgifter forbundet hermed.

Laboratorier, som ønsker at deltage i NEXT II, bedes af hensyn til planlægningen returnere vedlagte bindende tilmelding til DMU (gerne pr. fax) inden 10. december 1999.

Betaling

Prisen for deltagelse fremgår af tilmeldingsblanketten. Tilmeldingen er bindende for alle 3 runder inden for en stofgruppe.

Ved tilmelding betales 1/3 af prisen, den resterende del af betalingen falder i 3 rater svarende til en rate pr. udsendelse af hvert prøvesæt (jvf tilmeldingsblanketten). For deltagelse med flere metoder i samme komponentgruppe/matrice, betales fuld pris for den første metode/prøvesæt og halv pris for de efterfølgende.

Det enkelte laboratorium bestemmer selv, hvor mange grupper det ønsker at tilmelde sig. Hvis et laboratorium tilmelder sig 5 grupper eller derover vil der blive givet et afslag i prisen på 5 %.

Hvis et laboratorium vil betale hele beløbet på en gang, vil der blive givet kontant rabat på 4 %.

Kontaktpersoner

Birte Kvamm
tlf: 46301810
fax: 46301114
e-mail: bkv@dmu.dk

Charlotte Verdier
tlf: 46301284
fax: 46301114
e-mail: cve@dmu.dk


Dato for sidste opdatering 2000-04-04 Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links