DMU's forside Forside for vand Om DMU
Data fra Landovervågningen
Forbrug af kvælstof
Forbrug af fosfor
Kvælstof input og høstet
Opbevaringskapacitet
Udbringningstider
Over/Underforbrug i kvælstofgødningen
Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Data fra Landovervågning

Vandmiljøet påvirkes blandt andet af næringsstofudvaskningen fra de dyrkede arealer. Derfor er landbrugets næringsstofudledning søgt reguleret gennem en række lovindgreb, senest med Vandmiljøplan II. 
De væsentligste parametre der reguleres er gødningstildelingen. Dels gennem den tilladte mængde handelsgødning og gennem regulering af anvendelsen af husdyrgødning. Husdyrgødningen reguleres både via den tilladte mængde husdyr en ejendom må have og gennem krav til udnyttelsen af husdyrgødningen. De essentielle data til belysning af lovindgrebene er:
  • Gødningsforbrug på landsplan, hvad angår kvælstof og fosfor
  • Markbalance for kvælstof, input og høstet  
  • Landbrugspraksis for opbevaringskapacitet  
  • Udbringningstider af husdyrgødning
  • Opgøerelse af henholdsvis over/underskud i kvælstofgødningen i forhold til bedrifternes kvoter
  • Modelberegning af kvælstofudvaskningen fra rodzonen
Opdateret 17.3.2004 Vedligeholdes af:Pia Grewy Jensen