DMU's forside Forside for vand Om DMU
Data fra Landovervågningen
Forbrug af kvælstof
Forbrug af fosfor
Kvælstof input og høstet
Opbevaringskapacitet
Udbringningstider
Over/Underforbrug i kvælstofgødningen
Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Når vandet forlader rodzonen vil der ske yderligere reduktioner af kvælstoffet inden det når til vandløbet eller grundvandet. For at undersøge mængderne af kvælstof der forlader rodzonen  foretages der modelberegninger af kvælstofudvaskningen fra rodzonen. Beregningerne er udført med en ny empirisk model udviklet ved et samarbejde imellem Danmarks JordbrugsForskning (DJF), Landbrugets Rådgivningscenter (LR) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) (Simmelsgaard et al., 2000).Nedenstående ses modelberegnet udvaskning ved normalklima for de 6 overvågningsoplande for driftsårene 1990/91 - 2001/2002.

Opdateret 2.6.2004 Vedligeholdes af:Pia Grewy Jensen